Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

21.11.2017

Nagrody za wybitne rozwiązania w zakresie pomocy społecznej przyznane

Podczas Dnia Pracownika Socjalnego zostały przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2017. W uroczystości, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wziął udział Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

W roku 2017 Minister  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał 10 nagród pieniężnych, w tym 5 nagród indywidualnych i 5 nagród zespołowych oraz 13 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym 6 listów gratulacyjnych indywidualnych i 7 listów gratulacyjnych zespołowych za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Źródło: MRPiPS

Z województwa mazowieckiego, w kategorii nagród indywidualnych wyróżniono:

Panią Justynę Juszczak – Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim. Za konsekwentne i skuteczne działania na rzecz pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności w zakresie poszerzania oferty wsparcia środowiskowego. Promowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością, wzmacnianie umiejętności wychowawczych rodzin i opiekunów zajmujących się wsparciem niepełnosprawnego członka rodziny, integrację ze społecznością w oparciu o zasadę partnerstw społecznych i działania animacyjne  w środowisku lokalnym. Pani Justyna Juszczak w pomocy społecznej pracuje od 1996 roku. Jest pomysłodawcą i koordynatorem projektów na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin. Od początku swojej kariery zawodowej podejmuje wiele inicjatyw społecznych w środowisku lokalnym mających na celu

Natomiast w kategorii nagród zespołowych z Mazowsza wyróżniono:

Klub Integracji Społecznej „PROGRESS” w Ostrołęce – za działalność na rzecz grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizację innowacyjnych projektów z zakresu reintegracji społeczno- zawodowej,  aktywizacji społeczno–zawodowej oraz budownictwa socjalnego. Celem powstałego w 2010 r. Klubu Integracji Społecznej (KIS) „Progress” w Ostrołęce jest pomoc osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych umożliwiających im powrót na rynek pracy. Pracownicy KIS „Progress”, rozumiejąc ideę oraz znaczenie współpracy międzysektorowej a także partnerstwa lokalnego, współpracują z wieloma instytucjami, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi czy też radami osiedli i spółdzielniami mieszkaniowymi. Istotna jest też współpraca ze specjalistami m.in. terapeutami leczenia uzależnień czy też doradcami zawodowymi, którzy wspierają działania Klubu Integracji Społecznej „Progress”. Projekty realizowane z zakresu budownictwa socjalnego przyczyniły się do poprawy warunków mieszkaniowo–bytowych mieszkańców bloków socjalnych i sprawiły, że dana dzielnica stała się atrakcyjniejsza w oczach pozostałych mieszkańców, ale przede wszystkim zainspirowały uczestników projektu do podjęcia starań w kierunku zmiany swojej sytuacji.

Źródło: MRPiPS

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Obchodzone 21 listopada na mocy zapisu Ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. Sposób świętowania dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję. Z tej okazji Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska skierowała do wszystkich pracowników socjalnych list, w którym napisała: 

Dziś, w dobie wypracowanych i wciąż udoskonalanych rozwiązań legislacyjnych w obszarze pomocy społecznej, musimy dążyć, aby pomoc i udzielane wsparcie były coraz skuteczniejsze, a ich jakość  coraz lepsza. Realizacja tej idei, będzie możliwa przede wszystkim dzięki Państwa codziennej pracy, być może nie zawsze docenionej odpowiednio do poniesionego trudu oraz wysiłku

Wyrażam głębokie uznanie i wdzięczność za pracę wszystkich pracowników i osób zaangażowanych w działania na rzecz osób potrzebujących.  Życzę Państwu jak i Waszym najbliższym, zdrowia i szczęścia, a otoczeniu zawodowemu wytrwałości, wiarygodności
w działaniu i skutecznym budowaniu wzajemnego zaufania.

Źródło: MRPiPS

Podziel / Share
Natalia Lech, 21.11.2017, Ilość wejść: 665, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry