Pomoc dla niepełnosprawnych

Uznanie za obywatela polskiego

Jak długo będę czekać na decyzję?

Decyzja jest wydawana w terminie 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Urząd przed wydaniem decyzji zwraca się do komendanta wojewódzkiego Policji, dyrektora delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie informacji, czy nabycie przez Ciebie obywatelstwa polskiego nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy powinny udzielić odpowiedzi do 30 dni. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może być przedłużony do 3 miesięcy.

Do terminów wydania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. oczekiwanie na informacje i dokumenty z innych organów), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (np. jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku niezbędnych dokumentów) albo z przyczyn niezależnych od organu (np. jeżeli urząd nie może działać z powodu klęski żywiołowej).

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 8245, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry