Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

28.08.2018

Oświadczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie budowy ulicy Rosoła

W nawiązaniu do protestu zainicjowanego przez Stowarzyszenie Projekt Ursynów oraz wypowiedzi jego prezesa oraz radnego dzielnicy Pana Kamila Orzeła, który stwierdził: „Obecna organizacja ruchu na skrzyżowaniu Rosoła z Wąwozową stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. W związku z tą niebezpieczną sytuacją apelujemy do wojewody i wszystkich miejskich urzędów, które są w tę budowę zaangażowane, by maksymalnie przyspieszyć remont tego odcinka i odłożyć na bok przepychanki między taką czy inną partią polityczną” wyjaśniamy, że obecnie to od władz miasta zależy szybkie poprawienie błędów wskazanych przez Wojewodę (jako organ II instancji) i wydanie zgodnej z prawem decyzji.

Wojewoda Mazowiecki 3 lipca br. przekazał akta sprawy do Urzędu m.st. Warszawy i tym samym przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, działając na podstawie prawa i zachowując zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego.

Do Wojewody przekazano 30 października 2017 r. odwołanie mieszkańców od decyzji Prezydenta. Wojewoda jako organ odwoławczy po przeprowadzeniu postępowania, uchylił decyzję Prezydenta zgodnie z Kpa (art. 138 par. 2). Decyzja została uchylona z powodu poważnych uchybień formalno-prawnych.

Należy podkreślić, że za projekt budowlany odpowiedzialny jest inwestor, czyli Miasto Stołeczne Warszawy,  a wskazane przez Wojewodę błędy wynikają z zapisów projektu. To inwestor jest też kreatorem miejsca, sposobu i kształtu realizacji inwestycji, natomiast organ orzekający wyznacza dopuszczalne prawem granice tej kreacji, poprzez dokonywanie oceny prawnej. Inwestor samodzielnie dokonuje ponadto wyboru najbardziej korzystnych rozwiązań lokalizacyjnych i następnie techniczno-wykonawczych inwestycji, mając na uwadze spowodowanie jak najmniejszych uciążliwości dla właścicieli nieruchomości.

Błędy dotyczyły niespójności przedłożonych map podziałowych z wnioskiem inwestora. Prezydent m.st. Warszawy powinien zweryfikować przedstawione informacje oraz złożone dokumenty, a następnie doprowadzić do poprawnego określenia terenu inwestycyjnego oraz do przedłożenia zgodnych z wnioskiem inwestora map podziałowych stanowiących załącznik do wniosku. Ponadto Wojewoda po przeanalizowaniu części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu stwierdził, że przedstawiony projekt nie spełnia warunków określonych w Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

– szerokości pasów ruchu;

– usytuowania zatok autobusowych.

Ponadto, na legendzie rysunku projektu zagospodarowania terenu nie wskazano rodzajów projektowanych zjazdów, co uniemożliwia sprawdzenie zgodności z warunkami techniczno-budowlanymi w ww. zakresie.

W części rysunkowej projektu zaprojektowano parking, który nie stanowi elementu drogi, ani nawet obiektu lub urządzenia służącego do utrzymania dróg i transportu drogowego. Jego ustanowienie powinno stanowić przedmiot odrębnej decyzji.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane (art. 34. ust. 3 pkt 4) projekt budowlany powinien być kompletny, tj. zawierać wszystkie wymagane przepisami prawa elementy. W projekcie budowlanym zabrakło dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego.

Podziel / Share
Natalia Lech, 28.08.2018, Ilość wejść: 413, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry