Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

24.10.2017

System IOWISZ – szkolenia w MUW

Mazowiecki Urząd Wojewódzki zorganizował w październiku dwa spotkania dotyczące systemu IOWISZ (Instrumenty Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia) i jego praktycznych aspektów na Mazowszu. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia – Jakub Adamski, a gości witał Dyrektor Wydziału Zdrowia MUW Jarosław Chmielewski.

System i formularz IOWISZ pozwalają wypełnić wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji w służbie zdrowia. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, oraz niektórymi innymi ustawami, wojewoda albo minister właściwy ds. zdrowia wydaje opinię o celowości inwestycji po zasięgnięciu opinii odpowiednio: dyrektora oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia albo prezesa NFZ. O opinię wojewody może wnioskować podmiot leczniczy w zakresie leczenia szpitalnego, jak też ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej. IOWISZ ma usprawnić efektywność wydatkowania środków publicznych (szczególnie środków unijnych) przeznaczonych na inwestycje.

Inwestycje powinny wpisywać się w Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego w porozumieniu z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych.

Zaopiniowane dotychczas przez Wojewodę wnioski dotyczyły między innymi: opieki onkologicznej i kardiologicznej, a także konieczności wymiany sprzętu medycznego na nowy oraz utworzenia komórek organizacyjnych związanych z rehabilitacją.

Na pierwsze spotkanie poświęcone praktycznym aspektom funkcjonowania formularza IOWISZ i celowości wydatków zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Podczas spotkania było obecnych ponad osiemdziesiąt osób, głównie reprezentujących zakłady opieki zdrowotnej. Drugie ze spotkań zorganizowano dla niepublicznych zakładów opieki zdrowodneij i instytutów medycznych. W trakcie obu konferencji prelegentami były osoby bezpośrednio zaangażowane w sporządzanie wniosków dotyczących celowości inwestycji w ochronie zdrowia. Spotkania rozpoczynał Dyrektor Wydziału Zdrowia MUW, Jarosław Chmielewski. Zaś pierwszą część prowadził ekspert ze strony Ministerstwa Zdrowia, Jakub Adamski. Część drugą – Urszula Kuroczycka, Kierownik Oddziału Organizacji Ochrony Zdrowia w Wydziale Zdrowia MUW.

 

Podziel / Share
Natalia Lech, 24.10.2017, Ilość wejść: 1838, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry