Pomoc dla niepełnosprawnych

Wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. Wniosek o wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, sporządzony czytelnie w języku polskim na formularzu urzędowo określonym (formularz wniosku, formularz aneksu do wniosku, wzór wypełnionego wniosku),
 2. Zdjęcie biometryczne, czyli aktualną fotografię, nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy,
 3. Odpis skrócony lub zupełny Twojego aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki,
 4. Odpis skrócony lub zupełny Twojego aktu małżeństwa – nie starszy niż 3 miesiące - wydany przez polski urząd stanu cywilnego, pod warunkiem że jesteś lub byłeś/aś w związku małżeńskim (jeśli małżeństwo ustało na skutek rozwodu, to załączasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o rozwodzie; jeżeli zaś małżeństwo ustało wskutek śmierci współmałżonka, to przedstawiasz odpis aktu małżeństwa łącznie z odpisem aktu zgonu współmałżonka lub odpis aktu małżeństwa z zawierający wzmiankę o zgonie współmałżonka),
 5. Twój ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie (np. dowód osobisty, paszport),
 6. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa innego państwa lub oryginał przyrzeczenia jego nadania,
 7. Stronę ważnego paszportu zagranicznego Twojego małżonka z danymi osobowymi, dokument podróży lub dowód osobisty potwierdzający tożsamość i obywatelstwo małżonka.
 • Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które chcesz objąć swoim wnioskiem, to dodatkowo załączasz:
 1. Zdjęcie biometryczne dziecka objętego wnioskiem,
 2. Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka wydanego przez polski urząd stanu cywilnego zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki, 
 3. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie dziecka, 
 4. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez dziecko obywatelstwa innego państwa lub oryginał przyrzeczenia jego nadania,
 5. Oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody na utratę przez dziecko obywatelstwa polskiego.
  Oświadczenie powinno być przyjęte:
  przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli rodzic ten mieszka w Polsce,
  przez polskiego konsula - jeżeli rodzic ten mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tą informację.
  Rodzic składający oświadczenie powinien okazać ważną kartę pobytu oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport krajowy bądź zagraniczny lub dokument podróży albo dokument tożsamości obywatela UE).
 6. Oświadczenie dziecka, który ukończyło 16 lat, o wyrażeniu zgody na utratę obywatelstwa polskiego.
  Oświadczenie powinno być przyjęte:
  przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli dziecko mieszka w Polsce,
  przez polskiego konsula - jeżeli dziecko mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację.
  Dziecko składające oświadczenie powinno okazać ważny dowód osobisty lub polski paszport.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 1845, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry