Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

BIP

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działa w ramach Wydziału Geodezji

Aneta Konieczna
tel. 22 551 09 21
faks 22 551 09 31
adres Al. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa
IV piętro, pokój 410
e-mail akonieczna@mazowieckie.pl

Przyjmowanie obywateli w sprawach interwencji, skarg i wniosków przez MWINGiK 

poniedziałek od 8:00 do 16:00

Do zakresu działania Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego należy, w szczególności:

1. sprawowanie nadzoru nad działaniem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;

2. planowanie działań kontrolnych w trybie i zakresie zgodnym z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisami wykonawczymi do ustawy;

3. kontrolowanie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz standardami technicznymi w dziedzinie geodezji i kartografii;

4. kontrolowanie posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;

5. wnioskowanie do Głównego Geodety Kraju o zastosowanie ustawowych kar w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;

6. badanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

7. wyrażanie opinii na wniosek starosty o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust. 4 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne;

8. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących między innymi:

a) ewidencji gruntów i budynków,

b) gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

9. opiniowanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przedkładanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej;

10. prowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych i wojewódzkiego zasobu geodezyjno- kartograficznego, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków;

11. współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w zakresie nadzorowanych zadań;

12. współdziałanie z Geodetą Województwa i geodetami powiatowymi w zakresie nadzorowanych zadań;

13. współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udostępniania i wykorzystywania danych ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji gospodarstw rolnych;

14. prowadzenie rejestru i wydawanie dzienników praktyki zawodowej osobom ubiegającym się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Podziel / Share
Opublikowane przez : Joanna Krzemińska, 30.03.2009, Ilość wejść: 16580, Rejestr zmian