Pomoc dla niepełnosprawnych

Wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. Wniosek o wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, sporządzony czytelnie w języku polskim na formularzu urzędowo określonym (formularz wniosku, formularz aneksu do wniosku, wzór wypełnionego wniosku),
 2. Zdjęcie biometryczne, czyli aktualną fotografię, nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy,
 3. Odpis skrócony lub zupełny Twojego aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki,
 4. Odpis skrócony lub zupełny Twojego aktu małżeństwa – nie starszy niż 3 miesiące - wydany przez polski urząd stanu cywilnego, pod warunkiem że jesteś lub byłeś/aś w związku małżeńskim (jeśli małżeństwo ustało na skutek rozwodu, to załączasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o rozwodzie; jeżeli zaś małżeństwo ustało wskutek śmierci współmałżonka, to przedstawiasz odpis aktu małżeństwa łącznie z odpisem aktu zgonu współmałżonka lub odpis aktu małżeństwa z zawierający wzmiankę o zgonie współmałżonka),
 5. Twój ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie (np. dowód osobisty, paszport),
 6. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa innego państwa lub oryginał przyrzeczenia jego nadania,
 7. Stronę ważnego paszportu zagranicznego Twojego małżonka z danymi osobowymi, dokument podróży lub dowód osobisty potwierdzający tożsamość i obywatelstwo małżonka.
 • Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które chcesz objąć swoim wnioskiem, to dodatkowo załączasz:
 1. Zdjęcie biometryczne dziecka objętego wnioskiem,
 2. Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka wydanego przez polski urząd stanu cywilnego zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki, 
 3. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie dziecka, 
 4. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez dziecko obywatelstwa innego państwa lub oryginał przyrzeczenia jego nadania,
 5. Oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody na utratę przez dziecko obywatelstwa polskiego.
  Oświadczenie powinno być przyjęte:
  przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli rodzic ten mieszka w Polsce,
  przez polskiego konsula - jeżeli rodzic ten mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tą informację.
  Rodzic składający oświadczenie powinien okazać ważną kartę pobytu oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport krajowy bądź zagraniczny lub dokument podróży albo dokument tożsamości obywatela UE).
 6. Oświadczenie dziecka, który ukończyło 16 lat, o wyrażeniu zgody na utratę obywatelstwa polskiego.
  Oświadczenie powinno być przyjęte:
  przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli dziecko mieszka w Polsce,
  przez polskiego konsula - jeżeli dziecko mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację.
  Dziecko składające oświadczenie powinno okazać ważny dowód osobisty lub polski paszport.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 2682, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry