Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sobota AKADEMICKA

15 września br. w Wydziale Spraw Cudzoziemców odbędzie się wydarzenie ,,Sobota AKADEMICKA", w ramach którego cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia wyższe w Polsce będą mogli, po wcześniejszym zgłoszeniu i rezerwacji wizyty, złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Sobota AKADEMICKA skierowana jest do wszystkich cudzoziemców podejmujących studia na terytorium Polski zarówno w trybie stacjonarnym
jak i niestacjonarnym
.

Złożenie wniosku będzie możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu się na wizytę za pośrednictwem formularza kontaktowego i po otrzymaniu potwierdzenia mailowego z dokładną godziną wizyty w dniu 15.09.2018 r.  Uprzejmie informujemy, że limit miejsc jest ograniczony liczbą stanowisk przyjmowania wniosków.

Po otrzymaniu terminu wizyty należy skompletować wymagane dokumenty i stawić się na stanowisku w Urzędzie 10 minut przed wyznaczonym czasem.

Akcja będzie równocześnie pilotażem zmodyfikowanego trybu rezerwacji wizyt na złożenie wniosków legalizacyjnych składanych na stanowiskach obsługi bezpośredniej.

Osoby, które wysyłały zapytanie poprzez formularz prosimy o oczekiwanie na odpowiedź zwrotną ze strony Urzędu. 

 

UWAGA! NADAL MOŻNA UMÓWIĆ SIĘ NA ZŁOŻENIE WNIOSKU W RAMACH ,,SOBOTY AKADEMICKIEJ"

WSZYSTKICH STUDENTÓW ZACHĘCAMY DO WYSYŁANIA SWOICH ZGŁOSZEŃ

 

FORMULARZ KONTAKTOWY DOSTĘPNY JEST NA STRONIE: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/FORMULARZ_KALENDARZ/

 

 

 

W formularzu rezerwacyjnym należy podać następujące dane:

  1. nazwisko i imię,
  2. obywatelstwo,
  3. datę urodzenia,
  4. numer paszportu,
  5. rodzaj posiadanego dokumentu pobytowego,
  6. imię i nazwisko pełnomocnika (jeśli Strona posiada),
  7. numer telefonu,
  8. adres e-mail, na który zostanie wysłane informacja o statusie rezerwacji.

Brak któregoś z wyżej wymienionych elementów bądź jego nieprawdziwość będą skutkowały nieprzydzieleniem terminu wizyty. 

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania:

- 2 wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (Pobierz)

kompletnie wypełnione w języku polskim w części: A, B, C, D (wzór podpisu) oraz E (data i czytelny podpis pełnym imieniem i nazwiskiem)(wzór wniosku zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2018r., Dz. U. z 2018 r. poz. 333);

- okazanie do wglądu oryginału ważnego dokumentu podróży 

(paszportu) oraz przedłożenie kserokopii wszystkich jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy;

- 4 fotografie 

nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości, mające wymiary 35 mm x 45 mm, wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry, przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w związku ze studiami

(340 PLN na rachunek: Urząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa, nr konta: 60-1030-1508-0000-0005-5001-0038, tytułem: opłata za zezwolenie na pobyt czasowy + imię i nazwisko cudzoziemca).

Uwaga! Złożenie powyższych dokumentów jest niezbędne do wszczęcia postepowania. W wypadku złożenia wniosku bez któregoś z powyższych dokumentów, Cudzoziemiec wzywany jest do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. Postępowanie może być wszczęte dopiero po uzupełnieniu brakujących dokumentów we wskazanym terminie i ich pozytywnej weryfikacji przez Urząd, co znacznie wydłuży procedurę legalizacyjną.

Pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

- zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o przyjęciu na studia

lub o kontynuacji studiów/kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach w języku polskim, wskazujące termin rozpoczęcia i zakończenia studiów/kursu, tryb studiów (stacjonarny/niestacjonarny), kierunek, rok, semestr, poziom oraz wysokość i zasady odpłatności za studia/kurs;

- zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o wysokości opłat za naukę za cały rok akademicki 2018/2019;

- dowód uiszczenia opłaty za naukę ze wskazaniem daty uiszczenia opłat czesnego lub jego części

(w przypadku podjęcia lub kontynuacji studiów odpłatnych);

- dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę ubezpieczenia zdrowotnego

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  (np. deklaracja ZUS RCA za ostatni miesiąc, aktualny wpis w legitymacji ubezpieczeniowej, polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodem uiszczenia ostatniej składki;

- dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce

(tj. 701 zł x 15 miesięcy = 10515 zł),  kosztów nauki (czesne za rok akademicki 2018/2019) i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania (tj. 200 złotych, jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską, 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż wskazanego wyżej, 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej), np. aktualne zaświadczenie o wysokości środków finansowych na posiadanym przez Cudzoziemca/kę rachunku bankowym  lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czek podróżny, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową, dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego wraz ze wskazaniem okresu oraz wysokości świadczenia.

Aktualne saldo konta bankowego – koszty nauki oraz koszt podróży powrotnej do kraju pochodzenia = minimum 10515 zł

.

- zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o podjęciu bądź kontynuacji nauki,

wskazujące termin rozpoczęcia i zakończenia nauki, kierunek, rok, semestr, poziom;

- zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o wysokości opłat za naukę za cały rok akademicki 2018/2019;

- dowód uiszczenia opłaty za naukę ze wskazaniem daty uiszczenia opłat lub ich części;

- dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę ubezpieczenia zdrowotnego

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodem uiszczenia ostatniej składki, deklaracja ZUS RCA za ostatni miesiąc, aktualny wpis w legitymacji ubezpieczeniowej);

- dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(np. umowa najmu, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie z hotelu, zaświadczenie  o zakwaterowaniu z domu studenckiego);

- dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce

(tj. 701 zł x 12 miesięcy = 8412 zł), kosztów nauki (czesne za rok akademicki 2018/2019) i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania (tj. 200 złotych, jeżeli Cudzoziemiec przybył z państwa sąsiadującego z Rzeczapospolitą Polską, 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż wskazanego wyżej, 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej), np. aktualne zaświadczenie o wysokości środków finansowych na posiadanym przez Cudzoziemca/kę rachunku bankowym  lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czek podróżny, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową, dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego wraz ze wskazaniem okresu oraz wysokości świadczenia.

Aktualne saldo konta bankowego – koszty nauki oraz koszt podróży powrotnej do kraju pochodzenia = minimum 8412 zł

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
30.08.2018, Ilość wejść: 4697, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj
do góry