Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZACYH WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ W 2018 R.

OD 1 STYCZNIA 2018 R. ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZACYCH WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ

 

 • Nowa definicja zezwolenia typu B – od 1 stycznia 2018 r. prokurent i komplementariusz wymagają uzyskania zezwolenia na pracę typu B
 • Do wniosków składanych od 1 stycznia 2018 r.
  • pracodawca obowiązkowo musi załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez cudzoziemca wszystkich wymagań stawianych kandydatom do pracy, wskazanych przez niego w informacji starosty,
  • nowy formularz wniosku o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę – wzór do pobrania (nowe zezwolenie, przedłużenie zezwolenia)
  • do każdego wniosku należy załączyć oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu PODPISANE PRZEZ PRACODAWCĘ (tego oświadczenia za pracodawcę NIE MOŻE podpisać pełnomocnik) – wzór do pobrania tutaj,
  • zwolnienie z obowiązku załączenia informacji starosty w przypadku pracy na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy tylko na podstawie umowy o pracę,

WYJĄTEK!!!

Do oświadczeń zarejestrowanych w PUP przed 1 stycznia 2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

 • Nowe przesłanki odmowy wydania zezwolenia:
  • cudzoziemiec nie posiada kwalifikacji, jakie wskazane były w informacji starosty załączonej do wniosku,
  • pracodawca nie wykaże środków finansowych ani dochodu pozwalającego na pokrycie kosztów zatrudnienia cudzoziemca,
  • pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi w tym zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru (np. z CEIDG), lub jego działalność jest w okresie likwidacji,
  • pracodawca nie zgłasza do ubezpieczenia społecznego pracowników,
  • pracodawca nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych,
  • pracodawca zalega z opłatą podatków,
  • w imieniu pracodawcy działa osoba fizyczna, ukarana za czyny o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

NOWY RODZAJ ZEZWOLENIA OD 1 STYCZNIA 2018 r.– ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ  TYP S - WYDAWANE PRZEZ STAROSTĘ

 

 • Od 2018 r. pracodawca prowadzący określony rodzaj działalności (wybrane podklasy PKD) chcąc zatrudnić cudzoziemca składa w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową typ S.
 • Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane maksymalnie na 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

 

UWAGA!!!

Przed umówieniem się na termin złożenia wniosku/złożeniem wniosku za pośrednictwem poczty lub biura podawczego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim proszę sprawdzić, czy rodzaj prowadzonej przez Państwa działalności nie znajduje się w klasyfikacji PKD, dla której przewidziane zostało zezwolenie na pracę sezonową. 

Jeżeli TAK, właściwy wniosek należy złożyć do Powiatowego Urzędu pracy, gdyż w tym przypadku wojewoda nie wyda zezwolenia/przedłużenia.

Wykaz podklas PKD których dotyczy zezwolenie na pracę sezonową znajduje się tutaj.

 

NOWE ZASADY REJESTRACJI OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI – OD 1 STYCZNIA 2018 r.

 

 • Wprowadzona została opłata za wpisanie oświadczenia do ewidencji w wysokości 30 PLN, a pracodawca jest zobowiązany do poinformowania właściwego PUP o podjęciu/ niepodjęciu pracy przez cudzoziemca dla którego zarejestrował „nowe” oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.
 • Cudzoziemiec, dla którego pracodawca zarejestrował oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na starych zasadach może na podstawie „starego” oświadczenia uzyskać wizę wyłącznie do 31 października 2018 r.

 

WYGAŚNIĘCIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ

Zezwolenie na pracę wygasa z mocy prawa z dniem, w którym udzielono cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt stały albo zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w związku z wykonywaniem pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku.

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Smyk, 22.12.2017, Ilość wejść: 7804, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry