Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne dokumenty

Jakie dokumenty muszę złożyć?

W celu wydania polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (PDP) bądź tymczasowego polskiego dokumentu podróży  dla cudzoziemca (TPDP) lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca (PDTC) powinieneś złożyć:

  • 1 egzemplarz wypełnionego wniosku (polski dokument podróży, tymczasowy polski dokument podróży, polski dokument tożsamości cudzoziemca);
  • 2 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające osobę patrzącą na wprost trwale złączone z wnioskiem przez naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym (fotografia powinna przedstawiać osobę patrzącą na wprost, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wadą narządu wzroku, nosząca okulary z ciemnymi szkłami może dołączyć fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy, ale nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby);
  • dokument potwierdzający tożsamość (jesteś zwolniony z obowiązku przedłożenia ważnego dokumentu podróży lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, gdy posiadasz zaświadczenie, że jesteś ofiarą handlu ludźmi i z uwagi na szczególne okoliczności nie posiadasz takiego dokumentu i nie masz możliwości jego uzyskania);
  • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku (np. dokumenty potwierdzające brak możliwości uzyskania dokumentu podróży kraju pochodzenia, dokumenty potwierdzające posiadanie statusu bezpaństwowca, decyzja w sprawie udzielenia ochrony uzupełniającej na terytorium Polski lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych);
  • potwierdzanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy;
  • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

W przypadku wnioskowania o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca z wpisem małoletnich dzieci lub osób podlegających takiemu wpisowi, dodatkowo musisz złożyć:

  • wniosek wypełniony jedynie w części A i C (dla każdej z osób podlegającej wpisowi);
  • aktualna fotografia osoby, której dane mają być zamieszczone w dokumencie (wymogi co do zdjęcia takie jak wyżej);
  • dokument potwierdzający tożsamość dziecka;
  • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z osobą wnioskującą.

Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać ich oryginały.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 4539, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry