Pomoc dla niepełnosprawnych

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 

 Zwróć uwagę!:

Dokumenty załączone do wniosku składasz w oryginałach lub w postaci uwierzytelnionych kopii. Uwierzytelnienia kopii dokonuje polski notariusz (tj. notariusz w rozumieniu polskich przepisów o notariacie), konsul RP za granicą Polski lub dla użytku wewnętrznego pracownik Oddziału Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia w chwili składania wniosku (w takim przypadku przedstawiasz sporządzoną we własnym zakresie kserokopię i okazujesz oryginał dokumentu do wglądu). Jeżeli działasz za pośrednictwem polskiego adwokata, polskiego radcy prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego, to również taki pełnomocnik może uwierzytelnić kopie dokumentów.

 

Występując o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, przedstawiasz:

 1. wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wypełniony zgodnie z pouczeniem znajdującym się na ostatniej stronie wniosku;
 2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (58 PLN za wydanie decyzji w sprawie + 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika; pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej);
 3. pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika;
 4. pełnomocnictwo do doręczeń ze wskazaniem adresu na terenie Polski, jeżeli nie działasz przez pełnomocnika lub polskiego konsula i nie masz miejsca zamieszkania w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 5. stronę Twojego aktualnego paszportu zagranicznego z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego lub inny ważny dokument stwierdzający Twoją tożsamość i obywatelstwo;
 6. odpis Twojego aktu urodzenia;
 7. odpis Twojego aktu małżeństwa i/lub inny dokument urzędowy potwierdzający zmianę danych osobowych, jeżeli w Twoim przypadku taka zmiana nastąpiła;
   jeśli w Twoich dokumentach występują rozbieżności w zapisie danych osobowych i nie są one wynikiem urzędowych zmian danych, to koniecznie załącz oświadczenie, w którym wyjaśniasz przyczyny tych rozbieżności;
 8. stronę Twojego nieważnego polskiego paszportu z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego lub Twój nieważny polski dowód osobisty.
  Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, to przedstaw jeden z innych dokumentów, takich jak:
   stronę z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego ważnego lub nieważnego polskiego paszportu albo polski dowód osobisty jednego z Twoich rodziców;
   poświadczenie obywatelstwa polskiego jednego z Twoich rodziców;
   zaświadczenie o ostatnim miejscu twojego zameldowania w Polsce z adnotacją o wydanym dowodzie osobistym albo zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania jednego z Twoich rodziców z taką adnotacją (zaświadczenia wydaje właściwy urząd gminy);
   polską książeczkę wojskową wydaną Tobie (jeśli jesteś mężczyzną) lub Twojemu ojcu;
   jeżeli nie możesz przedstawić żadnego z powyższych dokumentów, to załącz jakiekolwiek dokumenty wydane przez polskie organy lub instytucje, np. Twoje polskie świadectwa szkolne, polską legitymację ubezpieczeniową, legitymację pracowniczą, Twoje polskie prawo jazdy, książeczkę zdrowia dziecka itp.

 Uwaga!:

W przypadku złożenia wniosku i wystąpienia wątpliwości bądź braków w materiale dowodowym organ wystosuje do Ciebie wezwanie, prosząc o dodatkowe dokumenty, które będą miały znaczenie w sprawie i pozwolą dokładnie wyjaśnić stan faktyczny.

Termin zakończenia postępowania zależy od tego, kiedy organ zgromadzi wszystkie niezbędne informacje i dokumenty.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 12089, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry