Pomoc dla niepełnosprawnych

Uznanie za repatrianta

Warunki, które muszę spełnić

 • W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.
 • Złożone dokumenty ni podlegają zwrotowi
 • Akty stanu cywilnego należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty można załączyć w formie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.
  Kto może potwierdzić dokument za zgodność z oryginałem?
  1. polski notariusz lub polski konsul,
  2. dokumenty mogą być poświadczone w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w czasie składania wniosku.
  W tym celu należy przygotować oryginał dokumentu i wykonane we własnym zakresie kserokopie.
 • Dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. 
 • Wnioskodawca może wyznaczyć pełnomocnika do prowadzenia sprawy. Pełnomocnictwo z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (17 PLN) dołącza się do wniosku.
 • Osoba uznana za repatrianta nabywa obywatelstwo polskie z dniem, w którym decyzja o uznaniu za repatrianta stała się ostateczna.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 1823, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry