Pomoc dla niepełnosprawnych

Obywatelstwo

Uwaga! Certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, przedstawiany w procedurze o uznanie za obywatela polskiego, musi potwierdzać biegłość językową co najmniej na pozimie B1

Uwaga! W dniu 12 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw nr 107 została opublikowana ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która nowelizuje m.in. przepis art. 30 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 1462). Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia tj. z dniem 12 lutego 2018 r. Przepis art. 8 przedmiotowej ustawy zmienia brzmienie przepisu art. 30 ust. 2 ustawy o obywatelstwie polskim poprzez dodanie po wyrazach ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) wyrazy na poziomie biegłości językowej co najmniej B1. Z uwagi na konstytutywny charakter decyzji w sprawach o uznanie za obywatela polskiego, wszystkie przesłanki określone w przepisie art. 30 ww. ustawy muszą być spełnione wg stanu na dzień wydania decyzji. Przedmiotowa nowelizacja nie zawiera przepisów przejściowych.
W konsekwencji nie ma znaczenia, czy spełniałeś/aś przesłanki uznania za obywatela polskiego wg stanu na dzień złożenia wniosku, czy też nie. Ważne jest, abyś te przesłanki spełniał/a w dacie wydania decyzji. W związku z powyższym, jeśli składając wniosek o uznanie za obywatela polskiego załączyłeś/aś certyfikat znajomości biegłości języka polskiego jako obcego na poziomie niższym niż B1, a decyzja w Twojej sprawie nie zostanie wydana do 12 lutego 2018 r., wówczas konieczne będzie przedłożenie nowego certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1.
Powyższe nie dotyczy osób, które do wniosku o uznanie za obywatela polskiego, jako dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, załączyły świadectwo ukończenia szkoły w Polsce lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Marta Koszkul, 29.01.2018, Ilość wejść: 1335, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry