Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

info

Prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu informacji w SIS i VIS

 

W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim na adres: 

Centralny Organ Techniczny KSI

Komenda Główna Policji

Puławska 148/150

02-624 Warszawa

Polska

 

Wniosek powinien zawierać:   

  1. imię i nazwisko składającego wniosek;
  2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada);
  3. obywatelstwo;
  4. datę i miejsce urodzenia;
  5. miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);
  6. przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;
  7. podpis osoby składającej wniosek.

 

W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

  • pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;
  • pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;
  • pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

 

Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia

Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

 

Prawo do wniesienia skargi

Każda osoba, której dane są przetwarzane w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych na wykonywanie przepisów o ochronie danych osobowych.

Adres do korespondencji:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Polska

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

http://www.giodo.gov.pl

 

 

Więcej informacji o procedurze uzyskiwania dostępu do danych osobowych znajdziesz na stronach:

www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac

http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/pl/serwis-sg/VIS/Materialy+informacyjne&WCM_Page.ResetAll=TRUE

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Lewandowski, 01.04.2015, Ilość wejść: 7177, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry