Pomoc dla niepełnosprawnych

Karta pobytu

Co warto wiedzieć?

Karta pobytu potwierdza tożsamość cudzoziemca oraz uprawnia wraz z dokumentem podróży do przekraczania granicy.

W przypadku przedłożenia potwierdzenia zameldowania na okres poniżej 2 miesięcy – karta zostanie wygenerowana bez adresu.

Wniosek o wymianę karty pobytu musisz złożyć w przypadku:

  • zmiany danych umieszczonych w dotychczas posiadanej karcie pobytu;
  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;
  • utraty karty pobytu;
  • uszkodzenia dokumentu.

Wniosek o wymianę karty pobytu powinnaś/powinieneś złożyć w  ciągu 14 dni od wystąpienia przyczyn do wymiany dokumentu.

W przypadku zagubienia karty pobytu lub jej uszkodzenia powinnaś/powinieneś w terminie 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia dokumentu zawiadomić o tym fakcie wojewodę, który wydał kartę.

Jeśli zawiadomienie o zagubieniu/uszkodzeniu dokumentu przekażesz na specjalnym formularzu (pobierz tutaj ) – nieodpłatnie otrzymasz zaświadczenie potwierdzające fakt zgłoszenia utraty/uszkodzenia dokumentu. Zaświadczenie to jest ważne do czasu wydania kolejnego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia.

Wniosek o wydanie karty pobytu składasz:

  • w przypadku wydania pierwszej karty pobytu, gdy:

    przybywasz na terytorium Polski lub przebywasz na tym terytorium w celu połączenia z rodziną (po uzyskaniu decyzji wojewody w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy);

    jesteś członkiem najbliższej rodziny repatrianta.
  • w przypadku wydania kolejnej karty pobytu, gdy posiadasz zezwolenie na pobyt stały (wcześniej „zezwolenie na osiedlenie się”) lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i twoja karta pobytu traci ważność

Wniosek o wydanie karty pobytu powinieneś złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem ważności posiadanego dokumentu.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 30984, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry