Pomoc dla niepełnosprawnych

Wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. wniosek o wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (wzór wniosku, wzór aneksu do wniosku, wzór wypełnionego wniosku),
 2. zdjęcie biometryczne (zdjęcie biometryczne to aktualna fotografia, nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami). Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy,
 3. oryginał odpisu aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego. Akt urodzenia powinien zawierać: imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki,
 4. oryginał wydanego przez polski urząd stanu cywilnego dokumentu potwierdzającego stan cywilny (np.  odpis aktu małżeństwa - nie starszy niż 3 miesiące, akt zgonu współmałżonka),
 5. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie wnioskodawcy (dowodu osobistego lub paszportu),
 6. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa innego państwa lub oryginał przyrzeczenia jego nadania,
 7. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy (paszportu lub dokumentu podróży albo dokumentu tożsamości obywatela UE).
 • Obywatel polski, który sprawuje władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem dołącza dodatkowo: 
 1. zdjęcie biometryczne dziecka objętego wnioskiem,
 2. oryginał odpisu aktu urodzenia dziecka wydanego przez polski urząd stanu cywilnego. Akt urodzenia powinien zawierać: imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki,
 3. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie dziecka, 
 4. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez dziecko obywatelstwa innego państwa lub oryginał przyrzeczenia jego nadania,
 5. oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody na utratę przez dziecko obywatelstwa polskiego.
  Oświadczenie powinno być przyjęte:
  - przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli rodzic ten mieszka w Polsce,
  - przez polskiego konsula - jeżeli rodzic ten mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tą informację.
  Rodzic składający oświadczenie powinien okazać ważną kartę pobytu oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport krajowy bądź zagraniczny lub dokument podróży albo dokument tożsamości obywatela UE).
 6. oświadczenie dziecka, który ukończyło 16 lat, o wyrażeniu zgody na utratę obywatelstwa polskiego.
  Oświadczenie powinno być przyjęte:
  - przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli dziecko mieszka w Polsce,
  - przez polskiego konsula - jeżeli dziecko mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.
  W przypadku gdy oświadczenie zostało złożone przed innym wojewodą lub konsulem we wniosku należy zamieścić tę informację.
  Dziecko składające oświadczenie powinno okazać ważny dowód osobisty lub polski paszport.

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 1557, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry