Pomoc dla niepełnosprawnych

Uznanie za repatrianta

Warunki, które muszę spełnić

  • Stosownie do art. 16 obowiązującej ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1392 z późn. zm.) za repatrianta może być uznana osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

I. w I Przypadku: art. 16 ust. 1:

1) jest polskiego pochodzenia;

2) przed dniem 1 stycznia 2001 r. zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;-nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a;

3) przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r., poz. 2206, 2282), lub przysługującego jej w związku z odbywaniem studiów prawa pobytu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 900);

4) złoży wniosek do wojewody w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej.

II. w II PrzypadkU: art. 16 ust. 2:

1) jest polskiego pochodzenia;

2) przed dniem 1 stycznia 2001 r. zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;

3) nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a;

4) przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na osiedlenie się, lub prawa stałego pobytu;

5) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

III. w III PrzypadkU: art. 16 ust. 2a:

1) uzyskała zezwolenie na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako małżonek repatrianta;

2) nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 10a;

3) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

  • Decyzję w sprawie uznania za repatrianta wydaje wojewoda właściwy ze względu na Twoje  zamierzone miejsce osiedlenia się na terytorium RP.
  • Obywatelstwo polskie nabywasz z dniem, w którym decyzja o uznaniu za repatrianta stała się ostateczna.
  • Po wydaniu decyzji o uznaniu Ciebie za repatrianta przy ustalaniu Twojego prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich wysokości okresy zatrudnienia za granicą uwzględnia się jako okresy składkowe.
  • Dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite.
  • Dokumenty sporządzone w języku obcym składasz wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Lista tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl - Rejestry i ewidencje - Tłumacze przysięgli - Lista tłumaczy przysięgłych.
  • Pełnomocnictwo złożone w sprawie nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji nie podlega opłacie skarbowej [por. art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. i) obowiązującej ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej].
  • W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez Ciebie dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.
  • Zgromadzone w aktach sprawy dokumenty nie podlegają zwrotowi.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 2245, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry