Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

01.06.2018

Konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku. Łączna kwota przeznaczona dla zakwalifikowanych projektów to 720 tys. zł. Wszyscy chętni są zaproszeni do składania ofert w terminie do 19 czerwca br.

Dotacja jest przeznaczona dla organizacji pozarządowych i organizacji kościelnych, które prowadzą działalność zgodną z celami działań publicznych objętych konkursem na terenie województwa mazowieckiego lub na rzecz jego mieszkańców. Konkurs ma na celu wsparcie zadań obejmujących przeciwdziałanie bezdomności, pomoc żywnościową, lokalną profilaktykę społeczną, integrację uchodźców i osób z ochroną uzupełniającą. Wysokość dotacji nie może przekraczać 80 proc. całkowitych kosztów zadania, a uzyskane środki należy wykorzystać w okresie od podpisania umowy do końca roku.

Środki finansowe przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego na realizację zadań mogą być przeznaczone na uzasadnione koszty związane z wykonywaniem zadania, obejmujące np. płace dla personelu czy opłaty takie jak czynsz i zużycie energii. Możliwe jest również pokrycie z nich zakupów drobnych sprzętów i wyposażenia, środków czystości, żywności itp. Koszty obsługi i administracji zadania nie mogą przekroczyć 25 proc. kwoty dotacji.

Należy pamiętać, że dotacja nie może być wykorzystana na wydatki inwestycyjne, w tym zakup sprzętu za więcej niż 10 tys. zł czy zakup gruntów, lub działalność gospodarczą. Zadanie musi zostać wykonane pomiędzy 1 sierpnia a 31 grudnia 2018 r. i obejmować działania z zakresu pomocy społecznej. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać odpowiednią kadrę, bazę oraz udokumentowane wcześniejsze prowadzenie działalności o podobnym charakterze.

Oferty konkursowe należy składać na drukach wg wzoru, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań, w wersji papierowej, listownie lub osobiście w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Bankowym w Warszawie, do 19 czerwca 2018 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu). Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 lipca br.

Szczegółowe warunki konkursu i realizacji zadań określa ogłoszenie zamieszczone w zakładce Organizacje pozarządowe - NGO.

Podziel / Share
Natalia Lech, 01.06.2018, Ilość wejść: 588, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry