Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Pomoc społeczna

Strona znajduje się w archiwum.

Środowiskowe Domy Samopomocy – wyjaśnienia w sprawie stosowania uregulowań ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

W sprawie procedury kierowania do śds i roli pracownika socjalnego tej jednostki w tym zakresie:

Zgodnie z art. 51 a ust.5 ustawy o pomocy społecznej decyzje o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tych ośrodkach wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej jego prowadzenie.

Jednocześnie zgodnie z art.106 ust. 4 ww. ustawy decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, także ustalenia odpłatności za pobyt uczestnika śds, z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego, wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. W opinii Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych przez pracowników śds na potrzeby innych podmiotów (PCPR, OPS)  powinno opierać się na zasadzie dobrej woli i chęci współpracy. Wszystkie te instytucje pracują bowiem na rzecz tego samego klienta - uczestnika zajęć śds. W związku z tym nie ma przeszkód formalnych, by przedmiotowe wywiady przeprowadzał pracownik socjalny śds. Brak wyraźnego zapisu ustawowego nakładającego obowiązek przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych śds na rzecz innych jednostek organizacyjnych nie stanowi przeszkody, aby pracownicy ci takie wywiady przeprowadzali. Jednakże należy zauważyć, że zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wywiadów o których mowa w nie mogą przeprowadzać pracownicy socjalni domów prowadzonych na zlecenie.

Powinniście jednak mieć Państwo na uwadze, iż przy wydawaniu decyzji administracyjnej o skierowaniu i odpłatności za śds należy zachować terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego. Data złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną przyjęciem do śds lub jej kontynuacją rozpoczyna postępowanie administracyjne. Przypominam, że w § 7 ust.1 ww. rozporządzenia wskazano, że wniosek o skierowanie do domu składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do śds.

 

W sprawie sposobu i terminów wnoszenia odpłatności za śds:

Sposób i termin  wnoszenia odpłatności za  śds od uczestników śds powinien być wskazany w decyzji administracyjnej. Termin powinien być ustalony w taki sposób, aby umożliwić zarządowi jednostki samorządu terytorialnego zachowanie terminów wskazanych w art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Opłata powinna być wnoszona do organu prowadzącego lub zlecającego prowadzenie placówki.

Decyzja może wskazywać jedynie konto bankowe właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego. Jednakże z uwagi na fakt, że opłaty związane z dokonaniem przelewu na konto bankowe mogą stanowić nadmierne obciążenie niektórych osób powinna być wskazana również możliwość wpłaty do kasy gminy lub powiatu.

 

W sprawie kwalifikacji pracowników śds prowadzonych na zlecenie powiatu lub gminy:

W celu zapewnienia wysokiego standardu świadczonych usług pracownicy śds prowadzonych na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego powinni spełniać analogiczne wymagania jak pracownicy domów prowadzonych bezpośrednio przez samorządy. W tym celu w umowach zawieranych z podmiotami określonymi w art.25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej wskazane jest zawarcie stosownego zapisu, nakładającego obowiązek na podmiot prowadzący zatrudnienia personelu o kwalifikacjach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

W sprawie uwzględniania etatu kierownika domu we wskaźniku zatrudnienia pracowników  zespołu  wspierająco - aktywizującego:

W opinii Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej należy wliczać cały etat kierownika domu do wskaźnika zatrudnienia pracowników  zespołu wspierająco – aktywizującego. Kierownik odpowiada za całość pracy jednostki, nadzoruje i koordynuje pracę osób zatrudnionych, mając tym samym wpływ na działania podejmowane przez pracowników. Wliczanie tylko części etatu kierownika, w opinii Departamentu, wiązałoby się z koniecznością prowadzenia dodatkowej dokumentacji, co wydaje się zbędną biurokracją, chyba że kierownik śds prowadzi stale określone formy terapii.

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kasperska, 12.10.2011, Ilość wejść: 4754, Rejestr zmian