Pomoc dla niepełnosprawnych

Uznanie za obywatela polskiego

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 

 Pamiętaj!:

Odpisy aktów stanu cywilnego wydane przez polski urząd stanu cywilnego składasz w oryginale, zaś pozostałe dokumenty w postaci uwierzytelnionych kopii.

Uwierzytelnienia kopii dokonuje polski notariusz (tj. notariusz w rozumieniu polskich przepisów o notariacie) lub bezpłatnie pracownik Oddziału do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia w chwili składania wniosku (w takim przypadku przedstawiasz sporządzoną we własnym zakresie kserokopię i okazujesz oryginał dokumentu do wglądu). Jeżeli działasz za pośrednictwem polskiego adwokata, polskiego radcy prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego, to również taki pełnomocnik może uwierzytelnić kopie dokumentów.

 

 • Występując o uznanie za obywatela polskiego, przedstawiasz:
 1. Wniosek sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo określonym (1 szt.) formularz wniosku, wzór wypełnionego wniosku;
 2. Zdjęcie biometryczne, czyli kolorową fotografię (1szt.) o wym. 4,5 cm x 3,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami i zamkniętymi ustami;
 3. Odpis skrócony lub zupełny Twojego aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki; 
 4. Odpis skrócony Twojego aktu małżeństwa – nie starszy niż 3 miesiące - wydany przez polski urząd stanu cywilnego, pod warunkiem że jesteś lub byłeś/aś w związku małżeńskim (jeśli małżeństwo ustało na skutek rozwodu, to załączasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o rozwodzie; jeżeli zaś małżeństwo ustało wskutek śmierci współmałżonka, to przedstawiasz odpis aktu małżeństwa łącznie z odpisem aktu zgonu współmałżonka); 
 5. Cały (tj. wraz z pustymi stronami) Twój ważny paszport zagraniczny lub dokument podróży;
 6. Kartę stałego pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego;
  - jeśli legitymujesz się kartą pobytu wydaną przez innego wojewodę, to przed złożeniem wniosku o uznanie za obywatela polskiego koniecznie wymień ją na kartę pobytu Wojewody Mazowieckiego;
 7. Decyzję zezwalającą na Twój stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE; 
 8. Urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, tj. świadectwo ukończenia szkoły w Polsce (np. szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum bądź dyplom licencjacki lub magisterski wraz z suplementem, z którego wynika, że językiem wykładowym zajęć był język polski), świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim albo certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1. Jakiekolwiek certyfikaty i zaświadczenia wydane przez inne instytucje nie są akceptowane; 
 9. Oświadczenie o datach Twoich wyjazdów z Polski i powrotów oraz o miejscach pobytu za granicą w okresach wskazanych w art. 30 ust.1 ustawy wzór oświadczenia
 10. Stronę ważnego paszportu zagranicznego Twojego małżonka z danymi osobowymi, dokument podróży lub dowód osobisty potwierdzający tożsamość i obywatelstwo małżonka;
 11. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego (219 PLN); 
 12. Dokumenty potwierdzające stabilne i regularne źródła dochodu w Polsce (np. zaświadczenie o zatrudnieniu z wysokością wynagrodzenia wraz z twoją umową o pracę i rozliczeniem PIT za ubiegły rok; w przypadku umów zawartych w krótkim okresie czasu - raport RMUA wraz z tymi umowami i rozliczeniem PIT za ubiegły rok; zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem jego wielkości w hektarach przeliczeniowych; w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej dokumenty z księgowości, z których wynika, że działalność gospodarcza przynosi dochód łącznie z rozliczeniem PIT za ubiegły rok itp.);
 13. Dokument potwierdzający Twój tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, tj. umowę najmu lokalu, akt własności albo umowę użyczenia (w przypadku umowy użyczenia lokalu załączasz także akt notarialny dotyczący użyczonego lokalu; umowa użyczenia jest zawierana między wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem).

WAŻNE! Jeśli ubiegasz się o uznanie za obywatela polskiego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2, 3 i 7 ustawy o obywatelstwie polskim, to nie załączasz dokumentów wymienionych w pkt 12 i 13. Jeśli natomiast ubiegasz się o uznanie za obywatela polskiego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 to przedkładasz także decyzję o nadaniu ci statusu uchodźcy w RP.

 

 • Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem, którego obejmujesz swoim wnioskiem, to dodatkowo załączasz:
 1. Zdjęcie biometryczne dziecka;
 2. Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki; 
 3. Stronę ważnego paszportu zagranicznego dziecka z jego danymi osobowymi; 
 4. Kartę pobytu dziecka, jeżeli została ona wydana;
 5. Decyzję zezwalającą dziecku na pobyt w Polsce, o ile została ona wydana;
 6. Oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody na uznanie dziecka za obywatela polskiego. Oświadczenie przyjmuje:
  wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tego rodzica, tj. ten wojewoda, który wydał rodzicowi aktualną kartę pobytu - jeżeli rodzic mieszka w Polsce,
  polski konsul - jeżeli rodzic ten stale mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację.
  Rodzic składający oświadczenie zawsze okazuje ważną kartę pobytu oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny lub dokument tożsamości obywatela UE);
 7. Oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat, o wyrażeniu zgody na uznanie go za obywatela polskiego. Oświadczenie przyjmuje:
  wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, tj. ten wojewoda, który wydał dziecku aktualną kartę pobytu - jeżeli mieszka ono w Polsce, 
  polski konsul - jeżeli dziecko stale mieszka za granią lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację.
  Dziecko składające oświadczenie zawsze okazuje ważną kartę pobytu oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny lub dokument tożsamości obywatela UE).
 • Przedstawiciele ustawowi występujący wyłącznie o uznanie za obywatela polskiego małoletniego dziecka składają:
 1. Wniosek podpisany przez oboje rodziców,
 2. Zdjęcie biometryczne dziecka,
 3. Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka wydanego przez polski urząd stanu cywilnego zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz  imię i nazwisko rodowe matki,  
 4. Stronę ważnego paszportu zagranicznego dziecka z jego danymi osobowymi,
 5. Kartę pobytu dziecka wydaną przez przez Wojewodę Mazowieckiego,
 6. Decyzję zezwalającą dziecku na stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE; 
 7. Potwierdzenie zameldowania dziecka na pobyt stały lub czasowy w województwie mazowieckim,
 8. Dokumenty potwierdzające obywatelstwo obojga rodziców dziecka,
 9. Dokumenty poświadczające, że dziecko zamieszkuje na terytorium RP, np. świadectwa szkolne,
 10. Oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat, o wyrażeniu zgody na uznanie go za obywatela polskiego.
 11. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (219 PLN).
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 39997, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry