Pomoc dla niepełnosprawnych

Uznanie za repatrianta

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. wniosek o uznanie za repatrianta wraz z aktualną i wyraźną fotografią o wymiarach 5 cm x 4 cm  (wzór wniosku)
 2. życiorys,
 3. oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego,
 4. oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa wydanego przez polski urząd stanu cywilnego lub inny dokument określający stan cywilny,
 5. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo,
 6. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia karty pobytu, 
 7. decyzja konsula o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia. Osoba nieposiadająca takiej decyzji dołącza do akt sprawy wniosek skierowany do właściwego konsula
  o uznanie za osobę polskiego pochodzenia oraz dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie. Wniosek i dokumenty urząd wysyła następnie do właściwego konsula
  w celu wydania przez niego decyzji o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia (wzór wniosku ),
 8. zaświadczenie, że osoba pobierała naukę w szkole wyższej na podstawie przepisów o podejmowaniu i odbywaniu studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz odpis dyplomu,
 9. zaświadczenie potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania przed dniem wejścia w życie ustawy na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.
 10. oświadczenie czy wnioskodawca w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działał na szkodę podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej lub uczestniczył/y w łamaniu praw człowieka.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 2145, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry