Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne wiadomości

29.01.2014

Forum Ochrony Zabytków – spotkanie z NGO

  •  Na zdjęciu od lewej strony: Rafał Nadolny, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków; Piotr Otawski, zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki.
    Na zdjęciu od lewej strony: Rafał Nadolny, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków; Piotr Otawski, zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki.
  •  Podczas Forum Ochrony Zabytków zaprezentowano wyniki badań archeologicznych „Reduty Ordona", a także przedstawiono najważniejsze toczące się postępowania, dotyczące wpisu do rejestru zabytków.
    Podczas Forum Ochrony Zabytków zaprezentowano wyniki badań archeologicznych „Reduty Ordona", a także przedstawiono najważniejsze toczące się postępowania, dotyczące wpisu do rejestru zabytków.

Przedstawienie projektu kodeksu urbanistyczno – budowlanego to jeden z głównych tematów wtorkowego Forum Ochrony Zabytków. Podczas spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych rozmawiano również m.in. o najważniejszych postępowaniach dotyczących wpisania obiektów do rejestru zabytków. W posiedzeniu udział wziął wicewojewoda Dariusz Piątek.

Piotr Otawski, zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przedstawił główne tezy projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego (dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju). Zostały one opracowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego. Zawarte w dokumencie przepisy mają na celu m.in. uporządkowanie procesu inwestycyjnego oraz poprawienie zarządzania przestrzenią, przy jednoczesnym zachowaniu w prawie budowlanym i specustawach tych rozwiązań, które dotychczas się sprawdzały.

W kodeksie poruszane są m.in. kwestie dotyczące planowego gospodarowania przestrzenią. Gminy mogą korzystać z aktów takich jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Terytorium gminy podzielone jest tutaj na trzy rodzaje obszarów, na których obowiązują różne reguły inwestycyjne. Są to: obszar zabudowany, obszar rozwoju zabudowy oraz obszar o ograniczonej zabudowie.

Dokument porządkuje także sprawy dotychczas nie poruszane, m.in. reguluje zagadnienia związane z obszarem zdegradowanym, a więc wymagającym rewitalizacji. Może to być obszar transformacji (wymagający przebudowy struktury przestrzennej i programowej) oraz modernizacji (nie wymaga naruszania konstrukcji budynków oraz zmian przeznaczenia terenu). Jeden z rozdziałów kodeksu dotyczy urbanistycznego projektu realizacyjnego, który umożliwia działanie inwestora z podmiotem publicznym w celu budowy infrastruktury technicznej bądź społecznej. Może mieć on zastosowanie w szczególności w przypadku inwestycji i terenów istotnych z punktu widzenia rozwoju przestrzennego gminy, wymagających zintegrowanych działań o charakterze planistyczno-projektowym, finansowym i społecznym.

Podczas posiedzenia, Witold Migal - pracownik Państwowego Muzeum Archeologicznego, zaprezentował wyniki badań archeologicznych „Reduty Ordona”. Na pytanie o możliwość objęcia Reduty Ordona ochroną konserwatorską, MWKZ poinformował, że decyzje w tej sprawie będą podjęte po pełniejszym rozpoznaniu granic i stanu zachowania obiektu. Wybrano również nowego koordynatora forum, którym został Andrzej Chmiel z organizacji Ogród Warszawa - Stowarzyszenie na rzecz Krajobrazu Kulturowego. Rafał Nadolny, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawił najważniejsze toczące się postępowania obejmujące wpis do rejestru zabytków, w szczególności dotyczące zespołów budowlanych – Saska Kępa, Papiernia Dolna i osiedle fabryczne w Mirkowie oraz osiedle oficerskie w Twierdzy Modlin, Fort VII Cybulice, a także dawny sąd grodzki w Górze Kalwarii.

Forum Ochrony Zabytków to jedno z forów tematycznych, działających przy wojewodzie mazowieckim. Do jego zadań należy m.in.: wspieranie działań na rzecz ochrony zabytków, opiniowanie i współtworzenie dokumentów wydawanych przez wojewodę oraz współpraca z organizacjami rządowymi przy tworzeniu gminnych ewidencji zabytków. Forum jest merytorycznie obsługiwane przed Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Podobne tematy

Podziel / Share
Rafał Babraj, 29.01.2014, Ilość wejść: 3905, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry