Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Pomoc społeczna

Strona znajduje się w archiwum.

Kryteria i wniosek dot. programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2013 r.

Kryteria jakie brane były  pod uwagę przy rozpatrzeniu wniosku o zwiększenie dotacji oraz ustalenie udziału środków własnych Gminy/Miasta na poziomie nie mniejszym niż 20% przewidywanych kosztów realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2013 roku w województwie mazowieckim

1.    stopa % bezrobocia w Gminie/Mieście lub powiecie - (do stopy bezrobocia w woj. mazowieckim) powyżej średniej - akceptacja

2.    % wykorzystania środków finansowych przekazanych Gminie/Miastu jako wsparcie realizacji programu w latach 2012  - (akceptacja nie mniej niż 98%);

3.    % osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy/Miasta w stosunku do liczby mieszkańców (dane ze sprawozdania MPiPS-R) – (średnia wojewódzka – %);

4.    wskaźnik „G” (podstawowych dochodów podatkowych przypadających na
1 mieszkańca) – średni wskaźnik „G” przypadający na jednego mieszkańca woj. Mazowieckiego – poniżej średniej wojewódzkiej;

5.    wysokość wydatków przeznaczonych na posiłek oraz zasiłek celowy  przeznaczony na zakup posiłku lub żywności przypadająca na 1 odbiorcę w 2012 roku w stosunku do prognozowanej wysokości ww. wydatków w 2013 roku – średnia wojewódzka (spadek czy wzrost);

6.    % osób korzystających z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) w stosunku do liczby osób ogółem objętych pomocą w 2012 roku w ramach programu – poniżej średniej wojewódzkiej.

Akceptacja - Gmina/Miasto musi spełnić4 z 6 powyższych kryteriów.

 

Kryteria brane pod uwagę przy podziale środków finansowych przeznaczonych na doposażenie lub utworzenie punktu przygotowywania lub wydawania posiłków w Gminie/Mieście województwa mazowieckiego w 2013 roku

    1.    liczba osób objętych programem w latach 2011-2012 w stosunku do liczby osób jakie mają być objęte programem w 2013 roku – wzrost lub spadek

    2.    zabezpieczenie przez Gminę/Miasto środków własnych przeznaczonych na ww. cel;

    3.    czy Gmina/Miasto w latach ubiegłych tj. 2011-2012 otrzymała środki na doposażenie lub utworzenie i czy je wykorzystała w całości;

    4.    czy na terenie Gminy/Miasta na podstawie sprawozdania rocznego z realizacji programu są dzieci, młodzież lub osoby dorosłe dożywiane w formie suchego prowiantu;

    5.    czy w Gminie/Mieście na podstawie sprawozdania rocznego z realizacji programu wystąpiła odmowa udzielenia pomocy z powodu braku warunków technicznych
i sanitarnych do przygotowywania posiłku

Pod uwagę przy podziale środków na doposażenie lub utworzenie punktu przygotowywania lub wydawania posiłków brane będą Gminy/Miasta które spełnią 3 z 5 ww. kryteriów. Wysokość środków przyznanych na ww. cel uzależniona będzie od wysokości środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach rezerwy celowej.

Załączniki do strony

Podziel / Share
Opublikowane przez : Anna Kasperska, 10.01.2013, Ilość wejść: 3110, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0)

  • Brak komentarzy