Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Inne okoliczności

Kogo dotyczy wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności składają osoby, zamierzające:

  • podjąć lub kontynuować naukę w Polsce;
  • podjąć lub kontynuować szkolenie zawodowe;
  • poszukiwać pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako absolwenci polskiej uczelni;

W tej kategorii mieszczą się również zezwolenia na pobyt czasowy udzielane:

  • duchownym, członkom zakonu lub osobom pełniącym funkcje religijną w kościele lub związku wyznaniowym, którego status jest uregulowany umową międzynarodową, przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa lub który działa na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, i jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest związany z pełnioną funkcją lub przygotowaniem do jej pełnienia;
  • dla małoletnich dzieci urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywających na tym terytorium bez opieki ;
  • w związku z okolicznościami, wymagającymi krótkotrwałego pobytu,
  • w innych okolicznościach uzasadniających pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres powyżej 3 miesięcy.

 

Zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami wymagającymi krótkotrwałego pobytu może zostać udzielone Cudzoziemcowi, który przebywa w Polsce, jeżeli:

  • jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej, lub
  • obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista, lub
  • obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenie to udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. Zezwolenie to może zostać także udzielone, gdy okoliczności ubiegania się o to zezwolenie nie uzasadniają pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

 

Zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwenta polskiej uczelni poszukującego pracy udzielane jest jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów  na okres 1 roku.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu odbywania nauki może zostać udzielone na okres nauki, powyżej 3 miesięcy nie dłużej niż na okres 1 roku, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenie.

W pozostałych wypadkach, zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenie.

 

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która w dniu złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność. Obowiązek składania odcisków palców nie dotyczy cudzoziemców, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 6 roku życia,

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności nie przyznaje cudzoziemcowi prawa dostępu do polskiego rynku pracy. Podjęcie zatrudnienia możliwe jest na ogólnych zasadach, pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca zezwolenia na pracę, chyba że nie jest ono wymagane (np. wobec absolwentów studiów stacjonarnych w Polsce, duchownych wykonujących pracę w związku z funkcjami religijnymi).

 

Lista osób mogących podjąć zatrudnienie i zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę podana jest na stronie:

https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-prace-dl-1/cudzoziemcy-zwolnieni-z/32662,Cudzoziemcy-zwolnieni-z-obowiazku-posiadania-zezwolenia-na-prace.html

Podziel / Share
05.09.2018, Ilość wejść: 6249, Rejestr zmian
do góry