Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UWAGA! Informacja dla klientów w sprawach legalizacji pobytu

Informujemy, że z uwagi na ponad 40% wzrost wpływu wniosków o zezwolenie na pobyt ( w  2016 r. wpłynęło 47 104 aplikacji, w  2017 r. - 65 994) występują opóźnienia w rejestracji spraw do systemów informatycznych oraz w terminowym prowadzeniu postępowań administracyjnych. Wnioski są rejestrowane oraz rozpatrywane według daty wpływu do Urzędu.

Jednoczenie przypominamy, że termin administracyjny liczy się od dnia złożenia wniosku bez braków formalnych lub ich uzupełnienia w terminie przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu, np. terminu do zajęcia stanowiska w sprawie przez inny organ (w przypadku współdziałania organów), opóźnień spowodowanych niestawiennictwem prawidłowo zawiadomionych strony czy świadka na przesłuchanie, czy okresu do uzupełnienia na wezwanie organu braków podania, w przypadku złożenia przez stronę niekompletnego podania, które nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa.

 

Podziel / Share
17.01.2018, Ilość wejść: 2988, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry