Pomoc dla niepełnosprawnych

Wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Warunki, które muszę spełnić

 •  Prezydent RP wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub odmawia jej wyrażenia w formie postanowienia.
 • Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody lub konsula.
 • Odmowa wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie wymaga uzasadnienia oraz nie podlega zaskarżeniu.
 • W sprawach wyrażenia zgody na zrzeczenie obywatelstwa polskiego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, za wyjątkiem przepisów dot. doręczeń. 
 • Akty stanu cywilnego należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty można  poświadczyć urzędowo u polskiego notariusza lub bezpłatnie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w dniu złożenia wniosku. Należy wówczas przedłożyć oryginał dokumentu do wglądu oraz wykonane we własnym zakresie kopie.

  Kto może potwierdzić dokument za zgodność z oryginałem?

  1. polski notariusz lub polski konsul,

  2. dokumenty mogą być poświadczone w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w czasie składania wniosku.
  W tym celu należy przygotować oryginał dokumentu i wykonane we własnym zakresie kserokopie.

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
 • Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od dnia wydania postanowienia Prezydenta RP o ile w postanowieniu nie wskazano innego terminu.
 • Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego tylko dla małoletniego dziecka musi być podpisany przez oboje rodziców. Dziecko, które ukończyło 16 lat, w dniu składania wniosku, musi też wyrazić zgodę na utratę przez nie obywatelstwa polskiego.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 1182, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry