Pomoc dla niepełnosprawnych

Umów się na wizytę

Witaj w Wydziale Spraw Cudzoziemców.
Tu dowiesz się, jak zalegalizować swój pobyt, uzyskać zezwolenie na pracę, zaprosić cudzoziemca do naszego kraju,  zostać obywatelem Polski.
Od złożenia wniosku po odbiór decyzji służymy pomocą i radą.
Zapraszamy!

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE:

Uzyskaj kartę pobytu

Chcesz przedłużyć swój pobyt w Polsce? Chcesz uzyskać decyzję na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE? lub kończy się ważność Twojej karty pobytu? Możesz to zrobić w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 lub w naszej delegaturze w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53. Informację o gotowym dokumencie do odbioru otrzymasz SMS-em.

 

UWAGA! od 12 lutego 2018 r. obowiązują nowe formularze wniosku o pobyt czasowy - druki dostępne są na naszej stronie - kliknij tutaj

Regulamin rezerwacji internetowej wizyty- kliknij tutaj

Aby złożyć wniosek w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców w Warszawie lub w naszej delegaturze w Radomiu musisz zarezerwować wizytę przez KALENDARZ INTERNETOWY

Wybierz kolejkę o nazwie SKŁADANIE WNIOSKÓW O ZEZWOLENIE NA POBYT.

 

Dotychczas mieliśmy 3 rodzaje kolejek:

 • JEŚLI POSIADASZ POLSKĄ WIZĘ LUB KARTĘ POBYTU
 • JEŚLI POSIADASZ KARTĘ/WIZĘ WYDANĄ PRZEZ INNE PAŃSTWO SCHENGEN 
 • JEŚLI PRZEBYWASZ NA INNYCH TYTUŁACH POBYTOWYCH"

które zostąpiliśmy jedną kolejką (bez podziału na rodzaj tytułu pobytowego, jaki posiada cudzoziemiec na terytorium Polski)

W związku z tym, dotychczasowe kolejki będą wyświetlac się w kalendarzu internetowym do czasu wyczerpania terminów na marzec br.

 

W związku z licznymi błędami w wypełnianiu kalendarza internetowego poniżej przedstawiamy objaśnienia dla poszczególnych rubryk.
PAMIĘTAJ WSZYSTKIE RUBRYKI MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE.

 • IMIĘ (IMIONA)  - musisz wpisać zgodnie z paszportem osoby składającej wniosek (cudzoziemca).
 • NAZWISKO - musisz wpisać zgodnie z paszportem osoby składającej wniosek (cudzoziemca).
 • DATA URODZENIA - musisz wpisać zgodnie z paszportem osoby składającej wniosek (cudzoziemca).
 • OBYWATELSTWO - musisz wpisać zgodnie z paszportem osoby składającej wniosek (cudzoziemca).
 • POBYT W POLSCE NA PODSTAWIE - musisz wybrać rodzaj tytułu pobytowego zgodnego ze stanem faktycznym, na którym cudzoziemiec przebywa w Polsce.
 • JEŚLI WYBRANO INNE -  musisz wpisać: pobyt nielegalny pobyt w ruchu bezwizowym lub - w przypadku, gdy wniosek jest składany w celu połączenia z rodziną i cudzoziemiec nie przebywa na terytorium rp - należy wpisać: wniosek dotyczy cudzoziemca, który przebywa za granicą.
 • SERIA I NUMER TYTUŁU POBYTOWEGO: musisz wpisać poprawnie  serię i numer karty pobytu, wizy wydanej przez władze RP lub innego państwa schengen, jeśli cudzoziemiec przebywa w ruchu bezwizowym, nielegalnie lub za granicą, a wniosek jest składany w celu połączenia z rodziną - należy wpisać serię i numer paszportu lub dokumentu podróży - z zaznaczeniem, że jest to paszport.
 • WYDANY PRZEZ: dotyczy tytułu pobytowego - należy wpisać: organ wydający wizę/kartę, lub - w przypadku paszportu - organ wydający paszport.
 • IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA W SPRAWIE: musisz wpisać imię i nazwisko pełnomocnika występującego w sprawie wnioskodawcy, jeśli nie występuje pełnomocnik - należy wpisać nie dotyczy.
 • NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO: musisz wpisać numer telefonu kontaktowego cudzoziemca lub pełnomocnika.
 • RODZAJ SKŁADANEGO WNIOSKU: musisz wybrać właściwy wniosek.
 • POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM ORAZ JEGO AKCEPTACJĘ: przed akceptacją musisz zapoznać się z regulaminem rezerwacji internetowych dostępnym na stronie internetowej urzędu. Brak akceptacji regulaminu będzie skutkować usunięciem rezerwacji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin,  uruchomiliśmy adres e-mail: wniosekrodzina@mazowieckie.pl dzięki któremu możesz zapisać swoją rodzinę na złożenie wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego UE.  Zapisujemy małżeństwo i dzieci lub cudzoziemca i członków rodziny, którzy do niego dołączają.

W treści maila musisz podać dane dotyczące osób objętych wnioskami: imię i nazwisko cudzoziemca, numer paszportu cudzoziemca, posiadany obecnie tytuł pobytowy (wiza wydana przez władze polskie, polska karta pobytu, wiza wydana przez inne państwo Schengen, ruch bezwizowy, pobyt nielegalny), data legalnego pobytu cudzoziemca.  Ponadto musisz podać imiona i nazwiska członków rodziny cudzoziemca, dla których będą składane wnioski, ich numery paszportów i daty ich legalnego pobytu.
Dodatkowo podaj swój numer telefonu kontaktowy i imię i nazwisko pełnomocnika.

W ciągu 3 dni roboczych otrzymasz na swój adres mailowy informację o wolnym dostepnym w urzędzie terminie na złożenie wniosków.

O kolejności zapisów decyduje data legalnego pobytu, która jest weryfikowana przez pracowników podczas składania wniosku. Prosimy o rzetelne podawanie danych zgodnych ze stanem faktycznym. Niepełne dane uniemożliwiają zapisanie cudzoziemca. Urząd zastrzega możliwość odmowy przyjęcia wniosków od cudzoziemców, którzy podali nieprawdziwe dane podczas zapisu. Nie ma możliwości zmiany osoby zapisanej.

 • Jeżeli nie możesz zarejestrować się przez kalendarz internetowy na wizytę w urzędzie z powodu braku miejsc powinieneś niezwłocznie złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów w biurze podawczym urzędu przy ul. Marszałkowskiej 3/5  w Warszawie, w jednej z delegatur urzędu lub przesłać go za pośrednictwem poczty na adres urzędu. Nie prowadzimy zapisów telefonicznych oraz mejlowych.

Sprawdź, jakie dokumenty należy przygotować? – kliknij tutaj.

Jeżeli chcesz uzupełnić brakujące dokumenty merytoryczne do twojej sprawy o zezwolenie na pobyt:

Jeżeli, twoja sprawa rozpatrywana jest przez nasz urząd ponownie (po odwołaniu Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia) i nie posiadasz statusu sprawy: możesz uzupełnić dokumenty w biurze podawczym pobierając z biletomatu numerek A lub wysłać pocztą.

Jeżeli chcesz uzupełnić brakujące dokumenty formalne do sprawy o zezwolenie na pobyt (oryginał paszportu do wglądu, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, informacja starosty), oddać odciski linii papilarnych oraz osobiście się stawić:

 • Musisz przyjść do Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 i pobrać z biletomatu numerek C. Pamiętaj, że musisz mieć przy sobie wezwanie, które otrzymałeś z urzędu oraz dokument tożsamości (paszport).

W siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 udostępniliśmy dwa stanowiska komputerowe, na których możesz zarezerwować wizytę lub sprawdzić status swojej sprawy.

Zgłoś utratę lub uszkodzenie karty pobytu – kliknij tutaj.  (powinieneś w terminie 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia dokumentu zawiadomić o tym fakcie wojewodę, który wydał kartę)

Złoż wniosek o wymianę karty pobytu (w przypadku utraty lub uszkodzenia, zmiany danych umieszczonych w dotychczas posiadanej karcie, zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty) - kliknij tutaj

Sprawdź swój status sprawy – kliknij tutaj.

Umów się na inny termin odbioru karty pobytu - wyślij wiadomość za pomocą formularza kontaktowego.

Uzyskaj zezwolenie na pracę

Jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić cudzoziemców? Możesz to zrobić w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 lub w naszych delegaturach w Ciechanowie, Siedlcach, Radomiu, Ostrołęce i Płocku. Wniosek o zezwolenie na pracę możesz złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub wysłać pocztą. Decyzję możesz uzyskać w jeden dzień – więcej informacji kliknij tutaj

Uzyskaj zaproszenie dla cudzoziemca w celu odwiedzin

Chcesz zaprosić cudzoziemca do Polski? Możesz to zrobić w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5, w naszych delegaturach w Ciechanowie, Siedlcach, Radomiu, Ostrołęce, Płocku lub w starostwach powiatowych.

Umów się na wizytę w urzędzie.

 • Możesz zadzwonić pod numer tel.  22 695 65 61 lub wysłać e-mail na adres: wsc-zaproszenia@mazowieckie.pl
 • Możesz to zrobić wygodnie przez internet — wystarczy, że wpiszesz dogodną dla siebie datę w kalendarzu internetowym – kliknij tutaj.

Sprawdź, jakie dokumenty należy przygotować? – kliknij tutaj.

Sprawdź dokładne adresy miejsc, gdzie możesz złożyć wniosek – kliknij tutaj.

Pamiętaj! zaproszenie może odebrać pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo szczególne do odbioru zaproszenia.

Uzyskaj rejestrację obywatela UE i członka jego rodziny lub prawo stałego pobytu

Jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5:

 • możesz pobrać w biletomacie numerek I;

lub

 • wcześniej zarezerwować termin złożenia wniosku- wygodnie przez internet — wystarczy, że wpiszesz dogodną dla siebie datę w kalendarzu internetowym – kliknij tutaj.

Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Uzyskaj obywatelstwo polskie

Wyjechałeś z Polski i chcesz potwierdzić swoje obywatelstwo polskie? Jesteś cudzoziemcem i chcesz uzyskać obywatelstwo polskie? A może chcesz, aby Prezydent nadał Ci obywatelstwo polskie?

Aby złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego (więcej informacji - kliknij tutaj) lub uznanie za obywatela polskiego (więcej informacji - kliknij tutaj) musisz zarezerwować wizytę poprzez kalendarz internetowy – kliknij tutaj

Aby złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego (więcej informacji - kliknij tutaj)

 • przyjdź do urzędu i pobierz numerek M z biletomatu (antresola, pokój A2, stanowisko nr 20)
 • lub wcześniej zarezerwuj termin złożenia wniosku- wygodnie przez internet — wystarczy, że wpiszesz dogodną dla siebie datę w kalendarzu internetowym – kliknij tutaj.

Jak trafić do pokoju A2?

Po wejściu do Urzędu skręć w prawo i kieruj się wąskim korytarzem, na końcu którego znajduje się biletomat. Po pobraniu numerka M wejdź najbliższą klatką schodową na I piętro.

Uzyskaj świadczenie pieniężne 

Posiadasz Kartę Polaka i zamierzasz osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej? Możesz wystąpić do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego (więcej informacji - kliknij tutaj).

Wniosek możesz złożyć razem z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka po wcześniejszym zarezerwowaniu wizyty w siedzibie Wydziału lub w Delegaturze w Radomiu.

Od 1 grudnia 2017 r. aby złożyć wniosek w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców lub w naszej delegaturze w Radomiu musisz zarezerwować wizytę poprzez KALENDARZ INTERNETOWY - kliknij tutaj   Zasady rezerwacji wizyty - kliknij tutaj

W przypadku braku możliwości zarejestrowania się na wizytę w urzędzie poprzez kalendarz internetowy (np. w przypadku braku wolnego terminu) powinieneś niezwłocznie złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów w biurze podawczym urzędu przy ul. Marszałkowskiej 3/5  w Warszawie, w jednej z delegatur urzędu lub przesłać go za pośrednictwem poczty na adres urzędu. Nie prowadzimy zapisów telefonicznych oraz mejlowych.

Jeżeli już złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka, wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego możesz wysłać pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 Wydział Spraw Cudzoziemców

 ul. Marszałkowska 3/5

 00-624Warszawa

Możesz też złożyć wniosek osobiście:

 • w biurze podawczym pobierając wcześniej numerek A z biletomatu
 • w Punkcie Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście F od Al. Solidarności
 • w delegaturach MUW.

Adres Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Małgorzata Jerzewska, 15.12.2017, Ilość wejść: 332972, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry