Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

21.11.2017

Nagrody za wybitne rozwiązania w zakresie pomocy społecznej przyznane

Podczas Dnia Pracownika Socjalnego zostały przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2017. W uroczystości, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wziął udział Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

W roku 2017 Minister  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał 10 nagród pieniężnych, w tym 5 nagród indywidualnych i 5 nagród zespołowych oraz 13 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym 6 listów gratulacyjnych indywidualnych i 7 listów gratulacyjnych zespołowych za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Źródło: MRPiPS

Z województwa mazowieckiego, w kategorii nagród indywidualnych wyróżniono:

Panią Justynę Juszczak – Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim. Za konsekwentne i skuteczne działania na rzecz pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności w zakresie poszerzania oferty wsparcia środowiskowego. Promowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością, wzmacnianie umiejętności wychowawczych rodzin i opiekunów zajmujących się wsparciem niepełnosprawnego członka rodziny, integrację ze społecznością w oparciu o zasadę partnerstw społecznych i działania animacyjne  w środowisku lokalnym. Pani Justyna Juszczak w pomocy społecznej pracuje od 1996 roku. Jest pomysłodawcą i koordynatorem projektów na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin. Od początku swojej kariery zawodowej podejmuje wiele inicjatyw społecznych w środowisku lokalnym mających na celu

Natomiast w kategorii nagród zespołowych z Mazowsza wyróżniono:

Klub Integracji Społecznej „PROGRESS” w Ostrołęce – za działalność na rzecz grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizację innowacyjnych projektów z zakresu reintegracji społeczno- zawodowej,  aktywizacji społeczno–zawodowej oraz budownictwa socjalnego. Celem powstałego w 2010 r. Klubu Integracji Społecznej (KIS) „Progress” w Ostrołęce jest pomoc osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych umożliwiających im powrót na rynek pracy. Pracownicy KIS „Progress”, rozumiejąc ideę oraz znaczenie współpracy międzysektorowej a także partnerstwa lokalnego, współpracują z wieloma instytucjami, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi czy też radami osiedli i spółdzielniami mieszkaniowymi. Istotna jest też współpraca ze specjalistami m.in. terapeutami leczenia uzależnień czy też doradcami zawodowymi, którzy wspierają działania Klubu Integracji Społecznej „Progress”. Projekty realizowane z zakresu budownictwa socjalnego przyczyniły się do poprawy warunków mieszkaniowo–bytowych mieszkańców bloków socjalnych i sprawiły, że dana dzielnica stała się atrakcyjniejsza w oczach pozostałych mieszkańców, ale przede wszystkim zainspirowały uczestników projektu do podjęcia starań w kierunku zmiany swojej sytuacji.

Źródło: MRPiPS

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Obchodzone 21 listopada na mocy zapisu Ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. Sposób świętowania dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję. Z tej okazji Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska skierowała do wszystkich pracowników socjalnych list, w którym napisała: 

Dziś, w dobie wypracowanych i wciąż udoskonalanych rozwiązań legislacyjnych w obszarze pomocy społecznej, musimy dążyć, aby pomoc i udzielane wsparcie były coraz skuteczniejsze, a ich jakość  coraz lepsza. Realizacja tej idei, będzie możliwa przede wszystkim dzięki Państwa codziennej pracy, być może nie zawsze docenionej odpowiednio do poniesionego trudu oraz wysiłku

Wyrażam głębokie uznanie i wdzięczność za pracę wszystkich pracowników i osób zaangażowanych w działania na rzecz osób potrzebujących.  Życzę Państwu jak i Waszym najbliższym, zdrowia i szczęścia, a otoczeniu zawodowemu wytrwałości, wiarygodności
w działaniu i skutecznym budowaniu wzajemnego zaufania.

Źródło: MRPiPS

Podziel / Share
Natalia Lech, 21.11.2017, Ilość wejść: 1104, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry