Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

04.01.2018

Zezwolenia na pracę w 2018 r. – zmiany w przepisach

Pracodawca musi dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań wskazanych w informacji starosty, obowiązuje nowy formularz wniosku, wymagane jest również oświadczenie o niekaralności pracodawcy – to tylko niektóre zmiany, które obowiązują od 2018 r.

Zmiany obowiązujące od 2018 r.:

  •  pracodawca ma obowiązek dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez cudzoziemca wszystkich wymagań stawianych kandydatom do pracy, wskazanych przez niego w informacji starosty,
  • nowy formularz wniosku o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę – wzór do pobrania (nowe zezwolenie, przedłużenie zezwolenia)
  •  do każdego wniosku należy załączyć oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu podpisane przez pracodawcę (tego oświadczenia za pracodawcę nie może podpisać pełnomocnik),
  • zwolnienie z obowiązku załączenia informacji starosty w przypadku pracy na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy tylko na podstawie umowy o pracę,
  • nowa definicja zezwolenia typu B – od 1 stycznia 2018 r. prokurent i komplementariusz wymagają uzyskania zezwolenia na pracę typu B.

Wyjątkiem są oświadczenia zarejestrowane w PUP przed 1 stycznia 2018 r. – do nich stosuje się przepisy dotychczasowe.

Szczegółowe informacje na temat dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o wydanie zezwolenia na pracę tutaj.

 

Nowy rodzaj zezwolenia – zezwolenie na pracę sezonową wydawane przez starostę

Od 2018 r. pracodawca chcąc zatrudnić cudzoziemca składa w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (typ S). Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane maksymalnie na 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Przed umówieniem się na termin złożenia wniosku lub złożeniem wniosku za pośrednictwem poczty czy też biura podawczego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim należy sprawdzić, czy rodzaj prowadzonej działalności nie znajduje się w klasyfikacji PKD, dla której przewidziane zostało zezwolenie na pracę sezonową

Wykaz kategorii PKD, których dotyczy zezwolenie na pracę sezonową znajduje się tutaj.

Rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy

Wprowadzona została opłata za wpisanie oświadczenia do ewidencji w wysokości 30 zł, a pracodawca jest zobowiązany do poinformowania właściwego PUP o podjęciu/niepodjęciu pracy przez cudzoziemca dla którego zarejestrował „nowe” oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Cudzoziemiec, dla którego pracodawca zarejestrował oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na starych zasadach może na podstawie „starego” oświadczenia uzyskać wizę wyłącznie do 31 października 2018 r.

Wygaśnięcie zezwolenia na pracę

Zezwolenie na pracę wygasa zgodnie z dniem, w którym udzielono cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt stały albo zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w związku z wykonywaniem pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku.

 

Podziel / Share
04.01.2018, Ilość wejść: 2334, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry