Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne dokumenty

Jakie dokumenty muszę złożyć?

W celu wydania polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (PDP) bądź tymczasowego polskiego dokumentu podróży  dla cudzoziemca (TPDP) lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca (PDTC) powinieneś złożyć:

  • 1 egzemplarz wypełnionego wniosku (polski dokument podróży, tymczasowy polski dokument podróży, polski dokument tożsamości cudzoziemca);
  • 2 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające osobę patrzącą na wprost trwale złączone z wnioskiem przez naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym (fotografia powinna przedstawiać osobę patrzącą na wprost, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wadą narządu wzroku, nosząca okulary z ciemnymi szkłami może dołączyć fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy, ale nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby);
  • dokument potwierdzający tożsamość (jesteś zwolniony z obowiązku przedłożenia ważnego dokumentu podróży lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, gdy posiadasz zaświadczenie, że jesteś ofiarą handlu ludźmi i z uwagi na szczególne okoliczności nie posiadasz takiego dokumentu i nie masz możliwości jego uzyskania);
  • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku (np. dokumenty potwierdzające brak możliwości uzyskania dokumentu podróży kraju pochodzenia, dokumenty potwierdzające posiadanie statusu bezpaństwowca, decyzja w sprawie udzielenia ochrony uzupełniającej na terytorium Polski lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych);
  • potwierdzanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy;
  • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

W przypadku wnioskowania o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca z wpisem małoletnich dzieci lub osób podlegających takiemu wpisowi, dodatkowo musisz złożyć:

  • wniosek wypełniony jedynie w części A i C (dla każdej z osób podlegającej wpisowi);
  • aktualna fotografia osoby, której dane mają być zamieszczone w dokumencie (wymogi co do zdjęcia takie jak wyżej);
  • dokument potwierdzający tożsamość dziecka;
  • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z osobą wnioskującą.

Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać ich oryginały.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 5826, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry