Pomoc dla niepełnosprawnych

Wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Warunki, które muszę spełnić

  •  Prezydent RP wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub odmawia jej wyrażenia w formie postanowienia.
  • Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składasz osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody lub konsula.
  • Jeśli mieszkasz na stałe na terenie województwa mazowieckiego, składasz wniosek za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, natomiast jeżeli na stałe mieszkasz poza granicami RP, wówczas wniosek składasz za pośrednictwem właściwego miejscowo polskiego konsula. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego musisz przedstawić dokumenty, z których wynika, że centrum Twojego życia mieści się na terenie województwa mazowieckiego.
  • Odmowa wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie wymaga uzasadnienia oraz nie podlega zaskarżeniu.
  • W sprawach wyrażenia zgody na zrzeczenie obywatelstwa polskiego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, za wyjątkiem przepisów dot. doręczeń. 
  • Dokumenty sporządzone w języku obcym składasz wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Lista tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl - Rejestry i ewidencje - Tłumacze przysięgli - Lista tłumaczy przysięgłych.
  • Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od dnia wydania postanowienia Prezydenta RP o ile w postanowieniu nie wskazano innego terminu.
  • Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego tylko dla małoletniego dziecka musi być podpisany przez oboje rodziców. Dziecko, które ukończyło 16 lat, w dniu składania wniosku, musi też wyrazić zgodę na utratę przez nie obywatelstwa polskiego.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 2041, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry