Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Pobyt z rodziną

Najczęściej zadawane pytania

1. Przyjechałem do Polski, chciałbym uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy dla swojej żony i dzieci. Na jakiej podstawie mogę składać wniosek?

To zależy od długości i podstawy Pana pobytu w Polsce. Członkom Pana rodziny może zostać udzielone zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (na podstawie art. 159 ustawy o cudzoziemcach) lub ze względu na „inne okoliczności” (na podstawie art. 187 pkt 8 ustawy o cudzoziemcach).

Należy pamiętać, że w dniu złożenia wniosku na pobyt czasowy ze względu na „inne okoliczności” członkowie Pana rodziny muszą być obecni na terytorium Polski i muszą złożyć wniosek osobiście.

 

2 .Czy mogę uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy dla swoich rodziców?

Cudzoziemiec zobowiązany jest złożyć wniosek osobiście, dlatego nie może Pan złożyć wniosku o pobyt czasowy dla rodziców. Pana rodzice w dniu złożenia wniosku muszą być obecni na terytorium Polski i mogą ubiegać się o pobyt czasowy na postawie art. 187 pkt 8 ustawy o cudzoziemcach, zgodnie z którym zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności można udzielić cudzoziemcowi , jeżeli wykazał, że zachodzą okoliczności inne niż określone w pkt 1-7, rozdziałach 2-10 i art. 186 ust. 1, uzasadniające jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli natomiast jest Pan obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego UE, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a Pana rodzice zamieszkują z Panem na terytorium Polski, mogą oni ubiegać  o pobyt czasowy na podstawie art. 160 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach.

 

3. Pozostaję w związku nieformalnym/ narzeczeństwie. Jak mogę zalegalizować swój pobyt?

Należy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, jako podstawę pobytu wskazać fakt pozostawania w związku nieformalnym (tzw. inne okoliczności). Wniosek należy złożyć w trakcie trwania legalnego pobytu na podstawie posiadanej wizy, karty pobytu bądź ruchu bezwizowego. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, zapewnionego miejsca zamieszkania, stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania w Polsce, dokumenty potwierdzające wspólne zamieszkanie i prowadzenie gospodarstwa domowego z partnerem/partnerką. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie dotyczącej zezwoleń na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności: Kliknij.  

 

4. Jakie dokumenty mogą potwierdzić prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego?

Dokumentami świadczącymi o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego mogą być m.in.: wspólne fotografie z różnych okresów np. uroczystości rodzinnych, wyjazdów itp., wspólne rachunki, opłaty za wspólnie zajmowany lokal, potwierdzenie posiadania wspólnego rachunku bankowego lub upoważnienia do rachunków bankowych współmałżonka/partnera lub wspólna korespondencja.

 

5. Co to jest klauzula apostille i w jakich wypadkach jest wymagana na dokumentach?

Apostille jest klauzulą/pieczęcią, która stanowi poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie (np. aktu stanu cywilnego) umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. Poświadczenie to wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi.  Dotyczy państw, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.  Aktualny wykaz państw, które są stroną konwencji haskiej dostępny jest na stronie internetowej:

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

 

6. W jakich przypadkach muszę załączyć do wniosku akt stanu cywilnego?

W przypadku ubiegania się o pobyt czasowy w związku z pobytem w Polsce na podstawie „połączenia z rodziną” lub tzw. „innych okoliczności” należy załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające pokrewieństwo uznawane przez prawo Rzeczpospolitej Polskiej, tj. akty stanu cywilnego (akt urodzenia/ małżeństwa itp.):

- umiejscowione w polskim urzędzie stanu cywilnego lub

- opatrzone klauzulą apostille wydaną przez właściwy organ kraju pochodzenia (w przypadku gdy państwo jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych) lub

- zalegalizowane przez polskiego konsula po uprzednim uwierzytelnieniu go przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych kraju pochodzenia

W przypadku dokumentu sporządzonego w j. obcym należy złożyć również tłumaczenie ww. dokumentu na j. polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie na j. polski potwierdzone przez polskiego konsula.

Podziel / Share
19.09.2018, Ilość wejść: 6375, Rejestr zmian
do góry