Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

BIP

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działa w ramach Wydziału Geodezji

Sebastian Bała
tel. 22 551 09 21
faks 22 551 09 31
adres Al. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa
IV piętro, pokój 400
e-mail sbala@mazowieckie.pl

Przyjmowanie obywateli w sprawach interwencji, skarg i wniosków przez MWINGiK 

poniedziałek od 8:00 do 16:00

Do zakresu działania Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego należy, w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru nad działaniem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 • planowanie działań kontrolnych w trybie i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami - z zakresu geodezji i kartografii;
 • kontrolowanie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami dotyczącymi geodezji i kartografii oraz standardami technicznymi w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • kontrolowanie posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • kierowanie wniosków do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
 • wyrażanie opinii na wniosek starosty o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań na podstawie przepisów dotyczących geodezji i kartografii;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących między innymi:

  a) ewidencji gruntów i budynków,
  b) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  c) zasadności odmowy przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  d) nałożenia obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków, udostępniania dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej lub udzielania informacji o sposobie użytkowania lokali,
  e) wyłączenia z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
  f) sporów dotyczących zakresu udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wysokości należnej opłaty,
  g) nakładania kary pieniężnej za wykorzystanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z jej warunkami lub udostępnianie materiałów wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim;
   
 • opiniowanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przedkładanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 • prowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych i wojewódzkiego zasobu geodezyjno- kartograficznego, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
 • współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w zakresie nadzorowanych zadań;
 • współdziałanie z Geodetą Województwa i geodetami powiatowymi w zakresie nadzorowanych zadań;
 • współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udostępniania i wykorzystywania danych ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji gospodarstw rolnych;
 • prowadzenie rejestru i wydawanie dzienników praktyki zawodowej osobom ubiegającym się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • wnioskowanie do Wojewody o powołanie rzecznika dyscyplinarnego i członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz prowadzenie spraw związanych z obsługą komisji.
Podziel / Share
Opublikowane przez Joanna Krzemińska, 30.03.2009, Ilość wejść: 26189, Rejestr zmian