Pomoc dla niepełnosprawnych

Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP

Najczęściej zadawane pytania

 • Gdzie mogę osobiście złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego?

Wniosek można złożyć osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie:

1. w Wydziale Spraw Cudzoziemców, Oddział do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia, ul. Marszałkowska 3/5, antresola, pokój A2, stanowisko nr 20,

2. w Biurze Podawczym, ul. Marszałkowska 3/5, stanowisko nr 8,

3. w Punkcie Obsługi Klienta, pl. Bankowy 3/5, wejście F, od al. Solidarności.

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego można złożyć osobiście w Oddziale do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu na konkretny dzień i godzinę pod numerem telefonu 22 695 65 51 lub wysyłając e-mail na adres obywatelstwo@mazowieckie.pl.

Proszę również pamiętać, że dokumenty składane w Biurze Podawczym i Punkcie Obsługi Klienta nie są weryfikowane oraz potwierdzane za zgodność z oryginałem. Wniosek składany w w/w punktach musi zawierać podpis urzędowo poświadczony (potwierdzony przez notariusza).

 • Na jaki adres mogę wysłać wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego?

Wniosek można wysłać pocztą na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Spraw Cudzoziemców, Oddział do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia, ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

Proszę pamiętać, że wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wysyłany pocztą musi zawierać podpis urzędowo poświadczony.

 • Co to znaczy, że wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, który zamierzam wysłać pocztą musi zawierać podpis urzędowo poświadczony?

Podpis urzędowo poświadczony to podpis potwierdzony przez notariusza w Polsce.

 • Ile wynosi opłata skarbowa?

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego nie podlega opłacie skarbowej.

 • Czy mogę dołączyć do wniosku mój zagraniczny akt urodzenia z tłumaczeniem?

Nie, do wniosku trzeba dołączyć odpis aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego. W tym celu trzeba umiejscowić (wpisać do ksiąg stanu cywilnego) treść zagranicznego odpisu aktu urodzenia. Umiejscowieniu podlegają sporządzone za granicą akty urodzenia, akty małżeństwa i akty zgonu.

 • Co to znaczy, że odpis mojego aktu małżeństwa powinien być aktualny?

Do wniosku należy załączyć aktualny - czyli nie starszy niż trzy miesiące - odpis aktu małżeństwa wydany przez polski urząd stanu cywilnego.

 • Jakie dane powinny być zawarte w odpisie mojego aktu urodzenia?

Akt urodzenia powinien zawierać: imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki. 

 • Moje nazwisko oraz miejsce urodzenia różnią się pomiędzy umiejscowionym w Polsce aktem urodzenia i małżeństwa, ponieważ tłumacz odmiennie dokonał ich transliteracji z języka ojczystego na język polski. Czy dane te muszą być jednolite?

Tak, wydane przez polski urząd stanu cywilnego akty stanu cywilnego muszą zawierać jednolitą pisownię imienia i nazwiska wnioskodawcy, miejsca jego urodzenia, imion i nazwisk rodowych rodziców.    

 • Przebywam w Polsce na podstawie Karty Polaka, czy mogę złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim?

Nie, osoby zamieszkałe za granicą lub przebywające w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym mogą złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wyłącznie za pośrednictwem właściwego miejscowo konsula.

 • Posiadam decyzję na osiedlenie się w Polsce wydaną przez innego wojewodę jednak pracuję i  przebywam z zamiarem stałego pobytu w województwie mazowieckim, czy mogę złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie?

Tak, jednakże niezbędna jest w pierwszej kolejności wymiana karty pobytu na wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

 • Czy wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego tylko dla dziecka musi być podpisany przez oboje rodziców?

Tak, wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składany tylko dla dziecka musi być podpisany przez oboje rodziców.

 • Chciałabym złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego dla mniej i mojej córki. Czy ojciec dziecka musi wyrazić zgodę na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego?

Tak, drugi z rodziców musi wyrazić zgodę na nadanie małoletniemu dziecku obywatelstwa polskiego. Takie oświadczenie powinno być przyjęte przez właściwego miejscowo wojewodę (jeżeli rodzic ten mieszka w Polsce) lub przez polskiego konsula (jeżeli rodzic ten mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym).

 • Kiedy dziecko musi wyrazić zgodę na nadanie mu obywatelstwa polskiego?

Dziecko musi wyrazić zgodę na nadanie mu obywatelstwa polskiego, jeżeli skończyło 16 lat. Oświadczenie powinno być przyjęte przez właściwego miejscowo wojewodę (jeżeli dziecko mieszka w Polsce) lub przez polskiego konsula (jeżeli dziecko mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym).

 • Jak mogę potwierdzić dokumenty za zgodność z oryginałem?

Dokumenty mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem np. przez polskiego notariusza lub polskiego konsula. Dokumenty mogą być również poświadczone w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w czasie składania wniosku.

 • Czy dokumenty, które dołączyłem do wniosku zostaną zwrócone?

Nie, dokumenty załączane do wniosku nie są zwracane, ponieważ stanowią dowód w sprawie.

 • Kto może przetłumaczyć dokumenty na język polski?

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

 • Kilka tygodni temu złożyłem wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego. Następnie zmieniłem adres zamieszkania. Powinienem powiadomić o tym urząd?

Tak, w trakcie powadzonego postępowania wnioskodawca ma obowiązek zawiadomić urząd o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pisma wysyła się na dotychczasowy adres ze skutkiem doręczenia.

 • Kiedy urząd przekaże mój wniosek do Kancelarii Prezydenta RP?

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego jest przekazywany Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta RP po opracowaniu z opinią Wojewody Mazowieckiego oraz kompletem dokumentów. Opinia jest przygotowywana jeżeli do wniosku załączono wszystkie wymagane dokumenty. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, urząd wzywa wnioskodawcę, do usunięcia tych braków w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Po upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku nieuzupełnienia braków.

 • Prezydent nie nadał mi obywatelstwa polskiego. Jak mogę się odwołać?

 Od rozstrzygnięcia Prezydenta RP nie można złożyć odwołania. Możliwe jest jednak ponowne złożenie wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 12749, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry