Pomoc dla niepełnosprawnych

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Najczęściej zadawane pytania

 • Gdzie mogę osobiście złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego?

Wniosek można złożyć osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie:

1. w Wydziale Spraw Cudzoziemców, Oddział do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia, ul. Marszałkowska 3/5, antresola, pokój A2, stanowisko nr 20,

2. w Biurze Podawczym, ul. Marszałkowska 3/5, stanowisko nr 8,

3. w Punkcie Obługi Klienta, pl. Bankowy 3/5, wejście F, od al. Solidarności.

Proszę pamiętać, że dokumenty składane w Biurze Podawczym i Punkcie Obsługi Klienta nie są weryfikowane oraz potwierdzane za zgodność z oryginałem.

 • Czy wniosek można wysłać pocztą?

Tak, wniosek można wysłać pocztą na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Spraw Cudzoziemców, Oddział do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia, ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

 • Mieszkam za granicą. Czy wniosek o potwierdzenie obywatelstwa polskiego mogę złożyć w polskim konsulacie?

Tak, wniosek można złożyć w polskim konsulacie, który przekaże go do właściwego urzędu wojewódzkiego.

 • Jakie dokumenty potwierdzają, że dana osoba posiada lub posiadała obywatelstwo polskie?

Dokumentami, które potwierdzają posiadanie obywatelstwa polskiego są np.: polski paszport, książeczka wojskowa wydana przez władze polskie, polski dowód osobisty, poświadczenie obywatelstwa polskiego, wypis z ksiąg ludności stałej, zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania w Polsce z adnotacją o wydanym dowodzie osobistym.

 • Gdzie mogę szukać dokumentów potwierdzających, że moi przodkowie posiadali obywatelstwo polskie?

Dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego można poszukiwać w archiwach i urzędach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby w Polsce. W przypadku trudności z odnalezieniem właściwego archiwum można skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 • Urodziłem się w Polsce. Po wyjeździe za granicę zmieniłem nazwisko. Czy powinienem dołączyć do wniosku dokument, który to potwierdza?

Tak, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wszystkie zmiany imion i nazwisk, np. akt małżeństwa, akty zmiany imion i nazwisk.

 • Ile wynosi opłata skarbowa za wydanie decyzji i na jaki numer konta mogę ją wnieść?

Opłata skarbowa za wydanie decyzji potwierdzającej posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego wynosi 58 PLN.

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
nr konta: 60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

 • Mogę wyznaczyć pełnomocnika do prowadzenia mojej sprawy?

Wnioskodawca może wyznaczyć pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy. Pełnomocnictwo z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 PLN dołącza się do wniosku.

 • Czy urząd wyśle decyzję potwierdzającą obywatelstwo polskie na mój adres za granicą?

Decyzja może być wysłana do wnioskodawcy, jeżeli mieszka on w państwie które jest członkiem Unii Europejskiej lub do polskiej placowki konsularnej (jeżeli wniosek został tam złożony).

W pozostałych przypadkach wnioskodawca, który mieszka za granicą i nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia jego sprawy, musi wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce, czyli osobę na której adres będzie wysyłana korespondencja.
W razie braku pełnomocnika do doręczeń wszystkie pisma i decyzję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

 • Czy po zakończeniu postępowania dokumenty, które dołączyłem do wniosku zostaną zwrócone?

Nie, dokumenty załączane do wniosku nie są zwracane, ponieważ stanowią dowód w sprawie.

 • Kto może przetłumaczyć dokumenty na język polski?

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

 • Chciałbym złożyć wniosek o potwierdzenie obywatelstwa polskiego dla mojego pięcioletniego syna. Czy wniosek musi być podpisany również przez matkę dziecka?

Nie, wniosek nie musi być podpisany przez oboje rodziców.

 • W trakcie postępowania zmieniłem adres zamieszkania. Powinienem powiadomić o tym urząd?

W trakcie powadzonego postępowania wnioskodawca ma obowiązek zawiadomić urząd o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pisma wysyła się na dotychczasowy adres ze skutkiem doręczenia.

 • Ile trwa wydanie decyzji?

Decyzja jest wydawana w terminie 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Do terminów wydania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. oczekiwanie na informacje i dokumenty z innych urzędów, archiwów, placówek konsularnych), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony ( np. jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku niezbędnych dokumentów) albo z przyczyn niezależnych od organu (np. jeżeli urząd nie może działać z powodu klęski żywiołowej).

 • Niedawno złożyłem wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego. Mogę zapoznać się z aktami sprawy?

Tak, wnioskodawca może brać czynny udział w postępowaniu na jego każdym etapie. Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Oddziale do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia (godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - 10.00 - 17.30; wtorek - piątek - 8.00 - 15.00).

 • Jak mogę odwołać się od decyzji?

Odwołanie od decyzji można złożyć w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odwołanie można złożyć osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie lub wysłać pocztą. Proszę pamiętać, że odwołanie może być złożone tylko przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika. Pełnomocnik do doręczeń, czyli osoba upoważniona do odbioru korespondencji, nie może złożyć odwołania w imieniu wnioskodawcy.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 11847, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry