Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Pobyt z rodziną

Kogo dotyczy wniosek?

SZCEGÓŁOWE INFORMACJE: 

 

Członek rodziny obywatela polskiego: Kliknij 

 

Członek rodziny obywatela innego państwa Unii Europejskiej: Kliknij 

 

Członek rodziny cudzoziemca: Kliknij

 

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

  • Lista osób uprawnionych do wykonywania pracy w Polsce znajduje się na stronie: Kliknij

Podstawa prawna, na jakiej wydano decyzję, podana jest zawsze w jej treści.

  • W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów. Wniosku tego nie może złożyć ustanowiony przez rodziców pełnomocnik, kiedy oni sami przebywają za granicą.
  • Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która w dniu złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność. Obowiązek składania odcisków palców nie dotyczy cudzoziemców, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 6 roku życia. Powyższe nie dotyczy sytuacji, kiedy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt mieszkającego za granicą dziecka składają rodzice przebywający już w Polsce, na zasadach opisanych wcześniej. Wówczas obecność dziecka, które ukończyło 6. rok życia wymagana będzie przy składaniu wniosku o wydanie karty Pobytu po jego przyjeździe do Polski. 
  • Kartę pobytu cudzoziemiec odbiera osobiście. W przypadku małoletnich, którzy nie ukończyli 13. roku życia do dnia jej odbioru, kartę odbiera jego rodzic, kurator lub przedstawiciel ustawowy. Małoletni w chwili obioru karty musi się jednak znajdować na terytorium RP.
  • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną  może być udzielone również wstępnemu w linii prostej lub osobie pełnoletniej odpowiedzialnej za małoletniego cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki.
Podziel / Share
02.10.2018, Ilość wejść: 15807, Rejestr zmian
do góry