Pomoc dla niepełnosprawnych

Uznanie za repatrianta

Jakie dokumenty muszę złożyć?

Stosownie do art. 16 obowiązującej ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1392 z późn. zm.) za repatrianta może być uznana osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

I. w I Przypadku (art. 16 ust. 1):

 1. jest polskiego pochodzenia;
 2. przed dniem 1 stycznia 2001 r. zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
 3. nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a;
 4. przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2206, 2282), lub przysługującego jej w związku z odbywaniem studiów prawa pobytu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 900);
 5. złoży wniosek do wojewody w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej.

II. W II Przypadku (art. 16 ust. 2):

 1. jest polskiego pochodzenia;
 2. przed dniem 1 stycznia 2001 r. zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
 3. nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a;
 4. przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na osiedlenie się, lub prawa stałego pobytu;
 5. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

III. W III Przypadku (art. 16 ust. 2a):

 1. uzyskała zezwolenie na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako małżonek repatrianta;
 2. nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a;
 3. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.
 • Występując z wnioskiem o uznanie za repatrianta, składasz:
 1. Wniosek sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo określonym (1 szt.)  (formularz wniosku);
 2. Zdjęcie biometryczne, czyli Twoją aktualną fotografię: nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 35 mm x 45 mm wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, mającą dobrą ostrość, przedstawiającą wizerunek Twojej twarzy od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz, na jednolitym jasnym tle. Fotografia ma przedstawiać Ciebie bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w pozycji frontalnej, patrzącą/ego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 3. Twój życiorys;
 4. Odpis skrócony Twojego aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki; 
 5. Odpis skrócony Twojego aktu małżeństwa – nie starszy niż 3 miesiące - wydany przez polski urząd stanu cywilnego, pod warunkiem że jesteś lub byłaś/eś w związku małżeńskim (jeśli małżeństwo ustało na skutek rozwodu, to załączasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o rozwodzie; jeżeli zaś małżeństwo ustało wskutek śmierci współmałżonka, to przedstawiasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o tym fakcie);
 6. Stronę Twojego ważnego paszportu zagranicznego z danymi osobowymi, dokument podróży lub dowód osobisty potwierdzający Twoją tożsamość i obywatelstwo;
 7. Kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego/Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Jeśli legitymujesz się kartą pobytu wydaną przez innego wojewodę, to przed złożeniem wniosku o uznanie za repatrianta powinnaś/powinieneś wymienić ją na kartę pobytu Wojewody Mazowieckiego;
 8. Decyzję zezwalającą na Twój pobyt w Polsce, wydaną przez właściwy organ;
 9. Twoje oświadczenie, że wobec Ciebie nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 10a ustawy.

KONIECZNIE ZWRÓĆ UWAGĘ:

 • Jeżeli występujesz o uznanie za repatrianta na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy (I Przypadek), to dodatkowo załączasz:
 1. Decyzję Konsula RP o uznaniu Ciebie za osobę polskiego pochodzenie (wzór wniosku ),
  - jeśli nie posiadasz takiej decyzji, to do akt sprawy musisz załączyć wniosek skierowany do właściwego miejscowo konsula o uznanie Ciebie za osobę polskiego pochodzenia, a także dokumenty potwierdzające Twoje polskie pochodzenie (np. dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne albo przez władze byłego ZSRR, dotyczące Ciebie lub Twoich rodziców, dziadków bądź pradziadków: polskie dokumenty tożsamości, akty stanu cywilnego lub metryki chrztu poświadczające związek z polskością, dokumenty potwierdzające odbycie służby w Wojsku Polskim, zawierające wpis o narodowości polskiej itp.). Dokumenty te zostają przekazane konsulowi właściwemu ze względu na Twoje ostatnie miejsce zamieszkania na stałe za granica w celu wydania decyzji o uznaniu Ciebie za osobę polskiego pochodzenia;
 2. Zaświadczenie wystawione przez szkołę wyższą w Polsce potwierdzające, że pobierałaś/eś naukę na podstawie przepisów o podejmowaniu i odbywaniu studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi;
 3. Odpis dyplomu ukończenia przez Ciebie szkoły wyższej w Polsce;
 4. Dokumenty potwierdzające fakt Twojego stałego zamieszkiwania przed dniem 1 stycznia 2001 r. na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.
 • Jeżeli występujesz o uznanie za repatrianta na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy (II PrzypadEk), to dodatkowo załączasz:
 1. Decyzję Konsula RP o uznaniu Ciebie za osobę polskiego pochodzenie (wzór wniosku ),
  - jeśli nie posiadasz takiej decyzji, to do akt sprawy musisz załączyć wniosek skierowany do właściwego miejscowo konsula o uznanie Ciebie za osobę polskiego pochodzenia, a także dokumenty potwierdzające Twoje polskie pochodzenie (np. dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne albo przez władze byłego ZSRR, dotyczące Ciebie lub Twoich rodziców, dziadków bądź pradziadków: polskie dokumenty tożsamości, akty stanu cywilnego lub metryki chrztu poświadczające związek z polskością, dokumenty potwierdzające odbycie służby w Wojsku Polskim, zawierające wpis o narodowości polskiej itp.). Dokumenty te zostają przekazane konsulowi właściwemu ze względu na Twoje ostatnie miejsce zamieszkania na stałe za granica w celu wydania decyzji o uznaniu Ciebie za osobę polskiego pochodzenia;
 2. Dokumenty potwierdzające fakt Twojego stałego zamieszkiwania przed dniem 1 stycznia 2001 r. na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
 3. Dokumenty potwierdzające Twoje źródła utrzymania w Polsce (np. zaświadczenie o zatrudnieniu z wysokością wynagrodzenia wraz z Twoją umową o pracę i rozliczeniem PIT za ubiegły rok; w przypadku umów zawartych w krótkim okresie czasu - raport RMUA wraz z tymi umowami i rozliczeniem PIT za ubiegły rok; zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem jego wielkości w hektarach przeliczeniowych; w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej dokumenty z księgowości, z których wynika, że działalność gospodarcza przynosi dochód łącznie z rozliczeniem PIT za ubiegły rok itp.);
 4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, tj. umowę najmu lokalu, akt własności albo umowę użyczenia (w przypadku umowy użyczenia lokalu załączasz także akt notarialny dotyczący użyczonego lokalu; umowa użyczenia jest zawierana między wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem).
 • Jeżeli występujesz o uznanie za repatrianta na podstawie art. 16 ust. 2A ustawy (III Przypadek), to dodatkowo załączasz:
 1. Dokumenty potwierdzające Twoje źródła utrzymania w Polsce (np. zaświadczenie o zatrudnieniu z wysokością wynagrodzenia wraz z Twoją umową o pracę i rozliczeniem PIT za ubiegły rok; w przypadku umów zawartych w krótkim okresie czasu - raport RMUA wraz z tymi umowami i rozliczeniem PIT za ubiegły rok; zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem jego wielkości w hektarach przeliczeniowych; w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej dokumenty z księgowości, z których wynika, że działalność gospodarcza przynosi dochód łącznie z rozliczeniem PIT za ubiegły rok itp.);
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, tj. umowę najmu lokalu, akt własności albo umowę użyczenia (w przypadku umowy użyczenia lokalu załączasz także akt notarialny dotyczący użyczonego lokalu; umowa użyczenia jest zawierana między wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem).

Pamiętaj! Dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł utrzymania w Polsce nie są konieczne w sytuacji osób małoletnich i osób, którym przysługują uprawnienia emerytalne lub rentowe na terytorium RP, jeżeli osoby te ubiegają się o uznanie za repatrianta na podstawie art. 16 ust. 2 lub ust. 2a ustawy o repatriacji.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 2560, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry