Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Wydział Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej

Siedziba wydziału: Czerniakowska 44, 00-717 Warszawa
Adres korespondencyjny: plac Bankowy 3/5, 00 - 950 Warszawa
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00

wps@mazowieckie.pl

Wiesława Kacperek - Biegańska

Dyrektor Wydziału

 tel. 22 695 71 00

 fax. 22 695 71 01

 wps@mazowieckie.pl

Życiorys

Artur Subda

Zastępca Dyrektora Wydziału

 tel. 22 695 71 00

 fax. 22 695 71 01

 wps@mazowieckie.pl

Życiorys

 

Anna Olszewska

Zastępca Dyrektora Wydziału

Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnościtel. 22 536 05 41

fax 22 536 05 42

wps@mazowieckie.pl

Życiorys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

 Sekretariat Wydziału Polityki Społecznej – pokój nr 15 

tel. 22 695 71 00

fax 22 695 71 01

wps@mazowieckie.pl

 

Informujemy, że od dnia 18 lipca 2011 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki  Wydział Polityki Społecznej Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie – zmieniają swoją siedzibę z ulicy Floriańskiej 10 na ulicę Andersa 30 w Warszawie.


Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu 22 536 – 05- 41


Urząd w liczbach w 2015 roku:

Urząd w liczbach w 2014 roku:

Urząd w liczbach w 2013 roku:

Urząd w liczbach w 2012 roku:

Urząd w liczbach w 2011 roku:

 • Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa przekazanych na zadania z zakresu polityki społecznej - 1.598.106.659 zł...zobacz więcej

 

Zadania Wydziału:

 

 • prowadzenie spraw dotyczących nadzoru i kontroli zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz nadzór nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej samorządu terytorialnego z wymaganymi kwalifikacjami,
 • planowanie i wykonywanie budżetu państwa z zakresu polityki społecznej w odniesieniu do zadań, które realizuje wojewoda,
 • koordynowanie i realizowanie programów rządowych z zakresu polityki społecznej,
 • realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,
 • koordynowanie działań z zakresu integracji ze społeczeństwem osób ze statusem uchodźcy ub ochroną uzupełniającą,
 • nadzór nad realizacją zadań z zakresu rynku pracy realizowanych przez powiaty i samorząd województwa, w tym nadzór nad wdrażaniem i stosowaniem standardów rynku pracy oraz spełnianiem wymaganych kwalifikacji przez pracowników instytucji rynku pracy,
 • prowadzenie spraw dotyczących nadawania i utraty statusu zakłady pracy chronionej i zakładu aktywizacji zawodowej,
 • prowadzenie spraw dotyczących nadzoru nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów,
 • prowadzenie działań związanych z udzielaniem pomocy osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną i utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodowej.
Podziel / Share
Opublikowane przez : Hubert Sikorski, 30.03.2009, Ilość wejść: 90941, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie