Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Wydział Geodezji / Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Wydział Geodezji / Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Siedziba wydziału: Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa
Adres korespondencyjny: plac Bankowy 3/5, 00 - 950 Warszawa

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00

Godziny przyjęć obywateli w sprawach interwencji, skarg i wniosków przez MWINGiK: poniedziałek 8:00-16:00

wg@mazowieckie.pl

Aneta Konieczna

Dyrektor WydziałuWojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

tel. 22 551 09 21

fax 22 551 09 31

akonieczna@mazowieckie.pl
Życiorys 

Kontakt:

 Sekretariat Wydziału Geodezji / Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – pokój nr 400 tel. 22 551 09 21

fax. 22 551 09 31

wg@mazowieckie.pl

Urząd w liczbach w 2015 roku:

Urząd w liczbach w 2014 roku:

Urząd w liczbach w 2013 roku:

Urząd w liczbach w 2012 roku:

Zadania Wydziału Geodezji:

 • prowadzenie spraw nadzoru wykorzystywania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu urządzeń rolnych oraz prac geodezyjnych i kartograficznych zlecanych i realizowanych przez starostów i marszałka województwa;
 • prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków organów samorządu terytorialnego, w sprawach dotyczących:

  a) tworzenia, łączenia, dzielenia i ustalania granic gmin i powiatów,
  b) nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego granic,
  c) ustalania i zmiany nazw gmin i powiatów oraz siedzib ich władz,
  d) ustalania, zmian lub zniesienia nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych;
   
 • prowadzenie spraw wynikających z przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, związanych z refundacją kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych poniesionych przez spółdzielnie mieszkaniowe;
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w sprawie ustalania numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast);
 • prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem obszaru i granic strefy ochronnej Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących scaleń i wymiany gruntów oraz prowadzenie postępowań sądowo – administracyjnych, z zastrzeżeniem § 18 pkt 8.

 

Zadania Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:

 • sprawowanie nadzoru nad działaniem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 • planowanie działań kontrolnych w trybie i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami - z zakresu geodezji i kartografii;
 • kontrolowanie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami dotyczącymi geodezji i kartografii oraz standardami technicznymi w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • kontrolowanie posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • kierowanie wniosków do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
 • wyrażanie opinii na wniosek starosty o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań na podstawie przepisów dotyczących geodezji i kartografii;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących między innymi:

  a) ewidencji gruntów i budynków,
  b) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  c) zasadności odmowy przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  d) nałożenia obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków, udostępniania dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej lub udzielania informacji o sposobie użytkowania lokali,
  e) wyłączenia z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
  f) sporów dotyczących zakresu udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wysokości należnej opłaty,
  g) nakładania kary pieniężnej za wykorzystanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z jej warunkami lub udostępnianie materiałów wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim;
   
 • opiniowanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przedkładanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 • prowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych i wojewódzkiego zasobu geodezyjno- kartograficznego, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
 • współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w zakresie nadzorowanych zadań;
 • współdziałanie z Geodetą Województwa i geodetami powiatowymi w zakresie nadzorowanych zadań;
 • współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udostępniania i wykorzystywania danych ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji gospodarstw rolnych;
 • prowadzenie rejestru i wydawanie dzienników praktyki zawodowej osobom ubiegającym się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • wnioskowanie do Wojewody o powołanie rzecznika dyscyplinarnego i członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz prowadzenie spraw związanych z obsługą komisji.
Podziel / Share
Opublikowane przez : Joanna Krzemińska, 30.03.2009, Ilość wejść: 42796, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie