Pomoc dla niepełnosprawnych

Wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Najczęściej zadawane pytania

 • Gdzie mogę osobiście złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie:

1. w Wydziale Spraw Cudzoziemców, Oddział do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia, ul. Marszałkowska 3/5, antresola, pokój A2, stanowisko nr 20,

2. w Biurze Podawczym, ul. ul. Marszałkowska 3/5, stanowisko nr 8,

3. w Punkcie Obsługi Klienta, pl. Bankowy 3/5, wejście F, od al. Solidarności.

Proszę pamiętać, że dokumenty składane w Biurze Podawczym i Punkcie Obsługi Klienta nie są weryfikowane oraz potwierdzane za zgodność z oryginałem. Wniosek składany w w/w punktach musi zawierać podpis urzędowo poświadczony (potwierdzony przez notariusza).

 • Na jaki adres mogę wysłać wniosek?

Wniosek można wysłać pocztą na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Spraw Cudzoziemców, Oddział do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia, ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

Proszę pamiętać, że wniosek wysyłany pocztą musi zawierać podpis urzędowo poświadczony.

 • Co to znaczy, że wniosek, który zamierzam wysłać pocztą musi zawierać podpis urzędowo poświadczony?

Podpis urzędowo poświadczony to podpis potwierdzony przez notariusza.

 • Ile wynosi opłata skarbowa?

Wniosek o wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie podlega opłacie skarbowej.

 • Co to znaczy, że odpis mojego aktu małżeństwa powinien być aktualny?

Do wniosku należy załączyć aktualny - czyli nie starszy niż trzy miesiące - odpis aktu małżeństwa wydany przez polski urząd stanu cywilnego.

 • Jakie dane powinny być zawarte w odpisie mojego aktu urodzenia?

Akt urodzenia powinien zawierać: imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki.

 • Czy muszę załączyć do wniosku dokument potwierdzający, że posiadam inne obywatelstwo?

Tak, do wniosku trzeba dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa innego państwa lub oryginał przyrzeczenia jego nadania.

 • Chciałabym złożyć wniosek dla mnie i mojego syna. Czy ojciec dziecka musi wyrazić zgodę na utratę przez dziecko obywatelstwa polskiego?

Tak, drugi z rodziców musi wyrazić zgodę na utratę przez małoletnie dziecko obywatelstwa polskiego. Oświadczenie powinno być przyjęte przez właściwego miejscowo wojewodę (jeżeli rodzic ten mieszka w Polsce) lub przez polskiego konsula (jeżeli rodzic ten mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym).

 • Kiedy dziecko musi wyrazić zgodę na utratę obywatelstwa polskiego?

Dziecko musi wyrazić zgodę na utratę obywatelstwa polskiego, jeżeli skończyło 16 lat. Oświadczenie powinno być przyjęte przez właściwego miejscowo wojewodę (jeżeli dziecko mieszka w Polsce) lub przez polskiego konsula (jeżeli dziecko mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym).

 • Jak mogę potwierdzić dokumenty za zgodność z oryginałem?

Dokumenty mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem np. przez polskiego notariusza lub polskiego konsula. Dokumenty mogą być również poświadczone w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w czasie składania wniosku.

 • Gdzie za granicą mogę potwierdzić dokumenty za zgodność z oryginałem?

Dokumenty mogą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem w polskiej ambasadzie lub polskim konsulacie.

 • Czy dokumenty, które dołączyłem do wniosku zostaną mi zwrócone?

Nie, dokumenty dołączane do wniosku nie są zwracane, ponieważ stanowią dowód w sprawie.

 • Kto może przetłumaczyć dokumenty na język polski?

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

 • Miesiąc temu złożyłem wniosek o wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Następnie zmieniłem adres zamieszkania. Powinienem powiadomić o tym urząd?

W trakcie powadzonego postępowania wnioskodawca ma obowiązek zawiadomić urząd o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pisma wysyła się na dotychczasowy adres ze skutkiem doręczenia.

 • Kiedy urząd przekaże mój wniosek do Kancelarii Prezydenta RP?

Wniosek o wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przekazuje się Ministrowi Spraw Wewnętrznych albo bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta RP w ciągu kilku dni, jeżeli do wniosku załączono wszystkie niezbędne dokumenty.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, urząd wzywa wnioskodawcę do usunięcia tych braków w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Po upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

 • Jak mogę się odwołać?

Od rozstrzygnięcia Prezydenta RP nie można złożyć odwołania.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 3730, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry