Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZACYH WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ W 2018 R.

OD 1 STYCZNIA 2018 R. ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZACYCH WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ

 

 • Nowa definicja zezwolenia typu B – od 1 stycznia 2018 r. prokurent i komplementariusz wymagają uzyskania zezwolenia na pracę typu B
 • Do wniosków składanych od 1 stycznia 2018 r.
  • pracodawca obowiązkowo musi załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez cudzoziemca wszystkich wymagań stawianych kandydatom do pracy, wskazanych przez niego w informacji starosty,
  • nowy formularz wniosku o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę – wzór do pobrania (nowe zezwolenie, przedłużenie zezwolenia)
  • do każdego wniosku należy załączyć oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu PODPISANE PRZEZ PRACODAWCĘ (tego oświadczenia za pracodawcę NIE MOŻE podpisać pełnomocnik) – wzór do pobrania tutaj,
  • zwolnienie z obowiązku załączenia informacji starosty w przypadku pracy na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy tylko na podstawie umowy o pracę,

WYJĄTEK!!!

Do oświadczeń zarejestrowanych w PUP przed 1 stycznia 2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

 • Nowe przesłanki odmowy wydania zezwolenia:
  • cudzoziemiec nie posiada kwalifikacji, jakie wskazane były w informacji starosty załączonej do wniosku,
  • pracodawca nie wykaże środków finansowych ani dochodu pozwalającego na pokrycie kosztów zatrudnienia cudzoziemca,
  • pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi w tym zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru (np. z CEIDG), lub jego działalność jest w okresie likwidacji,
  • pracodawca nie zgłasza do ubezpieczenia społecznego pracowników,
  • pracodawca nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych,
  • pracodawca zalega z opłatą podatków,
  • w imieniu pracodawcy działa osoba fizyczna, ukarana za czyny o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

NOWY RODZAJ ZEZWOLENIA OD 1 STYCZNIA 2018 r.– ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ  TYP S - WYDAWANE PRZEZ STAROSTĘ

 

 • Od 2018 r. pracodawca prowadzący określony rodzaj działalności (wybrane podklasy PKD) chcąc zatrudnić cudzoziemca składa w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową typ S.
 • Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane maksymalnie na 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

 

UWAGA!!!

Przed umówieniem się na termin złożenia wniosku/złożeniem wniosku za pośrednictwem poczty lub biura podawczego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim proszę sprawdzić, czy rodzaj prowadzonej przez Państwa działalności nie znajduje się w klasyfikacji PKD, dla której przewidziane zostało zezwolenie na pracę sezonową. 

Jeżeli TAK, właściwy wniosek należy złożyć do Powiatowego Urzędu pracy, gdyż w tym przypadku wojewoda nie wyda zezwolenia/przedłużenia.

Wykaz podklas PKD których dotyczy zezwolenie na pracę sezonową znajduje się tutaj.

 

NOWE ZASADY REJESTRACJI OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI – OD 1 STYCZNIA 2018 r.

 

 • Wprowadzona została opłata za wpisanie oświadczenia do ewidencji w wysokości 30 PLN, a pracodawca jest zobowiązany do poinformowania właściwego PUP o podjęciu/ niepodjęciu pracy przez cudzoziemca dla którego zarejestrował „nowe” oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.
 • Cudzoziemiec, dla którego pracodawca zarejestrował oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na starych zasadach może na podstawie „starego” oświadczenia uzyskać wizę wyłącznie do 31 października 2018 r.

 

WYGAŚNIĘCIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ

Zezwolenie na pracę wygasa z mocy prawa z dniem, w którym udzielono cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt stały albo zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w związku z wykonywaniem pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku.

Podziel / Share
22.12.2017, Ilość wejść: 11013, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry