Pomoc dla niepełnosprawnych

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Najczęściej zadawane pytania

 • Gdzie mogę osobiście złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego?

Wniosek można złożyć osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie:

1. w Wydziale Spraw Cudzoziemców, Oddział do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia, ul. Marszałkowska 3/5, antresola, pokój A2, stanowisko nr 20,

2. w Biurze Podawczym, ul. Marszałkowska 3/5, stanowisko nr 8,

3. w Punkcie Obługi Klienta, pl. Bankowy 3/5, wejście F, od al. Solidarności.

Proszę pamiętać, że dokumenty składane w Biurze Podawczym i Punkcie Obsługi Klienta nie są weryfikowane oraz potwierdzane za zgodność z oryginałem.

 • Czy wniosek można wysłać pocztą?

Tak, wniosek można wysłać pocztą na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Spraw Cudzoziemców, Oddział do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia, ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

 • Mieszkam za granicą. Czy wniosek o potwierdzenie obywatelstwa polskiego mogę złożyć w polskim konsulacie?

Tak, wniosek można złożyć w polskim konsulacie, który przekaże go do właściwego urzędu wojewódzkiego.

 • Jakie dokumenty potwierdzają, że dana osoba posiada lub posiadała obywatelstwo polskie?

Dokumentami, które potwierdzają posiadanie obywatelstwa polskiego są np.: polski paszport, książeczka wojskowa wydana przez władze polskie, polski dowód osobisty, poświadczenie obywatelstwa polskiego, wypis z ksiąg ludności stałej, zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania w Polsce z adnotacją o wydanym dowodzie osobistym.

 • Gdzie mogę szukać dokumentów potwierdzających, że moi przodkowie posiadali obywatelstwo polskie?

Dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego można poszukiwać w archiwach i urzędach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby w Polsce. W przypadku trudności z odnalezieniem właściwego archiwum można skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 • Urodziłem się w Polsce. Po wyjeździe za granicę zmieniłem nazwisko. Czy powinienem dołączyć do wniosku dokument, który to potwierdza?

Tak, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wszystkie zmiany imion i nazwisk, np. akt małżeństwa, akty zmiany imion i nazwisk.

 • Ile wynosi opłata skarbowa za wydanie decyzji i na jaki numer konta mogę ją wnieść?

Opłata skarbowa za wydanie decyzji potwierdzającej posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego wynosi 58 PLN.

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
nr konta: 60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

 • Mogę wyznaczyć pełnomocnika do prowadzenia mojej sprawy?

Wnioskodawca może wyznaczyć pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy. Pełnomocnictwo z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 PLN dołącza się do wniosku.

 • Czy urząd wyśle decyzję potwierdzającą obywatelstwo polskie na mój adres za granicą?

Decyzja może być wysłana do wnioskodawcy, jeżeli mieszka on w państwie które jest członkiem Unii Europejskiej lub do polskiej placowki konsularnej (jeżeli wniosek został tam złożony).

W pozostałych przypadkach wnioskodawca, który mieszka za granicą i nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia jego sprawy, musi wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce, czyli osobę na której adres będzie wysyłana korespondencja.
W razie braku pełnomocnika do doręczeń wszystkie pisma i decyzję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

 • Czy po zakończeniu postępowania dokumenty, które dołączyłem do wniosku zostaną zwrócone?

Nie, dokumenty załączane do wniosku nie są zwracane, ponieważ stanowią dowód w sprawie.

 • Kto może przetłumaczyć dokumenty na język polski?

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

 • Chciałbym złożyć wniosek o potwierdzenie obywatelstwa polskiego dla mojego pięcioletniego syna. Czy wniosek musi być podpisany również przez matkę dziecka?

Nie, wniosek nie musi być podpisany przez oboje rodziców.

 • W trakcie postępowania zmieniłem adres zamieszkania. Powinienem powiadomić o tym urząd?

W trakcie powadzonego postępowania wnioskodawca ma obowiązek zawiadomić urząd o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pisma wysyła się na dotychczasowy adres ze skutkiem doręczenia.

 • Ile trwa wydanie decyzji?

Decyzja jest wydawana w terminie 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Do terminów wydania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. oczekiwanie na informacje i dokumenty z innych urzędów, archiwów, placówek konsularnych), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony ( np. jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku niezbędnych dokumentów) albo z przyczyn niezależnych od organu (np. jeżeli urząd nie może działać z powodu klęski żywiołowej).

 • Niedawno złożyłem wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego. Mogę zapoznać się z aktami sprawy?

Tak, wnioskodawca może brać czynny udział w postępowaniu na jego każdym etapie. Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Oddziale do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia (godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - 10.00 - 17.30; wtorek - piątek - 8.00 - 15.00).

 • Jak mogę odwołać się od decyzji?

Odwołanie od decyzji można złożyć w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odwołanie można złożyć osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie lub wysłać pocztą. Proszę pamiętać, że odwołanie może być złożone tylko przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika. Pełnomocnik do doręczeń, czyli osoba upoważniona do odbioru korespondencji, nie może złożyć odwołania w imieniu wnioskodawcy.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 14205, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry