Pomoc dla niepełnosprawnych

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

O wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej może się starać cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa:

  • państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej jest:

  • bezpośredni zstępny obywatela UE lub dziecko  jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
  • bezpośredni wstępny obywatela UE lub rodzic jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka. 

Wniosek o wydanie/ wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela UE cudzoziemiec składa OSOBIŚCIE, do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu, przed terminem upływu ważności karty pobytu członka rodziny obywatela UE. Wymóg osobistego złożenia wniosku  nie dotyczy małoletniego.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 22.04.2014, Ilość wejść: 1251, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry