Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Pobyt z rodziną

Jakie dokumenty muszę złożyć?

Niezbędne dokumenty: 

  • 2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy  wniosek (wersja edytowalna);  w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 egzemplarz wniosku;
     
  • 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami:

Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności.

Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

  • ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wgladu); w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 kserokopia dokumentu podróży;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Uwaga! Złożenie powyższych dokumentów jest niezbędne do wszczęcia postepowania. W wypadku złożenia wniosku bez któregoś z powyższych dokumentów, Cudzoziemiec wzywany jest do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. Postępowanie może być wszczęte dopiero po uzupełnieniu brakujących dokumentów we wskazanym terminie i ich pozytywnej weryfikacji przez Urząd.

Zobacz także:

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O LEGALIZACJĘ POBYTU, ZASADY ICH PRZYJMOWANIA I UMAWIANIE WIZYT: Kliknij 

ZASADY UZUPEŁNNIANIA DOKUMENTÓW W TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH: Kliknij

 

Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

 

  • w przypadku członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej:

aktualny odpis aktu małżeństwa (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku),

kopia dowodu osobistego małżonka wraz z oryginałem do wglądu,
 

akt urodzenia dziecka,

dokumenty potwierdzające posiadanie przez rodzica, który pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt czasowy,

 w wypadku małżonków: dokumenty potwierdzające wspólne zamieszkanie i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego tj. wspólne zdjęcia z różnych okresów, uroczystości rodzinnych, wspólnych wyjazdów, umowy najmu, wspólne rachunki, potwierdzenie posiadania wspólnego rachunku bankowego itp. (dokumenty należy dostarczyć w formie papierowej).

 

  • w przypadku członka rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu,

dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa lub powinowactwa uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej (akty stanu cywilnego: akt urodzenia, akt małżeństwa),

dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, z którym zamierzasz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt,

dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu,

dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 w wypadku małżonków: dokumenty potwierdzające wspólne zamieszkanie i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego tj. wspólne zdjęcia z różnych okresów, uroczystości rodzinnych, wspólnych wyjazdów, umowy najmu, wspólne rachunki, potwierdzenie posiadania wspólnego rachunku bankowego itp. (dokumenty należy dostarczyć w formie papierowej).

 

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo lub stan cywilny wydane przez państwa obce powinny być opatrzone klauzulą apostille lub potwierdzone przez polskiego konsula. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
02.04.2014, Ilość wejść: 90088, Rejestr zmian
do góry