Pomoc dla niepełnosprawnych

Mobilność długoterminowa

Warunki, które muszę spełnić

  • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi w celu korzystania z mobilności długoterminowej składa osoba działająca w imieniu i na rzecz jednostki przyjmującej
  • kartę pobytu cudzoziemiec może odebrać tylko osobiście,
  • zostaną od cudzoziemca pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu,
  • jeśli w dniu składania wniosku cudzoziemiec nie przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy musi złożyć wniosek o wydanie karty pobytu i oddać odciski linii papilarnych,
  • dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu,
  • do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.
Podziel / Share
Opublikowane przez Monika Radziszewska, 07.02.2018, Ilość wejść: 168, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry