Pomoc dla niepełnosprawnych

Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 

 Pamiętaj!:

Odpisy aktów stanu cywilnego wydane przez polski urząd stanu cywilnego składasz w oryginale, zaś pozostałe dokumenty w postaci uwierzytelnionych kopii.

Uwierzytelnienia kopii dokonuje polski notariusz (tj. notariusz w rozumieniu polskich przepisów o notariacie) lub bezpłatnie urzędnik Wydziału Spraw Cudzoziemców w chwili składania wniosku (w takim przypadku przedstawiasz sporządzoną we własnym zakresie kserokopię i okazujesz oryginał dokumentu do wglądu).

 • Występując o nadanie obywatelstwa polskiego, składasz:
 1. Wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie w języku polskim, na formularzu urzędowo określonym (1 szt.) (formularz wniosku , formularz aneksu do wniosku , wzór wypełnionego wniosku );
 2. Zdjęcie biometryczne, czyli kolorową fotografię (1szt.) o wym. 4,5 cm x 3,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami i zamkniętymi ustami;
 3. Odpis skrócony lub zupełny Twojego aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki; 
 4. Odpis skrócony lub zupełny Twojego aktu małżeństwa – nie starszy niż 3 miesiące - wydany przez polski urząd stanu cywilnego, pod warunkiem że jesteś lub byłeś/aś w związku małżeńskim (jeśli małżeństwo ustało na skutek rozwodu, to załączasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o rozwodzie; jeżeli zaś małżeństwo ustało wskutek śmierci współmałżonka, to przedstawiasz odpis aktu małżeństwa łącznie z odpisem aktu zgonu współmałżonka); 
 5. Stronę Twojego ważnego paszportu zagranicznego z danymi osobowymi, dokument podróży lub dowód osobisty potwierdzający Twoją tożsamość i obywatelstwo;
 6. Kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydane przez Wojewodę Mazowieckiego;
  - jeśli legitymujesz się kartą pobytu lub zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydanymi przez innego wojewodę, to przed złożeniem wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego koniecznie wymień je na kartę pobytu Wojewody Mazowieckiego lub wydane przez niego zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE;
 7. Decyzję zezwalającą Ci na pobyt w Polsce;
 8. Stronę ważnego paszportu zagranicznego Twojego małżonka z danymi osobowymi, dokument podróży lub dowód osobisty potwierdzający tożsamość i obywatelstwo małżonka;
 9. Dokumenty potwierdzające Twoje aktualne źródła utrzymania, np. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem jego wielkości w hektarach przeliczeniowych, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej itd.;
 10. Dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia zawodowe, np. stopnie i tytuły naukowe i zawodowe, prace twórcze, publicystykę, nagrody, wykonane projekty itd.;
 11. Dokumenty potwierdzające prowadzoną przez Ciebie działalność polityczną i społeczną;
 12. Dokumenty Twoich rodziców i dalszych wstępnych, pod warunkiem że posiadali/posiadają obywatelstwo polskie lub są/byli osobami narodowości polskiej; 
 13. Dokumenty świadczące o posiadaniu przez Ciebie obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego;   
 14. Dodatkowe dokumenty, które chcesz załączyć do wniosku (np. listy polecające, opinie itp.).

 

 Zwróć uwagę!:

Jeżeli we wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego podajesz określone dane i informacje, to zarazem musisz przedstawić dokumenty, które te dane
i informacje potwierdzają. Nie ma jedynie obowiązku udokumentowania twojego adresu zamieszkania, informacji o znajomości języka polskiego oraz tego, czy ubiegałeś/aś się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości.

Wypełniając wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, posługujesz się tymi danymi osobowymi, które widnieją w odpisach aktów stanu cywilnego wydanych przez polski urząd stanu cywilnego.

 

 • Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które chcesz objąć swoim wnioskiem, to dodatkowo załączasz:
 1. Zdjęcie biometryczne dziecka; 
 2. Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki; 
 3. Stronę ważnego paszportu zagranicznego dziecka z jego danymi osobowymi; 
 4. Kartę pobytu dziecka, jeżeli została ona wydana;
 5. Decyzję zezwalającą dziecku na pobyt w Polsce, o ile została ona wydana;
 6. Dodatkowe dokumenty dotyczące dziecka, które chcesz załączyć do wniosku (np. opinie, świadectwa szkolne, dyplomy itp.);
 7. Oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego. Oświadczenie przyjmuje:
  wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tego rodzica, tj. ten wojewoda, który wydał rodzicowi aktualną kartę pobytu - jeżeli rodzic mieszka w Polsce, 
  polski konsul - jeżeli rodzic ten mieszka stale za granią lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację.
  Rodzic składający oświadczenie zawsze okazuje ważną kartę pobytu oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny lub dokument tożsamości obywatela UE).
 8. Oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat, o wyrażeniu zgody na nadanie mu obywatelstwa polskiego. Oświadczenie przyjmuje:
  wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, tj. ten wojewoda, który wydał dziecku aktualną kartę pobytu - jeżeli mieszka ono w Polsce, 
  polski konsul - jeżeli dziecko stale mieszka za granią lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację.
  Dziecko składające oświadczenie zawsze okazuje ważną kartę pobytu oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny lub dokument tożsamości obywatela UE).
 • Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które posiada obywatelstwo polskie, to dodatkowo załączasz:
 1. Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka; 
 2. Stronę ważnego polskiego paszportu z danymi osobowymi dziecka lub dowód osobisty potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, pod warunkiem że ww. dokumenty zostały dla dziecka wydane.
   
 • Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które nie posiada obywatelstwa polskiego i nie chcesz objąć dziecka wnioskiem, to dodatkowo załączasz:
 1. Odpis aktu urodzenia dziecka (w tym przypadku akt nie musi być wydany przez polski urząd stanu cywilnego);
 2. Stronę ważnego paszportu zagranicznego dziecka z jego danymi osobowymi lub dowód osobisty bądź jakikolwiek inny dokument, który potwierdza tożsamość i obywatelstwo dziecka.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 51103, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry