Pomoc dla niepełnosprawnych

Praca sezonowa

Co warto wiedzieć?

Wniosek spotka się z odmową wszczęcia postępowania, tj. nie będzie prowadzona sprawa, gdy:

 • przy składaniu wniosku nie złożysz odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu,
 • przebywasz w Polsce na podstawie następujących tytułów pobytowych:

zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na to terytorium wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe,

zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu,

 zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, azylu, ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej lub decyzji o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • gdy ubiegasz się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu,
 • jesteś zatrzymana/-y, umieszczona/-y w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub stosuje się wobec Ciebie środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju,
 • odbywasz karę pozbawienia wolności lub jesteś tymczasowo aresztowany,
 • zostałaś/-eś zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, także w przypadku przedłużenia tego terminu,
 • jesteś obowiązana/-y opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie przedłużenia wizy Schengen, wizy krajowej, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, odmowie, umorzeniu lub pozbawieniu nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, cofnięciu zgody na pobyt tolerowany – stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została doręczona,
 • przebywasz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne:

 • W celu ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową cudzoziemiec powinien wjechać do Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej albo w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków, która jest prowadzona przez właściwego starostę.
 • Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
 • Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową udziela się na okres posiadanego przez cudzoziemca zezwolenia na pracę sezonową lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową jednak nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia pierwszego wjazdu następującego w danym roku kalendarzowym.
Podziel / Share
Opublikowane przez Monika Radziszewska, 01.02.2018, Ilość wejść: 364, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry