Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne dokumenty

Jakie opłaty muszę wnieść?

  • za wydanie/wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca - 100 zł;
  • za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 50 zł;
  • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca – 50 zł.

Opłatę należy wnieść na konto:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wydział Finansów

NBP O/O Warszawa

83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

    

Ulga w opłacie za wydanie lub wymianę dokumentów w wysokości 50% wymienionej wyżej kwoty przysługuje cudzoziemcom:

  • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wraz z zaświadczeniem właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pienięznych z pomocy społecznej;
  • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę dokumentu nie ukończyli 16 lat wraz z aktem urodzenia (należy okazać oryginał odpisu aktu urodzenia, a do akt sprawy załączyć kopię);

W przypadku zawinionej utraty/zniszczenia dokumentu pobiera się opłatę w wysokości 300% kwoty bazowej.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 2124, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry