Pomoc dla niepełnosprawnych

Mobilność długoterminowa

Warunki, które muszę spełnić

PODSTAWOWE INFORMACJE:

  • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi w celu korzystania z mobilności długoterminowej składa osoba działająca w imieniu i na rzecz jednostki przyjmującej
  • kartę pobytu cudzoziemiec może odebrać tylko osobiście,
  • zostaną od cudzoziemca pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu,
  • jeśli w dniu składania wniosku cudzoziemiec nie przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy musi złożyć wniosek o wydanie karty pobytu i oddać odciski linii papilarnych,
  • dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu,
  • do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

 

Wniosek spotka się z odmową wszczęcia postępowania, tj. nie będzie prowadzona sprawa, gdy:

  • cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku ubiega się lub posiada już zezwolenie:

- w celu odbywania stacjonarnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich w Polsce,

- w celu prowadzenia badań naukowych;

  • cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku jest pracownikiem przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym państwie członkowskim UE i jest czasowo oddelegowany przez pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Polski;
  • prowadzi działalność gospodarczą,
  • jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej lub inne przedsiębiorstwo zajmujące się udostępnianiem pracowników do pracy pod nadzorem i kierownictwem innego przedsiębiorstwa lub jest przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa przy udziale podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy.
Podziel / Share
Opublikowane przez Monika Radziszewska, 07.02.2018, Ilość wejść: 681, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry