Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

12.09.2017

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - nowe zadania Wojewody

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera podpisał w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie porozumienie w sprawie określenia zakresu i warunków realizacji zadań w zakresie desygnacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Proces desygnacji ma na celu zapewnienie sprawności funkcjonowania instytucji zarządzających funduszami unijnymi, w pełnej zgodności z aktualnym unijnym i krajowym porządkiem prawnym. Zadanie to wiąże się z monitorowaniem właściwego funkcjonowania instytucji zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego.

Do zadań Wojewody Zdzisława Sipiery będą należały kontrole planowe i doraźne w instytucji zarządzającej lub instytucjach pośredniczących Regionalnym Programem Operacyjnym w regionie Mazowsza. Rolę instytucji zarządzającej w ramach RPO WM 2014-2020 pełni Zarząd Województwa Mazowieckiego, zaś instytucjami pośredniczącymi są: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Wojewódzki Urząd Pracy i Miasto Stołeczne Warszawa pełniące funkcję instytucji pośredniczącej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Ponadto Wojewoda lub jego przedstawiciel będzie uczestniczyć w charakterze obserwatora w pracach komitetu monitorującego i komisji oceniającej projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Porozumienia dotyczące realizacji przez wojewodę zadań z zakresu desygnacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych podpisało w poniedziałek w Ministerstwie Rozwoju piętnaścioro Wojewodów. Resort reprezentował Wiceminister Jerzy Kwieciński.

Nowe zadania wojewodów ustanowiono na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 poz. 1475).

Regionalny Program Operacyjny to dokument planistyczny, który przy absorpcji środków unijnych, określa obszary i szczegółowe działania, jakie organy samorządu województwa podejmują lub mają zamiar podjąć na rzecz wspierania rozwoju województwa lub regionu.

Podziel / Share
Igor Piwowarski, 12.09.2017, Ilość wejść: 1242, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry