Pomoc dla niepełnosprawnych

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 

 Zwróć uwagę!:

 Dokumenty załączone do wniosku składasz w oryginałach lub w postaci uwierzytelnionych kopii. Uwierzytelnienia kopii dokonuje polski notariusz (tj. notariusz w rozumieniu polskich przepisów o notariacie), konsul RP za granicą Polski lub dla użytku wewnętrznego pracownik Oddziału do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia w chwili składania wniosku (w takim przypadku przedstawiasz sporządzoną we własnym zakresie kserokopię i okazujesz oryginał dokumentu do wglądu). Jeżeli działasz za pośrednictwem polskiego adwokata, polskiego radcy prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego, to również taki pełnomocnik może uwierzytelnić kopie dokumentów.

 W przypadku złożenia wniosku i wystąpienia wątpliwości bądź braków w materiale dowodowym organ wystosuje do Ciebie wezwanie, prosząc o dodatkowe dokumenty, które będą miały znaczenie w sprawie i pozwolą dokładnie wyjaśnić stan faktyczny.

 Termin zakończenia postępowania zależy od tego, kiedy organ zgromadzi wszystkie niezbędne informacje i dokumenty.

Z wnioskiem o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego występujesz wtedy, gdy:

 1. Posiadasz ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty;
 2. Posiadasz ważny paszport zagraniczny i nie posiadasz ważnego polskiego paszportu lub ważnego polskiego dowodu osobistego albo jedno z Twoich rodziców posiada/ło ważny lub nieważny polski paszport albo ważny lub nieważny polski dowód osobisty;
 3. Posiadasz ważny paszport zagraniczny, z kolei jedno z Twoich rodziców, dziadków lub pradziadków posiada/ło polski paszport lub polski dowód osobisty i opuściło Polskę tuż po II wojnie światowej, w czasie wojny bądź w dwudziestoleciu międzywojennym;
 4. Posiadasz ważny paszport zagraniczny z wizą wjazdową do Polski w celu repatriacji;
 5. Musisz uzyskać potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego przez osobę trzecią (żyjącą albo zmarłą) w związku z innym postępowaniem, np. rozwodowym, spadkowym, o rekompensatę z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP;
 6. Miało miejsce przysposobienie pełne dziecka przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie, które nastąpiło przed ukończeniem przez dziecko 16 roku życia;
 7. Urodziłeś/aś się w Polsce, a Twoi rodzice są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone.
 • Wymagane dokumenty odnoszące się do stanu wynikającego z pkt I (gdy posiadasz ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty):

 1. Wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wypełniony zgodnie z pouczeniem znajdującym się na ostatniej stronie wniosku (formularz wniosku , wzór wypełnionego formularza wniosku);
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (58 PLN za wydanie decyzji w sprawie + 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika; pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej);
 3. Pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa );
 4. Pełnomocnictwo do doręczeń ze wskazaniem adresu na terenie Polski, jeżeli nie działasz przez pełnomocnika lub polskiego konsula i nie masz miejsca zamieszkania w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (wzór pełnomocnictwa do doręczń);
 5. Kserokopia strony Twojego aktualnego polskiego paszportu lub polskiego dowodu osobistego z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego;
 6. Odpis Twojego aktu urodzenia;
 7. Odpis Twojego aktu małżeństwa i/lub inny dokument urzędowy potwierdzający zmianę danych osobowych, jeżeli w Twoim przypadku taka zmiana nastąpiła.
 • Wymagane dokumenty odnoszące się do stanu wynikającego z pkt II (gdy posiadasz ważny paszport zagraniczny i nie posiadasz ważnego polskiego paszportu lub ważnego polskiego dowodu osobistego albo jedno z Twoich rodziców posiada/ło ważny lub nieważny polski paszport albo ważny lub nieważny polski dowód osobisty):

 1. Wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wypełniony zgodnie z pouczeniem znajdującym się na ostatniej stronie wniosku (formularz wniosku );
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (58 PLN za wydanie decyzji w sprawie + 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika; pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej);
 3. Pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa );
 4. Pełnomocnictwo do doręczeń ze wskazaniem adresu na terenie Polski, jeżeli nie działasz przez pełnomocnika lub polskiego konsula i nie masz miejsca zamieszkania w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (wzór pełnomocnictwa do doręczń);
 5. Kserokopia strony Twojego aktualnego paszportu zagranicznego z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego lub kserokopię innego ważnego dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość i obywatelstwo;
 6. Odpis Twojego aktu urodzenia;
 7. Odpis Twojego aktu małżeństwa i/lub inny dokument urzędowy potwierdzający zmianę danych osobowych, jeżeli w Twoim przypadku taka zmiana nastąpiła;
  - jeśli w Twoich dokumentach występują rozbieżności w zapisie danych osobowych i nie są one wynikiem urzędowych zmian danych, to koniecznie załącz oświadczenie, w którym wyjaśniasz przyczyny tych rozbieżności;
 8. Kserokopia strony Twojego nieważnego polskiego paszportu z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego lub kserokopia Twojego nieważnego polskiego dowodu osobistego. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, to przedstaw jeden z innych dokumentów, takich jak:
  - stronę z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego ważnego lub nieważnego polskiego paszportu albo kserokopię polskiego dowodu osobistego jednego z twoich rodziców;
  - poświadczenie obywatelstwa polskiego jednego z Twoich rodziców;
  - zaświadczenie o ostatnim miejscu Twojego zameldowania w Polsce z adnotacją o wydanym dowodzie osobistym albo zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania jednego z Twoich rodziców z taką adnotacją (zaświadczenia wydaje właściwy urząd gminy);
  - polską książeczkę wojskową wydaną Tobie (jeśli jesteś mężczyzną) lub Twojemu ojcu;
  - jeżeli nie możesz przedstawić żadnego z powyższych dokumentów, to załącz jakiekolwiek dokumenty wydane przez polskie organy lub instytucje, np. kserokopie Twoich polskich świadectw szkolnych, polskiej legitymacji ubezpieczeniowej, legitymacji pracowniczej, Twojego polskiego prawa jazdy, książeczki zdrowia dziecka itp.
 • Wymagane dokumenty odnoszące się do stanu wynikającego z pkt III (gdy posiadasz ważny paszport zagraniczny, z kolei jedno z Twoich rodziców, dziadków lub pradziadków posiada/ło polski paszport lub polski dowód osobisty i opuściło Polskę tuż po II wojnie światowej, w czasie wojny bądź w dwudziestoleciu międzywojennym):

 1. Wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wypełniony zgodnie z pouczeniem znajdującym się na ostatniej stronie wniosku (formularz wniosku );
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (58 PLN za wydanie decyzji w sprawie + 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika; pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej);
 3. Pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa );
 4. Pełnomocnictwo do doręczeń ze wskazaniem adresu na terenie Polski, jeżeli nie działasz przez pełnomocnika lub polskiego konsula i nie masz miejsca zamieszkania w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (wzór pełnomocnictwa do doręczń);
 5. Kserokopia strony Twojego aktualnego paszportu zagranicznego z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego lub kserokopia innego ważnego dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość i obywatelstwo;
 6. Odpis Twojego aktu urodzenia;
 7. Odpis Twojego aktu małżeństwa i/lub inny dokument urzędowy potwierdzający zmianę danych osobowych, jeżeli w twoim przypadku taka zmiana nastąpiła;
  - jeśli w Twoich dokumentach występują rozbieżności w zapisie danych osobowych i nie są one wynikiem urzędowych zmian danych, to koniecznie załącz oświadczenie, w którym wyjaśniasz przyczyny tych rozbieżności;
 8. Kserokopia polskiego paszportu albo polskiego dowodu osobistego jednego z Twoich rodziców, uwierzytelniona kopia wypisu z ksiąg ludności stałej, na którym figuruje jedno z Twoich rodziców bądź kserokopia polskiej książeczki wojskowej wydanej Twojemu ojcu;
  - jeżeli nie możesz przedstawić żadnego z powyższych dokumentów, to załącz jakiekolwiek dokumenty wydane przez polskie organy lub instytucje, np. kserokopie polskich świadectw szkolnych jednego z Twoich rodziców, polskiej legitymacji ubezpieczeniowej, legitymacji pracowniczej, rzemieślniczej, mistrzowskiej lub czeladniczej, dokumenty repatriacyjne (zaświadczenia, wnioski, spisy) w przypadku ich posiadania, dokumenty wskazujące na prześladowanie czy represję w czasie wojny, o ile do nich doszło itp.;
 9. Odpis aktu małżeństwa Twoich rodziców, jeżeli zawarli związek małżeński;
 10. Świadectwo nabycia obywatelstwa obcego przez tego z rodziców, z obywatelstwa którego wywodzone jest Twoje obywatelstwo polskie bądź – w przypadku nienabycia obywatelstwa obcego przez ww. – dokument urzędowy potwierdzający ten fakt;
 11. Dokument urzędowy potwierdzający zmianę danych osobowych tego z rodziców, z obywatelstwa którego wywodzisz swoje obywatelstwo polskie, jeżeli Twój rodzic dokonywał urzędowej zmiany danych;
 12. Jeżeli załączasz polskie dokumenty Twojego ojca, który nabył obywatelstwo obce do 19 stycznia 1951 r., to musisz także przedłożyć pełne zaświadczenie wydane przez właściwe władze kraju, którego obywatelstwo Twój ojciec nabył, zawierające informacje, czy i od jakiej daty Twój ojciec podlegał powszechnemu obowiązkowi wojskowemu w państwie obcym, a także czy pełnił służbę wojskową: czynną, zawodową, rezerwową i ochotniczą w wojsku obcym do 19 stycznia 1951 r.;
 13. Jeżeli nie możesz przedstawić żadnych polskich dokumentów Twoich rodziców, a posiadasz polskie dokumenty jednego z Twoich dziadków i/lub pradziadków, to wtedy przygotuj takie dokumenty, jak:
  - kserokopia polskiego paszportu albo polskiego dowodu osobistego jednego z Twoich dziadków i/lub pradziadków bądź jakiekolwiek inne dokumenty wydane dla niego przez polskie organy lub instytucje;
  - odpisy aktów stanu cywilnego wykazujące pokrewieństwo między Tobą a dziadkami i/lub pradziadkami oraz potwierdzające ich stan cywilny, tj. m.in. akt urodzenia i akt małżeństwa tego z rodziców, ze strony którego jest wywodzone Twoje obywatelstwo polskie;
  - świadectwa nabycia przez Twoich dziadków i/lub pradziadków obywatelstw krajów, do których ww. wyemigrowali bądź – w przypadku nienabycia obywatelstw tych państw – dokumenty urzędowe potwierdzające ten fakt.
 • Wymagane dokumenty odnoszące się do stanu wynikającego z pkt IV (gdy posiadasz ważny paszport zagraniczny z wizą wjazdową do Polski w celu repatriacji):

 1. Wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wypełniony zgodnie z pouczeniem znajdującym się na ostatniej stronie wniosku (formularz wniosku );
 2. Pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa );
 3. Kserokopia strony Twojego aktualnego paszportu zagranicznego z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego, a także kserokopie stron z wizą wjazdową do Polski w celu repatriacji oraz datą i miejscem przekroczenia granicy RP;
 4. Odpis Twojego aktu urodzenia;
 5. Odpis Twojego aktu małżeństwa i/lub inny dokument urzędowy potwierdzający zmianę danych osobowych, jeżeli w Twoim przypadku taka zmiana nastąpiła.
 • Wymagane dokumenty odnoszące się do stanu wynikającego z pkt V (gdy musisz uzyskać potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego przez osobę trzecią (żyjącą albo zmarłą) w związku z innym postępowaniem, np. rozwodowym, spadkowym, o rekompensatę z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP:

 1. Wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wypełniony zgodnie z pouczeniem znajdującym się na ostatniej stronie wniosku (formularz wniosku );
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (58 PLN za wydanie decyzji w sprawie + 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika; pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej);
 3. Pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa );
 4. Pełnomocnictwo do doręczeń ze wskazaniem adresu na terenie Polski, jeżeli nie działasz przez pełnomocnika lub polskiego konsula i nie masz miejsca zamieszkania w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (wzór pełnomocnictwa do doręczń);
 5. Dokument wykazujący Twój interes prawny lub ciążący na Tobie obowiązek uzyskania potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego przez osobę trzecią, np. wezwanie sądu lub urzędu wojewódzkiego;
 6. Jeśli chcesz potwierdzić posiadanie obywatelstwa polskiego przez osobą zmarłą, to złóż oświadczenie, w którym określasz, czy wniosek dotyczy potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego przez tę osobę w dniu jej zgonu, czy w innej dacie;
 7. Kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo osoby, której dotyczy wniosek (o ile osoba ta jest osobą żyjącą);
 8. Odpis aktu urodzenia osoby, której dotyczy wniosek;
 9. Odpis aktu małżeństwa osoby, której dotyczy wniosek i/lub inny dokument urzędowy potwierdzający zmianę jej danych osobowych, jeżeli w jej przypadku taka zmiana nastąpiła;
  - jeśli w dokumentach występują rozbieżności w zapisie danych osobowych osoby, której dotyczy wniosek i nie są one wynikiem urzędowych zmian danych, to załącz oświadczenie, w którym wyjaśniasz przyczyny tych rozbieżności;
 10. Odpis aktu zgonu osoby, której dotyczy wniosek (o ile osoba ta jest osobą zmarłą);
 11. Kserokopia ważnego lub nieważnego polskiego paszportu osoby, której dotyczy wniosek albo kserokopia jej ważnego lub nieważnego polskiego dowodu osobistego. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, to przedstaw jeden z innych dokumentów, takich jak:
  - kserokopię ważnego lub nieważnego polskiego paszportu albo kserokopię polskiego dowodu osobistego jednego z rodziców osoby, której dotyczy wniosek;
  - poświadczenie obywatelstwa polskiego jednego z rodziców osoby, której dotyczy wniosek;
  - zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania w Polsce osoby, której dotyczy wniosek z adnotacją o wydanym dla niej dowodzie osobistym albo zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania jednego z jej rodziców z taką adnotacją (zaświadczenia wydaje właściwy urząd gminy);
  - kserokopię polskiej książeczki wojskowej wydanej osobie, której dotyczy wniosek (jeśli jest/była mężczyzną) lub jej ojcu;
  - jeżeli nie możesz przedstawić żadnego z powyższych dokumentów, to załącz jakiekolwiek dokumenty wydane przez polskie organy lub instytucje, wykazujące związek osoby, której dotyczy wniosek z Polską, np. kserokopie polskich świadectw szkolnych, polskiej legitymacji ubezpieczeniowej, legitymacji pracowniczej, polskiego prawa jazdy itp.
 • Wymagane dokumenty odnoszące się do stanu wynikającego z pkt VI (gdy miało miejsce przysposobienie pełne dziecka przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie, które nastąpiło przed ukończeniem przez dziecko 16 roku życia):

 1. Wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wypełniony zgodnie z pouczeniem znajdującym się na ostatniej stronie wniosku (formularz wniosku );
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (58 PLN za wydanie decyzji w sprawie + 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika; pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej);
 3. Pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa );
 4. Pełnomocnictwo do doręczeń ze wskazaniem adresu na terenie Polski, jeżeli nie działasz przez pełnomocnika lub polskiego konsula i nie masz miejsca zamieszkania w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (wzór pełnomocnictwa do doręczń);
 5. Kserokopia strony aktualnego paszportu zagranicznego dziecka z danymi osobowymi, terminem wydania i terminem ważności oraz nazwą organu wydającego lub kserokopia innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo dziecka;
 6. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, wydany przez właściwy urząd stanu cywilnego w Polsce, w którym to odpisie wskazuje się przysposabiającego posiadającego obywatelstwo polskie jako rodzica dziecka;
 7. Odpis orzeczenia sądu o pełnym przysposobieniu dziecka przez osobę posiadającą obywatelstwo polskie wraz z klauzulą prawomocności;
 8. Kserokopia strony ważnego lub nieważnego polskiego paszportu osoby przysposabiającej albo kserokopia jej ważnego lub nieważnego polskiego dowodu osobistego.
 • Wymagane dokumenty odnoszące się do stanu wynikającego z pkt VII (gdy urodziłeś/aś się w Polsce, a Twoi rodzice są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone):

 1. Wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wypełniony zgodnie z pouczeniem znajdującym się na ostatniej stronie wniosku (formularz wniosku );
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (58 PLN za wydanie decyzji w sprawie + 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika);
 3. Pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa );
 4. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość;
 5. Odpis zupełny Twojego aktu urodzenia, wydany przez właściwy urząd stanu cywilnego w Polsce;
 6. Jeśli tożsamość Twoich rodziców jest ustalona, to załączasz dokumenty, które potwierdzają, że Twoi rodzice nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone. Możesz przedstawić np. polski dokument tożsamości wydany w związku z tym, że Twoi rodzice przebywają w Polsce i nie posiadają żadnego obywatelstwa albo decyzje nadające im jako bezpaństwowcom status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą bądź jakiekolwiek inne dokumenty, z których wynika, że Twoi rodzice są bezpaństwowcami.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 17553, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry