Pomoc dla niepełnosprawnych

Przedłużenie wizy

Co warto wiedzieć?

Wniosek o przedłużenie wizy musisz złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu oznaczonego na posiadanej wizie.

W przypadku złożenia wniosku po terminie (w trakcie nielegalnego pobytu) - odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia tej wizy.

Jeżeli termin na złożenie wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych – otrzymujesz do paszportu odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku.

Wizę można przedłużyć jednokrotnie (wyjątek stanowi jedynie przedłużenie wizy krajowej w przypadku pobytu cudzoziemca w szpitalu).

Okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy nie może przekraczać maksymalnego okresu czasu przewidzianego dla danego rodzaju wizy:

  • 365 dni – wiza krajowa (wyjątek stanowi wiza o symbolu D/05, gdzie maksymalny okres czasu pobytu na podstawie tej wizy wynosi 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy);
  • 90 dni pobytu w ciągu 180-dniowego okresu – wiza Schengen.

Dokumentami potwierdzającymi możliwość posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu lub potwierdzającymi możliwość uzyskania takich środków w szczególności mogą być:

  • czek podróżny;
  • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank lub instytucję kredytową, które wystawiły kartę kredytową;
  • zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub instytucji kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 7441, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry