Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Komunikaty

24.07.2018

Oświadczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie budowy ulicy Rosoła

W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Rafała Trzaskowskiego, który stwierdził: „Ważny punkt komunikacyjny, czyli łącznik Wilanowa i Ursynowa nadal nie jest gotowy – budowę wstrzymał wojewoda z PiS” wyjaśniamy, że obecnie od władz miasta zależy szybkie poprawienie błędów wskazanych przez Wojewodę (jako organ II instancji) i wydanie zgodnej z prawem decyzji.

Wojewoda Mazowiecki 3 lipca br. przekazał akta sprawy do Urzędu m.st. Warszawy i tym samym przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, działając na podstawie prawa i zachowując zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego.

Do Wojewody przekazano 30 października 2017 r. odwołanie mieszkańców od decyzji Prezydenta. Wojewoda jako organ odwoławczy po przeprowadzeniu postępowania, uchylił decyzję Prezydenta zgodnie z Kpa (art. 138 par. 2). Decyzja została uchylona z powodu poważnych uchybień formalno-prawnych.

Błędy dotyczyły niespójności przedłożonych map podziałowych z wnioskiem inwestora. Prezydent m.st. Warszawy powinien zweryfikować przedstawione informacje oraz złożone dokumenty, a następnie doprowadzić do poprawnego określenia terenu inwestycyjnego oraz do przedłożenia zgodnych z wnioskiem inwestora map podziałowych stanowiących załącznik do wniosku. Ponadto Wojewoda po przeanalizowaniu części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu stwierdził, że przedstawiony projekt nie spełnia warunków określonych w Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

– szerokości pasów ruchu;

– usytuowania zatok autobusowych.

Ponadto, na legendzie rysunku projektu zagospodarowania terenu nie wskazano rodzajów projektowanych zjazdów, co uniemożliwia sprawdzenie zgodności z warunkami techniczno-budowlanymi w ww. zakresie.

W części rysunkowej projektu zaprojektowano parking, który nie stanowi elementu drogi, ani nawet obiektu lub urządzenia służącego do utrzymania dróg i transportu drogowego. Jego ustanowienie powinno stanowić przedmiot odrębnej decyzji.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane (art. 34. ust. 3 pkt 4) projekt budowlany powinien być kompletny, tj. zawierać wszystkie wymagane przepisami prawa elementy. W projekcie budowlanym zabrakło dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego.

 

Podziel / Share
24.07.2018, Ilość wejść: 738, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry