Pomoc dla niepełnosprawnych

Karta pobytu

Co warto wiedzieć?

Karta pobytu potwierdza tożsamość cudzoziemca oraz uprawnia wraz z dokumentem podróży do przekraczania granicy.

W przypadku przedłożenia potwierdzenia zameldowania na okres poniżej 2 miesięcy – karta zostanie wygenerowana bez adresu.

Wniosek o wymianę karty pobytu musisz złożyć w przypadku:

  • zmiany danych umieszczonych w dotychczas posiadanej karcie pobytu;
  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;
  • utraty karty pobytu;
  • uszkodzenia dokumentu.

Wniosek o wymianę karty pobytu powinnaś/powinieneś złożyć w  ciągu 14 dni od wystąpienia przyczyn do wymiany dokumentu.

W przypadku zagubienia karty pobytu lub jej uszkodzenia powinnaś/powinieneś w terminie 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia dokumentu zawiadomić o tym fakcie wojewodę, który wydał kartę.

Jeśli zawiadomienie o zagubieniu/uszkodzeniu dokumentu przekażesz na specjalnym formularzu (pobierz tutaj ) – nieodpłatnie otrzymasz zaświadczenie potwierdzające fakt zgłoszenia utraty/uszkodzenia dokumentu. Zaświadczenie to jest ważne do czasu wydania kolejnego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia.

Wniosek o wydanie karty pobytu składasz:

  • w przypadku wydania pierwszej karty pobytu, gdy:

    przybywasz na terytorium Polski lub przebywasz na tym terytorium w celu połączenia z rodziną (po uzyskaniu decyzji wojewody w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy);

    jesteś członkiem najbliższej rodziny repatrianta.
  • w przypadku wydania kolejnej karty pobytu, gdy posiadasz zezwolenie na pobyt stały (wcześniej „zezwolenie na osiedlenie się”) lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i twoja karta pobytu traci ważność

Wniosek o wydanie karty pobytu powinieneś złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem ważności posiadanego dokumentu.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 28043, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry