Pomoc dla niepełnosprawnych

Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP

Warunki, które muszę spełnić

 Prezydent RP nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia.

 Rozstrzygnięcia Prezydenta RP w sprawach obywatelstwa mają charakter uznaniowy, nie wymagają uzasadnienia i nie podlegają zaskarżeniu.

 W sprawach nadania obywatelstwa polskiego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego za wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń.

 Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składasz osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody lub polskiego konsula.

 Jeśli przebywasz w Polsce nielegalnie lub legalnie na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym możesz złożyć wniosek jedynie za pośrednictwem właściwego dla Twojego miejsca stałego zamieszkania polskiego konsula.

 Ważność Twojej karty pobytu, paszportu lub dokumentu podróży nie może być krótsza niż 6 miesięcy w chwili złożenia  podania. Przez cały okres rozpatrywania wniosku w Kancelarii Prezydenta RP musisz posiadać ważny dokument paszportowy albo dokument podróży.

 Dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite.

 Dokumenty sporządzone w języku obcym składasz wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Lista tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 Jeśli nie posługujesz się językiem polskim w stopniu komunikatywnym jesteś zobowiązany do stawiennictwa w celu złożenia wniosku wraz z polskim tłumaczem przysięgłym.

 Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego tylko dla małoletniego dziecka musi być podpisany przez oboje rodziców. Dziecko, które ukończyło 16 lat, w dniu składania wniosku, musi też wyrazić zgodę na nadanie mu obywatelstwa polskiego.

 Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 Jeśli posiadasz Kartę Polaka jesteś zobowiązany do jej zwrotu w chwili odbioru dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego. Karta Polaka traci ważność z mocy prawa z dniem wydania dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.

Podziel / Share
27.03.2014, Ilość wejść: 28010, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry