Pomoc dla niepełnosprawnych

Umów się na wizytę

Witaj w Wydziale Spraw Cudzoziemców.
Tu dowiesz się, jak zalegalizować swój pobyt, uzyskać zezwolenie na pracę, zaprosić cudzoziemca do naszego kraju,  zostać obywatelem Polski.
Od złożenia wniosku po odbiór decyzji służymy pomocą i radą.
Zapraszamy!

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE:

Uzyskaj kartę pobytu

Chcesz przedłużyć swój pobyt w Polsce? Chcesz uzyskać decyzję na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE? lub kończy się ważność Twojej karty pobytu? Możesz to zrobić w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 lub w naszej delegaturze w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53. Informację o gotowym dokumencie do odbioru otrzymasz SMS-em.

Aby złożyć wniosek w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców w Warszawie lub w naszej delegaturze w Radomiu musisz zarezerwować wizytę poprzez KALENDARZ INTERNETOWY.

Regulamin rezerwacji internetowej wizyty- kliknij tutaj

W kalendarzu internetowym udostępniliśmy trzy rodzaje kolejek. Powinieneś wybrać kolejkę odpowiadającą Twojej sytuacji pobytowej w Polsce.

 • kolejka "JEŚLI POSIADASZ POLSKĄ WIZĘ LUB KARTĘ POBYTU" (dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie karty pobytu wydanej przez wojewodę lub wizy długoterminowej lub Schengen wydanej przez POLSKIEGO konsula)
 • kolejka "JEŚLI POSIADASZ KARTĘ/WIZĘ WYDANĄ PRZEZ INNE PAŃSTWO SCHENGEN  (dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie karty pobytu wydanej przez inne państwo Strefy Schengen lub wizie wydanej przez konsula innego państwa strefy Schengen)
 • kolejka "JEŚLI PRZEBYWASZ NA INNYCH TYTUŁACH POBYTOWYCH" (cudzoziemców przebywających w Polsce  na podstawie ruchu bezwizowego, wizach i tytułach pobytowych wydanych przez państwa UE innych niż będące członkami strefy Schengen, cudzoziemców przebywających nielegalnie  lub nie przebywających w Polsce, dla których wniosek składają członkowie rodzin w celu połączenia z rodziną).
 • W związku z dużym zainteresowaniem uruchomiliśmy dodatkową kolejkę - kolejka "DODATKOWE TERMINY NA STYCZEŃ" na złożenie wniosku dla osób posiadających polskie tytuły pobytowe lub polską wizę. Uprzejmie prosimy o rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym wypełnianie formularza oraz właściwy wybór kolejki.

W związku z licznymi błędami w wypełnianiu kalendarza internetowego poniżej przedstawiamy objaśnienia dla poszczególnych rubryk.
PAMIĘTAJ WSZYSTKIE RUBRYKI MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE.

 • IMIĘ (IMIONA)  - musisz wpisać zgodnie z paszportem osoby składającej wniosek (cudzoziemca).
 • NAZWISKO - musisz wpisać zgodnie z paszportem osoby składającej wniosek (cudzoziemca).
 • DATA URODZENIA - musisz wpisać zgodnie z paszportem osoby składającej wniosek (cudzoziemca).
 • OBYWATELSTWO - musisz wpisać zgodnie z paszportem osoby składającej wniosek (cudzoziemca).
 • POBYT W POLSCE NA PODSTAWIE - musisz wybrać rodzaj tytułu pobytowego zgodnego ze stanem faktycznym, na którym cudzoziemiec przebywa w Polsce.
 • JEŚLI WYBRANO INNE -  musisz wpisać: pobyt nielegalny pobyt w ruchu bezwizowym lub - w przypadku, gdy wniosek jest składany w celu połączenia z rodziną i cudzoziemiec nie przebywa na terytorium rp - należy wpisać: wniosek dotyczy cudzoziemca, który przebywa za granicą.
 • SERIA I NUMER TYTUŁU POBYTOWEGO: musisz wpisać poprawnie  serię i numer karty pobytu, wizy wydanej przez władze RP lub innego państwa schengen, jeśli cudzoziemiec przebywa w ruchu bezwizowym, nielegalnie lub za granicą, a wniosek jest składany w celu połączenia z rodziną - należy wpisać serię i numer paszportu lub dokumentu podróży - z zaznaczeniem, że jest to paszport.
 • WYDANY PRZEZ: dotyczy tytułu pobytowego - należy wpisać: organ wydający wizę/kartę, lub - w przypadku paszportu - organ wydający paszport.
 • IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA W SPRAWIE: musisz wpisać imię i nazwisko pełnomocnika występującego w sprawie wnioskodawcy, jeśli nie występuje pełnomocnik - należy wpisać nie dotyczy.
 • NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO: musisz wpisać numer telefonu kontaktowego cudzoziemca lub pełnomocnika.
 • RODZAJ SKŁADANEGO WNIOSKU: musisz wybrać właściwy wniosek.
 • POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM ORAZ JEGO AKCEPTACJĘ: przed akceptacją musisz zapoznać się z regulaminem rezerwacji internetowych dostępnym na stronie internetowej urzędu. Brak akceptacji regulaminu będzie skutkować usunięciem rezerwacji.

Wychodząc na przeciw potrzebom rodzin,  uruchomiliśmy adres e-mailowy: wniosekrodzina@mazowieckie.pl dzięki któremu możesz zapisać swoją rodzinę na złożenie wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego UE.  Zapisujemy małżeństwo i dzieci lub cudzoziemca i członków rodziny, którzy do niego dołączają.

W treści maila musisz podać dane dotyczące osób objętych wnioskami: imię i nazwisko cudzoziemca, numer paszportu cudzoziemca, posiadany obecnie tytuł pobytowy (wiza wydana przez władze polskie, polska karta pobytu, wiza wydana przez inne państwo Schengen, ruch bezwizowy, pobyt nielegalny), data legalnego pobytu cudzoziemca.  Ponadto musisz podać imiona i nazwiska członków rodziny cudzoziemca, dla których będą składane wnioski, ich numery paszportów i daty ich legalnego pobytu.
Dodatkowo podaj swój numer telefonu kontaktowy i imię i nazwisko pełnomocnika.

W ciągu 3 dni roboczych otrzymasz na swój adres mailowy informację o wolnym dostepnym w urzędzie terminie na złożenie wniosków.

O kolejności zapisów decyduje data legalnego pobytu, która jest weryfikowana przez pracowników podczas składania wniosku. Prosimy o rzetelne podawanie danych zgodnych ze stanem faktycznym. Niepełne dane uniemożliwiają zapisanie cudzoziemca. Urząd zastrzega możliwość odmowy przyjęcia wniosków od cudzoziemców, którzy podali nieprawdziwe dane podczas zapisu. Nie ma możliwości zmiany osoby zapisanej.

 • Jeżeli nie możesz zarejestrować się przez kalendarz internetowy na wizytę w urzędzie z powodu braku miejsc powinieneś niezwłocznie złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów w biurze podawczym urzędu przy ul. Marszałkowskiej 3/5  w Warszawie, w jednej z delegatur urzędu lub przesłać go za pośrednictwem poczty na adres urzędu. Nie prowadzimy zapisów telefonicznych oraz mejlowych.

Poniżej zamieściliśmy narzędzie elektroniczne do wypłenienia wniosków o legalizację pobytu, dzięki któremu w prosty, szybki i prawidłowy sposób wypełnisz wniosek.

Wypełnij elektronicznie WNIOSEK O POBYT (czasowy, stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE)  i wydrukuj  (uwaga! wypełnienie wniosku elektronicznie, nie jest jednoznaczne ze złożeniem go on-line).
Wniosek musisz dostarczyć do urzędu w dniu umówionej wizyty. Dodatkowe informacje na temat innych możliwości składania wniosków- kliknij tutaj

Sprawdź, jakie dokumenty należy przygotować? – kliknij tutaj.

Jeżeli chcesz uzupełnić brakujące dokumenty merytoryczne do twojej sprawy o zezwolenie na pobyt:

Jeżeli, twoja sprawa rozpatrywana jest przez nasz urząd ponownie (po odwołaniu Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia) i nie posiadasz statusu sprawy: możesz uzupełnić dokumenty w biurze podawczym pobierając z biletomatu numerek A lub wysłać pocztą.

Jeżeli chcesz uzupełnić brakujące dokumenty formalne do sprawy o zezwolenie na pobyt (oryginał paszportu do wglądu, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, informacja starosty), oddać odciski linii papilarnych oraz osobiście się stawić:

 • Musisz przyjść do Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 i pobrać z biletomatu numerek C. Pamiętaj, że musisz mieć przy sobie wezwanie, które otrzymałeś z urzędu oraz dokument tożsamości (paszport).

W siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 udostępniliśmy dwa stanowiska komputerowe, na których możesz zarezerwować wizytę lub sprawdzić status swojej sprawy.

Zgłoś utratę lub uszkodzenie karty pobytu – kliknij tutaj.  (powinieneś w terminie 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia dokumentu zawiadomić o tym fakcie wojewodę, który wydał kartę)

Złoż wniosek o wymianę karty pobytu (w przypadku utraty lub uszkodzenia, zmiany danych umieszczonych w dotychczas posiadanej karcie, zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty) - kliknij tutaj

Sprawdź swój status sprawy – kliknij tutaj.

Umów się na inny termin odbioru karty pobytu - wyślij e-mail na adres odbiorkartypobytu@mazowieckie.pl

Uzyskaj zezwolenie na pracę

Jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić cudzoziemców? Możesz to zrobić w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 lub w naszych delegaturach w Ciechanowie, Siedlcach, Radomiu, Ostrołęce i Płocku. Wniosek o zezwolenie na pracę możesz złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub wysłać pocztą. Decyzję możesz uzyskać w jeden dzień – więcej informacji kliknij tutaj

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę można złożyć po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

Rezerwacja terminów za pośrednictwem Kalendarza Internetowego dotyczy złożenia wniosku o:

 • Wydanie/przedłużenie zezwolenia wojewody na pracę typu B, C, D lub E – wnioski są przyjmowane tylko w Warszawie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;
 • Przedłużenie zezwolenia wojewody na pracę typu A – wnioski są przyjmowane tylko w Warszawie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;

Wnioski o przedłużenie zezwolenia należy składać pomiędzy 30 a 90 dniem przed upływem czasu obowiązywania aktualnego zezwolenia na pracę. W przypadku, gdy cudzoziemiec pracował na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy wydane przez Urząd Pracy, pracodawca występuję o nowe zezwolenie typu A, a nie o przedłużenie zezwolenia.

 • Wydanie zezwolenia wojewody na pracę cudzoziemca typu A dla zawodów: kierowca autobusu i kierowca ciągnika siodłowego – wnioski są przyjmowane w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;
 • Wydanie zezwolenia wojewody na pracę cudzoziemca typu A dla zawodów: pomoc domowaopiekun osoby starszej, których pracodawcą jest gospodarstwo domowe (ale nie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ani gospodarstwo rolne) – wnioski są przyjmowane w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie po rezerwacji terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie internetowej: http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/;

 

Kalendarz internetowy umożliwia rezerwację terminu wizyty w okresie 14 dni od dnia dokonania rezerwacji (każdego kolejnego dnia jest udostępniany kolejny termin).

 

Rezerwacje terminów wizyt za pośrednictwem adresu mailowego zp@mazowieckie.pl w okresie od 15 do 28 lutego 2018 uruchomione zostaną 1 lutego br. o godz. 8.00. Zgłoszenia wysłane przed wskazanym terminem nie będą brane pod uwagę. Dostępność usługi zezwolenia na pracę w jeden dzień jest ograniczona liczbą stanowisk obsługi klienta w danym miesiącu. Po wyczerpaniu miejsc w danym miesiącu, proponujemy złożyć wniosek na biurze podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców, wysłać za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej poprzez portal www.praca.gov.pl.

 • Wydanie zezwolenia wojewody na pracę cudzoziemca typu A dla pozostałych zawodów – wnioski są przyjmowane w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie po zgłoszeniu do rezerwacji terminu na adres poczty elektronicznej: zp@mazowieckie.pl
  z podaniem w tytule/temacie wiadomości e-mail imienia i nazwiska cudzoziemca. Zgłoszenie nie zawierające tych danych w tytule wiadomości nie będą uwzględnione. Szczegółowe warunki zgłoszenia poniżej.

Zgłoszenie za pośrednictwem maila zp@mazowieckie.pl powinno:

- dotyczyć jednego cudzoziemca,

- zawierać imię i nazwisko cudzoziemca w tytule maila,

- treść wiadomości powinna zawierać:

                - nazwę pracodawcy,

                - imię i nazwisko i obywatelstwo cudzoziemca,

                - datę urodzenia cudzoziemca,

                - numer telefonu do kontaktu.

Urząd wyznacza termin i lokalizację złożenia wniosku.

 

Uzyskaj zaproszenie dla cudzoziemca w celu odwiedzin

Chcesz zaprosić cudzoziemca do Polski? Możesz to zrobić w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5, w naszych delegaturach w Ciechanowie, Siedlcach, Radomiu, Ostrołęce, Płocku lub w starostwach powiatowych.

Umów się na wizytę w urzędzie.

 • Możesz zadzwonić pod numer tel.  22 695 65 61 lub wysłać e-mail na adres: wsc-zaproszenia@mazowieckie.pl
 • Możesz to zrobić wygodnie przez internet — wystarczy, że wpiszesz dogodną dla siebie datę w kalendarzu internetowym – kliknij tutaj.

Sprawdź, jakie dokumenty należy przygotować? – kliknij tutaj.

Sprawdź dokładne adresy miejsc, gdzie możesz złożyć wniosek – kliknij tutaj.

Pamiętaj! zaproszenie może odebrać pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo szczególne do odbioru zaproszenia.

Uzyskaj rejestrację obywatela UE i członka jego rodziny lub prawo stałego pobytu

Jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5:

 • możesz pobrać w biletomacie numerek I;

lub

 • wcześniej zarezerwować termin złożenia wniosku- wygodnie przez internet — wystarczy, że wpiszesz dogodną dla siebie datę w kalendarzu internetowym – kliknij tutaj.

Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Uzyskaj obywatelstwo polskie

Wyjechałeś z Polski i chcesz potwierdzić swoje obywatelstwo polskie? Jesteś cudzoziemcem i chcesz uzyskać obywatelstwo polskie? A może chcesz, aby Prezydent nadał Ci obywatelstwo polskie?

Aby złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego (więcej informacji - kliknij tutaj) lub uznanie za obywatela polskiego (więcej informacji - kliknij tutaj) musisz zarezerwować wizytę:

Aby złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego (więcej informacji - kliknij tutaj)

 • przyjdź do urzędu i pobierz numerek M z biletomatu (antresola, pokój A2, stanowisko nr 20)
 • lub wcześniej zarezerwuj termin złożenia wniosku- wygodnie przez internet — wystarczy, że wpiszesz dogodną dla siebie datę w kalendarzu internetowym – kliknij tutaj.

Jak trafić do pokoju A2?

Po wejściu do Urzędu skręć w prawo i kieruj się wąskim korytarzem, na końcu którego znajduje się biletomat. Po pobraniu numerka M wejdź najbliższą klatką schodową na I piętro.

Uzyskaj świadczenie pieniężne 

Posiadasz Kartę Polaka i zamierzasz osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej? Możesz wystąpić do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego (więcej informacji - kliknij tutaj).

Wniosek możesz złożyć razem z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka po wcześniejszym zarezerwowaniu wizyty w siedzibie Wydziału lub w Delegaturze w Radomiu.

Od 1 grudnia 2017 r. aby złożyć wniosek w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców lub w naszej delegaturze w Radomiu musisz zarezerwować wizytę poprzez KALENDARZ INTERNETOWY - kliknij tutaj   Zasady rezerwacji wizyty - kliknij tutaj

W przypadku braku możliwości zarejestrowania się na wizytę w urzędzie poprzez kalendarz internetowy (np. w przypadku braku wolnego terminu) powinieneś niezwłocznie złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów w biurze podawczym urzędu przy ul. Marszałkowskiej 3/5  w Warszawie, w jednej z delegatur urzędu lub przesłać go za pośrednictwem poczty na adres urzędu. Nie prowadzimy zapisów telefonicznych oraz mejlowych.

Jeżeli już złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka, wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego możesz wysłać pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 Wydział Spraw Cudzoziemców

 ul. Marszałkowska 3/5

 00-624Warszawa

Możesz też złożyć wniosek osobiście:

 • w biurze podawczym pobierając wcześniej numerek A z biletomatu
 • w Punkcie Przyjmowania Korespondencji przy pl. Bankowym 3/5 w pok. nr. 38
 • w delegaturach MUW.

Adres Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Małgorzata Jerzewska, 15.12.2017, Ilość wejść: 178582, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry