Pomoc dla niepełnosprawnych

Uznanie za obywatela polskiego

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 

 Pamiętaj!:

Odpisy aktów stanu cywilnego wydane przez polski urząd stanu cywilnego składasz w oryginale, zaś pozostałe dokumenty w postaci uwierzytelnionych kopii.

Uwierzytelnienia kopii dokonuje polski notariusz (tj. notariusz w rozumieniu polskich przepisów o notariacie) lub bezpłatnie pracownik Oddziału do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia w chwili składania wniosku (w takim przypadku przedstawiasz sporządzoną we własnym zakresie kserokopię i okazujesz oryginał dokumentu do wglądu). Jeżeli działasz za pośrednictwem polskiego adwokata, polskiego radcy prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego, to również taki pełnomocnik może uwierzytelnić kopie dokumentów.

 

 • Występując o uznanie za obywatela polskiego, przedstawiasz:
 1. Wniosek sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo określonym (1 szt.) formularz wniosku, wzór wypełnionego wniosku;
 2. Zdjęcie biometryczne, czyli kolorową fotografię (1szt.) o wym. 4,5 cm x 3,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami i zamkniętymi ustami;
 3. Odpis skrócony lub zupełny Twojego aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki; 
 4. Odpis skrócony Twojego aktu małżeństwa – nie starszy niż 3 miesiące - wydany przez polski urząd stanu cywilnego, pod warunkiem że jesteś lub byłeś/aś w związku małżeńskim (jeśli małżeństwo ustało na skutek rozwodu, to załączasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o rozwodzie; jeżeli zaś małżeństwo ustało wskutek śmierci współmałżonka, to przedstawiasz odpis aktu małżeństwa łącznie z odpisem aktu zgonu współmałżonka); 
 5. Cały (tj. wraz z pustymi stronami) Twój ważny paszport zagraniczny lub dokument podróży;
 6. Kartę stałego pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego;
  - jeśli legitymujesz się kartą pobytu wydaną przez innego wojewodę, to przed złożeniem wniosku o uznanie za obywatela polskiego koniecznie wymień ją na kartę pobytu Wojewody Mazowieckiego;
 7. Decyzję zezwalającą na Twój stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE; 
 8. Urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, tj. świadectwo ukończenia szkoły w Polsce (np. szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum bądź dyplom licencjacki lub magisterski wraz z suplementem, z którego wynika, że językiem wykładowym zajęć był język polski), świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim albo certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1. Jakiekolwiek certyfikaty i zaświadczenia wydane przez inne instytucje nie są akceptowane; 
 9. Oświadczenie o datach Twoich wyjazdów z Polski i powrotów oraz o miejscach pobytu za granicą w okresach wskazanych w art. 30 ust.1 ustawy wzór oświadczenia
 10. Stronę ważnego paszportu zagranicznego Twojego małżonka z danymi osobowymi, dokument podróży lub dowód osobisty potwierdzający tożsamość i obywatelstwo małżonka;
 11. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego (219 PLN); 
 12. Dokumenty potwierdzające stabilne i regularne źródła dochodu w Polsce (np. zaświadczenie o zatrudnieniu z wysokością wynagrodzenia wraz z twoją umową o pracę i rozliczeniem PIT za ubiegły rok; w przypadku umów zawartych w krótkim okresie czasu - raport RMUA wraz z tymi umowami i rozliczeniem PIT za ubiegły rok; zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem jego wielkości w hektarach przeliczeniowych; w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej dokumenty z księgowości, z których wynika, że działalność gospodarcza przynosi dochód łącznie z rozliczeniem PIT za ubiegły rok itp.);
 13. Dokument potwierdzający Twój tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, tj. umowę najmu lokalu, akt własności albo umowę użyczenia (w przypadku umowy użyczenia lokalu załączasz także akt notarialny dotyczący użyczonego lokalu; umowa użyczenia jest zawierana między wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem).
 14. Kartę Polaka bądź w przypadku jej braku decyzję konsula RP o przyznaniu Karty Polaka - dokument ten składają cudzoziemcy którzy posiadają lub posiadali Kartę Polaka.

WAŻNE! Jeśli ubiegasz się o uznanie za obywatela polskiego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2, 3 i 7 ustawy o obywatelstwie polskim, to nie załączasz dokumentów wymienionych w pkt 12 i 13. Jeśli natomiast ubiegasz się o uznanie za obywatela polskiego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 to przedkładasz także decyzję o nadaniu ci statusu uchodźcy w RP.

 

 • Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem, którego obejmujesz swoim wnioskiem, to dodatkowo załączasz:
 1. Zdjęcie biometryczne dziecka;
 2. Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki; 
 3. Stronę ważnego paszportu zagranicznego dziecka z jego danymi osobowymi; 
 4. Kartę pobytu dziecka, jeśli mieszka ono w Polsce;
 5. Decyzję zezwalającą dziecku na pobyt na terytorium RP, jeżeli mieszka ono w Polsce;
 6. Oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody na uznanie dziecka za obywatela polskiego. Oświadczenie przyjmuje:
  wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tego rodzica, tj. ten wojewoda, który wydał rodzicowi aktualną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE - jeżeli rodzic mieszka w Polsce,
  polski konsul - jeżeli rodzic ten stale mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację.
  Rodzic składający oświadczenie zawsze okazuje ważną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela UE oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny lub dokument tożsamości obywatela UE);
 7. Oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat, o wyrażeniu zgody na uznanie go za obywatela polskiego. Oświadczenie przyjmuje:
  wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, tj. ten wojewoda, który wydał dziecku aktualną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE - jeżeli mieszka ono w Polsce, 
  polski konsul - jeżeli dziecko stale mieszka za granią lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację.
  Dziecko składające oświadczenie zawsze okazuje ważną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny lub dokument tożsamości obywatela UE).
 • Przedstawiciele ustawowi występujący wyłącznie o uznanie za obywatela polskiego małoletniego dziecka składają:
 1. Wniosek podpisany przez oboje rodziców,
 2. Zdjęcie biometryczne dziecka,
 3. Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka wydanego przez polski urząd stanu cywilnego zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz  imię i nazwisko rodowe matki,  
 4. Stronę ważnego paszportu zagranicznego dziecka z jego danymi osobowymi,
 5. Kartę pobytu dziecka wydaną przez przez Wojewodę Mazowieckiego,
 6. Decyzję zezwalającą dziecku na stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE; 
 7. Potwierdzenie zameldowania dziecka na pobyt stały lub czasowy w województwie mazowieckim,
 8. Dokumenty potwierdzające obywatelstwo obojga rodziców dziecka,
 9. Dokumenty poświadczające, że dziecko zamieszkuje na terytorium RP, np. świadectwa szkolne,
 10. Oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat, o wyrażeniu zgody na uznanie go za obywatela polskiego.
 11. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (219 PLN).
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 58217, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry