Pomoc dla niepełnosprawnych

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Warunki, które muszę spełnić

 Nie istnieje żaden rejestr obywateli polskich.

 Zanim przystąpisz do wypełniania wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego dokładnie zapoznaj się z pouczeniem znajdującym się na jego ostatniej stronie i ściśle postępuj według wskazanych tam instrukcji.

 Wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego przez małoletnie dziecko podpisuje i składa jedno z rodziców albo oboje rodzice dziecka bądź jego opiekun prawny.

 Jeżeli Twoim pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo, to nie musisz uiszczać opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

 Pełnomocnictwo złożone w związku ze sprawą potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nie wymaga notarialnego poświadczenia Twojego podpisu.

 Dokumenty sporządzone w języku obcym składasz wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym lub potwierdzonym przez polskiego tłumacza przysięgłego bądź w polskiej placówce konsularnej. Lista tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 W przypadku braku polskich dokumentów Twoich lub Twoich rodziców możesz zwrócić się w celu ich pozyskania do urzędu miejskiego właściwego dla miejsca ostatniego zameldowania, do właściwego urzędu stanu cywilnego lub archiwum albo Instytutu Pamięci Narodowej, który przechowuje dokumenty emigracyjne wydane przez władze PRL do 1989 r. Jeżeli masz trudności z odnalezieniem właściwej instytucji, to zwróc się do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych - Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej (ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa) lub skorzystaj z internetowych baz danych na stronie www.archiwa.gov.pl.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami to do Ciebie należy przedstawienie danych i informacji, które pozwolą ustalić stan faktyczny i prawny, a także przedłożenie dokumentów, które potwierdzą te dane i informacje.

 Zgromadzone w aktach sprawy dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 8134, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry