Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Rozpoczęcie specjalizacji

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych na terenie województwa mazowieckiego - 01.03.2016r.

Zasady postępowania kwalifikacyjnego

Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny, lekarz składa w formie wniosku elektronicznego, oddzielnie dla trybu rezydentury i dla trybu pozarezydenckiego.

Do wypełnienia wniosku o rozpoczęcie specjalizacji, służy system informatyczny dostępny pod adresem: http://wors.cmkp.edu.pl

Wniosek należy złożyć w Wydziale Zdrowia w terminach:

 do dnia 28 lutego (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 1-31 marca), lub
 do dnia 30 września (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 1-31 października) każdego roku.

Uwaga !

Na dane postępowanie kwalifikacyjne, lekarz i lekarz dentysta może złożyć dwa wnioski o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego (w trybie rezydentury i w trybie pozarezydenckim) tylko w jednej dziedzinie medycyny i tylko w jednym województwie. Każde wygenerowanie i złożenie w wersji papierowej kolejnego wniosku w danym trybie przez danego użytkownika na to samo postępowanie kwalifikacyjne, dezaktywuje poprzedni wniosek.

W przypadku złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury oraz wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim, lekarz do wniosku dołącza oświadczenie, w którym wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach.

Lekarz ma dodatkowe trzy dni, od zakończenia terminu składania wniosków w danym postępowaniu, na dostarczenie papierowej wersji wniosku, pod warunkiem, że wniosek został zatwierdzony przed końcem normalnego terminu składania wniosków (t.j. do 28 lutego na postępowanie 1-31 marzec oraz do 30 września na postępowanie 1-31 październik)

Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym w określonej dziedzinie medycyny w określonym trybie odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie zostały przyznane miejsca szkoleniowe, wnioski złożone na te miejsca pozostawia się bez rozpatrzenia.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Do wniosku o rozpoczęcie specjalizacji należy dołączyć:

w trybie rezydentury:

w trybach pozarezydenckim:

Uwaga !
Szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury może odbywać wyłącznie lekarz nieposiadający I lub II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty.
Lekarz, który został zakwalifikowany do odbywania rezydentury, nie może złożyć ponownego wniosku o odbywanie rezydentury, z wyjątkiem przypadku, gdy posiada on orzeczenie lekarskie ( wzór orzeczenia  ) o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji.
 
Wnioskodawca przedstawia do wglądu oryginały dokumentów!
 • oświadczenie  do wniosku o rozpoczęcie specjalizacji,
 • kserokopię Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty (strona ze zdjęciem oraz ósma strona dokumentu),
 • kserokopię świadectwa złożenia Lekarskiego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Prosimy wybrać najkorzystniejszy wynik,
 • kserokopię dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa w Polsce,
 • zaświadczenie (lub suplement/część B do dyplomu) o średniej ocen uzyskanej w okresie studiów, obliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Wnioskodawca przedstawia do wglądu oryginały dokumentów!
 • oświadczenie  do wniosku o rozpoczęcie specjalizacji,
 • kserokopię Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty (strona ze zdjęciem oraz ósma strona dokumentu),
 • kserokopię świadectwa złożenia Lekarskiego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego albo zaświadczenie o ocenach uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I/II stopnia lub zaświadczenie o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych. Prosimy wybrać najkorzystniejszy wynik,
 • zaświadczenie (lub suplement/część B do dyplomu) o średniej ocen uzyskanej w okresie studiów, obliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 • kserokopię dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa w Polsce,
 • zgodę kierownika jednostki organizacyjnej  w przypadku deklaracji odbywania specjalizacji w jednym z następujących trybów:
  - na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego;
  - w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów;
  - na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestnictwa w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy,
 • zgodę kierownika studiów doktoranckich  w przypadku deklaracji odbywania specjalizacji w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a po ukończeniu tych studiów – w trybie określonym w ust. 1 lub ust. 2 pkt 1 – 4
 • zaświadczenie z zakładu pracy  o wymiarze czasu pracy i informacji, na jaki czas została zawarta umowa o pracę (nie dotyczy lekarzy ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w ramach studiów doktoranckich lub umowy cywilnoprawnej),

W celu uzyskania dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym należy dołączyć:

 • kserokopię Dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
 • potwierdzenie udziału w publikacji w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonych przez ministra właściwego ds. nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych. Potwierdzenie udziału w publikacji wydaje Główna Biblioteka Lekarska i jej oddziały oraz biblioteki uczelni medycznych. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania potwierdzenia dostępne są na stronie www.gbl.waw.pl ,
 • zaświadczenie z zakładu pracy, o okresie zatrudnienia w jednostce, w której ma się odbywać szkolenie specjalizacyjne, o posiadaniu co najmniej 3 letniego okresu zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego tj. do dnia 28 lutego lub 30 września, zgodnego z kierunkiem specjalizacji, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Makymalna liczba punktów w postępowaniu konkursowym:

 • za LEP/LDEP albo LEK/LDEK wynosi 200 punktów,
 • z egzaminu specjalizacyjnego w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES wynosi 200 punktów, przy czym punkty przyznaje się następująco:
 • punkty dodatkowe za:
   posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych - 5 punktów,
   co najmniej 3 letni okres zatrudnienia (w tym w ramach umowy cywilno-prawnej) lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, tj. do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji - 5 punktów, a w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych - dodatkowe 5 punktów,
  (Wyjaśnienie dotyczące przyznawania punktów za co najmniej 3 letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej, zgodny z kierunkiem specjalizacji)
   publikacje w czasopismach naukowych, zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych - maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji).

Komórka odpowiedzialna za realizację:

Wydział Zdrowia
Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych
00 – 950 Warszawa pl. Bankowy 3/5
 +48 22 695 69 90 (do 93)

Załączniki do strony

Podziel / Share
Opublikowane przez : Anna Tokarska, 22.01.2010, Ilość wejść: 202537, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie