Pomoc dla niepełnosprawnych

Działalność gospodarcza

Co warto wiedzieć?

Wniosek spotka się z odmową wszczęcia postępowania, tj. nie będzie prowadzona sprawa, gdy:

 • przy składaniu wniosku nie złożysz odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu,
 • przebywasz w Polsce na podstawie następujących tytułów pobytowych:

  zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

  wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na to terytorium wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

  zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu;

  zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, azylu, ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej lub decyzji o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • gdy ubiegasz się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu,
 • jesteś zatrzymana/-y, umieszczona/-y w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub stosuje się wobec Ciebie środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju,
 • odbywasz karę pozbawienia wolności lub jesteś tymczasowo aresztowany,
 • zostałaś/-eś zobowiązana/-y do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, także w przypadku przedłużenia tego terminu,
 • jesteś obowiązana/-y opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie przedłużenia wizy Schengen, wizy krajowej, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, odmowie, umorzeniu lub pozbawieniu nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, cofnięciu zgody na pobyt tolerowany – stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została doręczona,
 • przebywasz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 3153, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry