Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne okoliczności

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • 2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
  UWAGA: W sprawach wszczętych przed dniem 12.02.2018 r. obowiązuje dotychczasowy formularz wniosku.
 • 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami:

  cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności.

  cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 • ważny dokument podróży (2 kserokopie);
 • w przypadku małoletniego dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywającego na tym terytorium bez opieki:

  akt urodzenia
 • w przypadku gdy zamierzasz podjąć lub kontynuować naukę:

  dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów nauki, utrzymania i powrotu;

  dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  zaświadczenie jednostki prowadzącej kształcenie o przyjęciu lub kontynuacji nauki.
   
 • w przypadku gdy zamierzasz podjąć lub kontynuować szkolenie zawodowe:

  dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  dokumenty potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na Twoim utrzymaniu;

  dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  zaświadczenie potwierdzające odbywanie lub kontynuację szkolenia zawodowego.
 • w przypadku gdy jesteś absolwentem polskiej uczelni oraz poszukujesz pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

   zaświadczenie o ukończeniu studiów lub dyplom potwierdzający ukończenie polskiej uczelni.
 • w przypadku gdy jesteś duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w kościele lub związku wyznaniowym:

  dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. stosowne zaświadczenie ze zgromadzenia lub związku wyznaniowego, bądź potwierdzenie zameldowania czasowego;

  pismo przewodnie ze zgromadzenia lub związku wyznaniowego o odbywaniu formacji zakonnej lub pełnieniu funkcji religijnej w kościele lub związku wyznaniowym z podaniem terminu zakończenia nauki lub posługi;

  dokumenty potwierdzające podstawę działania kościoła lub związku wyznaniowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • w przypadku gdy wykażesz, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  dokumenty potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na Twoim utrzymaniu;

  dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  dokumenty potwierdzająće okoliczności, na które powołujesz się w uzasadnieniu wniosku.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 21992, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry