Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Uznanie za repatrianta

Warunki, które muszę spełnić

  • Stosownie do art. 16 obowiązującej ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1392 z późn. zm.) za repatrianta może być uznana osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

I. w I Przypadku: art. 16 ust. 1:

1) jest polskiego pochodzenia;

2) przed dniem 1 stycznia 2001 r. zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;-nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a;

3) przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r., poz. 2206, 2282), lub przysługującego jej w związku z odbywaniem studiów prawa pobytu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 900);

4) złoży wniosek do wojewody w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej.

II. w II PrzypadkU: art. 16 ust. 2:

1) jest polskiego pochodzenia;

2) przed dniem 1 stycznia 2001 r. zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;

3) nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a;

4) przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na osiedlenie się, lub prawa stałego pobytu;

5) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

III. w III PrzypadkU: art. 16 ust. 2a:

1) uzyskała zezwolenie na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako małżonek repatrianta;

2) nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a;

3) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

  • Decyzję w sprawie uznania za repatrianta wydaje wojewoda właściwy ze względu na Twoje  zamierzone miejsce osiedlenia się na terytorium RP.
  • Obywatelstwo polskie nabywasz z dniem, w którym decyzja o uznaniu za repatrianta stała się ostateczna.
  • Po wydaniu decyzji o uznaniu Ciebie za repatrianta przy ustalaniu Twojego prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich wysokości okresy zatrudnienia za granicą uwzględnia się jako okresy składkowe.
  • Dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite.
  • Dokumenty sporządzone w języku obcym składasz wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Lista tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl - Rejestry i ewidencje - Tłumacze przysięgli - Lista tłumaczy przysięgłych.
  • Pełnomocnictwo złożone w sprawie nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji nie podlega opłacie skarbowej [por. art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. i) obowiązującej ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej].
  • W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez Ciebie dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.
  • Zgromadzone w aktach sprawy dokumenty nie podlegają zwrotowi.
Podziel / Share
27.03.2014, Ilość wejść: 4106, Rejestr zmian
do góry