Pomoc dla niepełnosprawnych

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Jak długo będę czekać na decyzję?

Czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia posiadania lub utraty posiadania obywatelstwa polskiego wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy o obywatelstwie polskim i zależy od indywidualnych okoliczności sprawy.
 
- zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
- postępowanie jest wszczynane po złożeniu w przewidzianym terminie pozbawionego braków formalnych wniosku lub po uzupełnieniu tych braków zgodnie z wezwaniem, we wskazanym terminie.
- w trakcie prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 7 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, z urzędu lub na wniosek stron podejmowane są wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy. Ponadto strona zostaje wezwana do uzupełnienia dokumentacji w terminie określonym w wezwaniu.
- z uwagi na znaczny wzrost wpływających wniosków o potwierdzenie posiadania lub utraty posiadania obywatelstwa polskiego występują opóźnienia w rejestracji spraw do systemów informatycznych oraz w terminowym prowadzeniu postępowań administracyjnych, w związku z czym termin na podjęcie decyzji może ulec przedłużeniu.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 8657, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry