Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne dokumenty

Jakie opłaty muszę wnieść?

  • za wydanie/wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca - 100 zł;
  • za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 50 zł;
  • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca – 50 zł.

Opłatę należy wnieść na konto:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wydział Finansów

NBP O/O Warszawa

83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

    

Ulga w opłacie za wydanie lub wymianę dokumentów w wysokości 50% wymienionej wyżej kwoty przysługuje cudzoziemcom:

  • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wraz z zaświadczeniem właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pienięznych z pomocy społecznej;
  • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę dokumentu nie ukończyli 16 lat wraz z aktem urodzenia (należy okazać oryginał odpisu aktu urodzenia, a do akt sprawy załączyć kopię);

W przypadku zawinionej utraty/zniszczenia dokumentu pobiera się opłatę w wysokości 300% kwoty bazowej.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 2897, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry