Pomoc dla niepełnosprawnych

Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej

 Aby ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego, cudzoziemiec który posiada Kartę Polaka i zamierza osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej, musi złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po 1 stycznia 2017 r. Wniosek składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

 Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego można złożyć w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka (art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach). Świadczenie pieniężne   przeznaczone jest na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP i może być przyznane na okres do 9 miesięcy.

 Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego można złożyć wraz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka. Wniosek składa się wyłącznie na formularzu urzędowo określonym.

 Cudzoziemcowi, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przed 1 stycznia 2017 r. – świadczenie pieniężne nie przysługuje.

 Gdy łączna kwota wypłat świadczeń w roku budżetowym osiągnie 75% zaplanowanych wydatków z rezerwy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na ten rok, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków.

 Cudzoziemiec, któremu zostanie przyznane świadczenie pieniężne - otrzyma decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego.

 W przypadku wstrzymania wypłaty świadczeń pieniężnych - cudzoziemiec otrzyma pisemną informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków. Wnioski, których rozpatrywanie zostało wstrzymane, będą rozpatrywane po ponownym uruchomieniu środków na wypłatę świadczenia pieniężnego.

 Cudzoziemiec obowiązany jest do pisemnego poinformowania urzędu o każdej zmianie adresu zamieszkania.

 Akty stanu cywilnego należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty można  poświadczyć urzędowo u polskiego notariusza lub bezpłatnie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w dniu złożenia wniosku. Należy wówczas przedłożyć oryginał dokumentu
do wglądu oraz wykonane we własnym zakresie kserokopie.

 Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

 Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.

Podziel / Share
Opublikowane przez Kamila Kikor, 30.12.2016, Ilość wejść: 9175, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry