Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Turnusy rehabilitacyjne

Podstawa prawna: art. 10d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Turnusy mogą być organizowane:

 • przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą co najmniej przez 2 lata działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i uzyskały wpis do rejestru organizatorów prowadzonego przez wojewodę, zwane dalej „organizatorem turnusów",
 • wyłącznie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę - z wyłączeniem turnusów organizowanych w formie niestacjonarnej.

W domach pomocy społecznej lub w innych placówkach opiekuńczych turnusy mogą być organizowane wyłącznie dla osób niepełnosprawnych niebędących stałymi podopiecznymi takich jednostek.
Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego programu turnusu.
Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.

Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie:

 • stacjonarnej,
 •  niestacjonarnej.

Wojewoda prowadzi rejestr ośrodków oraz rejestr organizatorów turnusów i dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat po spełnieniu przez ośrodki lub organizatorów turnusów warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
(Dz. U. z 2007r. Nr 230 poz. 1694 z późn. zm.).

Rodzaje turnusów rehabilitacyjnych:

 1. usprawniająco-rekreacyjny;
 2. rekreacyjno-sportowy i sportowy;
 3. szkoleniowy;
 4. psychoterapeutyczny;
 5. rozwijający zainteresowania i uzdolnienia;
 6. nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Turnusy rehabilitacyjne mogą być organizowane dla następujących grup osób niepełnosprawnych:

 1. z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 2. z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na  wózkach inwalidzkich;
 3. z dysfunkcją narządu słuchu;
 4. z dysfunkcją narządu wzroku;
 5. z upośledzeniem umysłowym;
 6. z chorobą psychiczną;
 7. z padaczką;
 8. ze schorzeniami układu krążenia;
 9. z innymi niż wymienione w pkt 1—8 dysfunkcjami lub schorzeniami.(np. ze schorzeniami układu krążenia, z zaburzeniami głosu i mowy, z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu oddechowego, z chorobami układu pokarmowego, z przewlekłymi chorobami wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami układu krwiotworczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi).

Turnusy rehabilitacyjne organizuje się dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji.
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ubiegająca się o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania, składa wniosek o wpis do rejestru organizatorów tych turnusów wraz z:

 1. zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej — w  przypadku osób fizycznych prowadzących tę działalność;
 2. aktualnym wypisem z rejestru sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym osobowość prawną jednostki — w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną;
 3. dokumentem potwierdzającym istnienie jednostki — w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej;
 4. oświadczeniem o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu;
 5. informacją o prowadzonej w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością;
 6. statutem, w przypadku jego posiadania;
 7. nazwą banku i numerem własnego rachunku bankowego;
 8. programami dla określonych we wniosku rodzajów turnusów rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których jest adresowany, i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów.

Wzór wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

Organizator turnusów rehabilitacyjnych powinien spełniać następujące warunki:

 1. realizować turnusy zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami tych turnusów;
 2. zapewnić kadrę gwarantującą prawidłową realizację programów turnusów, w skład której wchodzą w szczególności:
  • kierownik odpowiedzialny za przebieg danego turnusu,
  • pielęgniarka,
  • specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej,
  • specjalista do spraw rekreacji,
  • pedagog lub inna osoba posiadająca przygotowanie pedagogiczne w przypadku turnusów organizowanych dla dzieci niepełnosprawnych lub osób z upośledzeniem umysłowym,
  • psycholog lub lekarz psychiatra w przypadku turnusów organizowanych dla osób z chorobą psychiczną,
  • tłumacz języka migowego w przypadku turnusów organizowanych dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,
  • inni specjaliści w zależności od potrzeb wynikających z programu danego turnusu lub niepełnosprawności uczestników tego turnusu;
 3. zapewnić łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na turnusach w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, a dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób z upośledzeniem umysłowym w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie;
 4. zapewnić zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem danego turnusu i uwzględniające rodzaj niepełnosprawności lub rodzaj dysfunkcji albo schorzeń uczestników turnusu w wymiarze nie mniejszym niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć dla uczestników turnusu, określonych w programie tego turnusu;
 5. zapewnić osobom niepełnosprawnym stałą opiekę pielęgniarską i umożliwić korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusów;
 6. zapewnić badanie lekarskie na początku turnusów i w razie potrzeby także na końcu tych turnusów w przypadku turnusów, których program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne;
 7. przekazać właściwemu centrum pomocy informację o przebiegu turnusu,
 8. przekazywać wojewodzie w terminie do dnia 31 stycznia informację o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach, z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników;
 9. dokonywać zwrotu przekazanych środków, na wskazany rachunek bankowy w terminie do 7 dni od dnia zakończenia turnusu:
  • w wysokości 100 % przekazanego dofinansowania w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tego turnusu,
  • w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni w przypadku skrócenia z przyczyn losowych pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie w wymiarze co najmniej połowy czasu trwania tego turnusu;
 10. przechowywać następujące dokumenty dotyczące turnusów:
  • zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano te turnusy,
  • informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika,
  • kopię oświadczeń organizatora turnusów,
  • programy turnusów,
  • informację o kadrze oraz jej uprawnieniach,
  • kopię informacji o przebiegu tych turnusów,
  • inne dokumenty niezbędne przy organizacji tych turnusów, w szczególności umowy.

Organizator turnusów rehabilitacyjnych odpowiada za dobór uczestników, prawidłową realizację programów turnusów oraz miejsce ich realizacji, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności lub schorzenia albo dysfunkcji uczestników.

 

Załączniki do strony

Podziel / Share
Opublikowane przez Hubert Sikorski, 28.04.2009, Ilość wejść: 6748, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

 • Brak komentarzy